Dienstleistungen - 241190-2020

25/05/2020    S100

Polen-Warschau: Technische Kontrolle und Tests

2020/S 100-241190

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Postanschrift: ul. Nowogrodzka 1/3/5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-513
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Madajczak
E-Mail: zamowienia@mrpips.gov.pl
Telefon: +48 226611390
Fax: +48 226611436
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://mrpips.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie w stałej sprawności instalacji i systemów serwerowni MRPiPS

Referenznummer der Bekanntmachung: 13/DI/PN/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71630000 Technische Kontrolle und Tests
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania w stałej sprawności instalacji i systemów serwerowni Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ (wzór umowy z załącznikami) oraz załącznik nr 5 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 666 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług utrzymania w serwerowni MRPiPS w Warszawie w stałej sprawności technicznej niżej wymienionych instalacji i systemów: instalacji elektrycznej, systemu zasilania gwarantowanego, instalacji wentylacji, systemu klimatyzacji, systemu kontroli dostępu (KD), systemu sygnalizacji włamań i napadu (SSWiN), systemu telewizji przemysłowej, systemu zarządzania budynkiem (BMS), systemu gaszenia gazem (SUG), systemu wczesnego ostrzegania pożaru Vesda, instalacji sieci strukturalnej. Usługi te obejmują przeglądy i konserwacje oraz naprawy i usuwanie awarii. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ (wzór umowy z załącznikami) oraz załącznik nr 5 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas usunięcia awarii / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 666 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

2) nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy, który określa, że wykluczeniu podlega „Wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację,

W zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498)”;

3) nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy, który określa, że wykluczeniu podlega „Wykonawca, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że „Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności”;

4) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określone w pkt 7.1.4.3 SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał – lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonuje co najmniej 1 usługę świadczoną na rzecz podmiotów zewnętrznych spełniającą łącznie następujące warunki:

a) usługa obejmowała swoim zakresem przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń, instalacji i systemów, w tym co najmniej: klimatyzacji, systemu UPS, systemu wczesnego ostrzegania pożaru oraz systemu gaszenia gazem;

b) wartość wykonanej usługi wyniosła co najmniej 300 000,00 PLN brutto.

Uwaga!

— Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jedną/en umowę/kontrakt.

— W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu, wartości i czasu wykonywania danej usługi, dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres, wartość i czas) Wykonawca obowiązany jest podać w wykazie usług, o którym mowa w pkt 8.7.4 SIWZ.

— Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu zbadania spełniania przez Wykonawce warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt III.1.3)ogłoszenia oraz w pkt 7.1.4.3 SIWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 13 SIWZ została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni 8.7.4. wykazu usług spełniającego wymogi określone w pkt 7.1.4.3 SIWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane/są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie/są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga – W przypadku przedstawienia usług wykonanych (zakończonych) do wykazu należy bezwzględnie załączyć dokument potwierdzający, że usługi te zostały wykonane należycie, tj. wystawiony po ich zakończeniu.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz w załącznikach do wzoru umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali C zlokalizowanej w holu wejścia głównego, adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, POLSKA, 00-513 Warszawa.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Przystępując do postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 17 000 PLN.

2. Zamawiający żąda od wybranego w przetargu Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty z VAT.

3. Przekazanie ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego JEDZ) następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej,zgodnie z wymogami określonymi w §3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U z 2017 r., poz. 1320 z późn. zm.). Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ i oferty wraz z załącznikami przez Wykonawcę, jest platforma dostępna pod adresem: https://mrpips.ezamawiajacy.pl.

4. Ofertę wraz z załącznikami (w tym JEDZ) należy przesłać w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, o której mowa w pkt 1.1 ppkt 3 SIWZ. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega składane na formularzu JEDZ powinny zostać złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa powyżej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia oferty wraz z załącznikami zostały określone w SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 13 SIWZ – została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w ogłoszeniu, szczegółowe wymagania Zamawiającego, w szczególności wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określone zostały w pkt 7 i 8 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zamawiający cytuje pkt 18 SIWZ:

18.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

18.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

18.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.5 Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone do Prezesa Krajowej izby Odwoławczej w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Krajowej Izby Odwoławczej.

18.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 18.7 Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy;

2) wobec treści ogłoszenia lub treści SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.8 Szczegółowe wymogi dotyczące wnoszenia odwołania określają:

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 poz. 972); b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.12.2016 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r., poz. 1092 oraz 1992).

18.9 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020