Dienstleistungen - 241130-2020

25/05/2020    S100

Polen-Opole: Straßenreinigung und Straßenkehrdienste

2020/S 100-241130

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
Postanschrift: Niedziałkowskiego 6
Ort: Opole
NUTS-Code: PL523 Nyski
Postleitzahl: 45-085
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: – Iwona Kupiec – ikupiec@gddkia.gov.pl
E-Mail: przetargi_opole@gddkia.gov.pl
Telefon: +48 774016312
Fax: +48 774544468
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gddkia.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.gddkia.gov.pl;https://gddkia.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami krajowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach krajowych nr 11, 42, 43 i 45 będących w administracji Rejonu Kluczborku w okresie 24 miesięcy

Referenznummer der Bekanntmachung: O.Op.D-3.2413.12.2020 (20)
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach krajowych nr 11, 42, 43 i 45 będących w administracji Rejonu Kluczborku w okresie 24 miesięcy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL523 Nyski
Hauptort der Ausführung:

DK nr 11, 42, 43 i 45 będące w administracji Rejonu Kluczborku, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania skutków zdarzeń drogowych w ciągu dróg krajowych będących w administracji Rejonu w Kluczborku celem zapewnienia przejezdności dróg krajowych i związanego z tym:

a) zapewnienia całodobowego odbioru zgłoszeń oraz całodobowej dyspozycyjności brygady roboczej i sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia wraz z nadzorem i kierowaniem wykonywanymi robotami z ramienia Wykonawcy;

b) usunięcia z pasa drogi – (jezdni, pobocza, chodnika, pasa zieleni, rowów) materiałów (sypkich, sztukowych lub kubaturowych, pozostałości płynów) rozsypanych lub pozostawionych w wyniku zdarzenia drogowego oraz porzuconych przez nieznane osoby wraz z oczyszczeniem (pozamiataniem) w celu zapewnienia przejezdności i bezpiecznego użytkowania drogi;

c) zabezpieczenia rozlanych substancji ropopochodnych, farb oraz płynów eksploatacyjnych z samochodów biorących udział w zdarzeniu za pomocą odpowiednich środków chemicznych takich jak sorbent (w przypadku niedużego zakresu rozlanych substancji) lub piaskiem – ręcznie lub mechanicznie za pomocą samochodu ciężarowego z posypywarką (w przypadku konieczności wykonania zabezpieczenia wycieków o dużych rozmiarach), a następnie ich usunięcia zgodnie z przepisami ochrony środowiska;

d) zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego poprzez ustawienie odpowiedniego, adekwatnego do zdarzenia oznakowania zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, lub uzgodnionym z przedstawicielem Policji obecnym przy zdarzeniu;

e) wykonywania, podczas zabezpieczenia miejsca nagłego zdarzenia na drogach krajowych, poleceń kierującego akcją przedstawiciela Straży Pożarnej, a w przypadku jego braku przedstawiciela Policji, oraz przejęciu pasa drogowego od kierującego akcją po zakończeniu zdarzenia;

f) rozpoczęcia realizacji usługi na miejscu zdarzenia w zaproponowanym i podanym w formularzu ofertowym czasie liczonym w minutach, od chwili otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia telefonicznego o zaistniałym zdarzeniu drogowym;

g) wykonaniu dokumentacji fotograficznej miejsca wykonywania prac przed i po wykonaniu prac oraz przekazanie jej w formie elektronicznej do Zamawiającego;

h) zamówienie dotyczy także zdarzeń mających miejsce poza pasem drogowym które wpływają na bezpieczeństwo ruchu na drodze;

i) wymiana skażonego gruntu - zebranie i utylizacja, dowóz i zagęszczenie nowego (usługi wymiany skażonego gruntu nie będą wykonywane w ramach przeprowadzenia likwidacji skutków zdarzenia drogowego. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania usługi wymiany skażonego gruntu Zamawiający wystawi na takie zadanie oddzielne zlecenie w terminie realizacji uzgodnionym z Wykonawcą).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas Reakcji (R) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy złotych).

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zamawiający nie zastrzega części kluczowych zamówienia.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie dotyczy.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

— dokument w potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww warunek musi spełniać jeden z Wykonawców samodzielnie,

UWAGA:

Wartości podane w dokumentach w innej walucie niż wskazana powyżej, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch zamówień z zakresu usług lub robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na kwotę minimum

50 000,00 PLN każde.

Poprzez „bieżące utrzymanie dróg” należy rozumieć przynajmniej jedną z usług lub robót realizowanych w ramach utrzymania dróg w okresie letnim lub zimowym. Za związane z bieżącym utrzymaniem dróg uznane zostaną między innymi usługi i roboty dotyczące:

— obiektów mostowych,

— remontu nawierzchni dróg,

— elementów odwodnienia,

— urządzeń BRD,

— oznakowania poziomego,

— oznakowania pionowego,

— zieleni,

— czystości, w tym likwidacji skutków zdarzeń na drogach,

— zimowego utrzymania dróg zakresie odśnieżania, zapobiegania powstawania śliskości, likwidowanie śliskości na drodze;

b) osoby:

Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na funkcje wymienione poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1) koordynator całości prac – 1 osoba

posiadająca:

— minimum średnie wykształcenie,

— doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata doświadczenia w wykonywaniu lub nadzorowaniu usług lub robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg;

2) majster/brygadzista – 1 osoba

osoba koordynująca pracą brygady na miejscu zdarzenia oraz odpowiedzialna za przekazywanie informacji o sytuacji na miejscu zdarzenia do osoby zgłaszającej i/lub punkt informacji drogowej;

3) pracownicy fizyczni brygady roboczej – 4 osoby, w tym min. 3 osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem drogowym;

c) sprzęt:

Wykonawca musi mieć dostępne w celu realizacji zamówienia narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne, wymienione poniżej:

— samochód ciężarowy o ładowności min.12 ton do montażu posypywarki – 1 szt.,

— samochód ciężarowy skrzyniowy, samowyładowczy o ładowności min. 5 ton – 1 szt.,

— samochód dostawczy o ładowności do 3,5 ton z możliwością podpięcia przyczepki, przystosowany do przewozu osób i drobnego sprzętu niezbędnego do wykonania usług – 1 szt.,

— koparko-ładowarka na podwoziu kołowym, o pojemności łyżki 0,6 -1,0 m3

1 szt.,

— posypywarka o pojemności min. 4 m3 do posypywania piaskiem, lub innym materiałem sypkim – 1 szt,

— komplet oznakowania pionowego zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu – 1 kpl,

— komplet oznakowania pionowego do zabezpieczenia miejsca wystąpienia zdarzeń awaryjnych – 1 kpl.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

— warunek określony w pkt. III.1.3 lit. a) musi być spełniony w całości min. przez jednego z Wykonawców,

— warunek określony w pkt. III.1.3 lit. b) i c) może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane, ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SIWZ.

3. Zamawiający nie zastrzega części kluczowych zamówienia.

4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/06/2020
Ortszeit: 08:40
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/06/2020
Ortszeit: 09:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępne są na Platformie eB2B w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji "ALFA", w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy Pzp.

10.Zamawiający wymaga, aby usługa była zrealizowana w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy lub do momentu osiągnięcia całkowitej kwoty umowy, jeśli nastąpi to przed upływem tego okresu.

11. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

12. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

14. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 4587701
Fax: +48 4587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020