Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 24128-2022

17/01/2022    S11

Suomi-Hyvinkää: Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut

2022/S 011-024128

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2844969-4
Postiosoite: PL 46
Postitoimipaikka: Hyvinkää
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 05801
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@keusote.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.keski-uudenmaansote.fi/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=371845&tpk=511baa67-aaf8-4a13-8dac-f89f95cff4c3
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=371845&tpk=511baa67-aaf8-4a13-8dac-f89f95cff4c3
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Sote-kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Sosiaali- ja terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

TKI-ekosysteemin asiantuntijapalvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintajärjestelmän kohteena ovat innovaatiopalvelut, palvelujärjestelmien kehittämispalvelut, hankepalvelut sekä johdon konsultointiin TKIO-palveluissa (tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja oppimispalvelut) liittyvät palvelut. Lisäksi hankinnan kohteena ovat pilotointi- ja kokeilupalvelut sekä jatkuvan kehittämisen ja hallinnon palvelut tilaajan käyttöön. Hankintajärjestelmään kutsutaan myös tiedeyhteisöjä.

TKIO-ekosysteemi muodostaa tilaajan ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokumppanien sopimuksella säädellyn yhteistyömallin. TKIO-ekosysteemi tuottaa tutkimustietoa, kehittämispalveluita ja innovaatioita tilaajan sosiaali- ja terveyspalvelutuotantoon liittyvän kehittämistoiminnan ja johtamisen perustaksi. TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän tarkoituksena on myös vaikuttavuutta tuottavien, yli organisaatiorajojen toteutettavien yhteistyöhankkeiden rakentaminen ja hankinta. Hankinnan kohde ja hankintajärjestelmän toiminta on kuvattu tarkemmin liitteessä ”TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet”.

Hankintajärjestelmä on jaettu luokkiin seuraavasti:

1. Innovaatiopalvelut

2. Palvelujärjestelmien kehittäminen

3. Hankepalvelut

4. Johdon konsultointi TKI-palveluissa

5. Tiedeyhteisöt

Kunkin luokan vähimmäisvaatimukset sekä asiantuntijoita koskevat perustamisvaiheen kokemus- ja osaamisvaatimukset kuvataan tarkemmin tässä osallistumispyynnössä. Tilaaja määrittelee kussakin hankintajärjestelmän sisäisessä tarjouspyynnössä tarkemmin hankintajärjestelmässä kilpailutettavien toimeksiantojen kohteen ja vaatimukset.

Hankintajärjestelmä on voimassa neljä (4) vuotta sen perustamisesta lukien, minä aikana hankintajärjestelmän sisäiset tarjouskilpailut tehdään. Tilaaja voi jatkaa hankintajärjestelmän voimassaoloa uudella hankintailmoituksella. Toimittajat voivat hakeutua hankintajärjestelmään perustamisvaiheessa ja myöhemmin sen voimassaoloaikana jättämällä osallistumishakemuksen osallistumispyynnön mukaisesti.

Hankintayksikkö varaa dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa 31.1.2022 klo 10.00 mennessä saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn 30 työpäivää. Tarjouspyyntöjä ei julkaista sinä aikana, kuin hankintayksikkö käsittelee määräaikaan mennessä saapuneet osallistumishakemukset.

Hankintajärjestelmä siirtyy 1.1.2023 Keski-Uudenmaan kuntayhtymältä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Luokka 1 Innovaatiopalvelut

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Innovaatiopalveluihin kuuluu innovaatioiden tuottaminen ja tulevaisuustutkimus. Innovaatiopalveluiden tarkoituksena on tuottaa tilaajalle innovatiivisia ratkaisuja ja uusia menetelmiä palvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi vaikuttavalla tavalla.

Innovaatioita ovat esimerkiksi digitaaliset toimintamallit, teknologian innovatiiviseen hyödyntämiseen liittyvät ratkaisut tai robotiikan hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Innovaatioissa keskeistä on asiakaskokemuksen, laadun ja vaikuttavuuden näkökulmien huomioiminen. Innovaatiot voivat liittyä myös toiminnan seurantamalleihin, tulosten mittaamiseen tai strategiseen työhön.

Tulevaisuustutkimus on toimintaympäristön muutosten ennakointiin tähtäävää tutkimustoimintaa. Tulevaisuustutkimuksella pyritään esimerkiksi palveluiden kysynnän ja sisällöllisten muutostarpeiden ennakointiin luotettavan datan avulla. Tulevaisuustutkimuksen avulla syntyy tietoa, skenaarioita ja näkökulmia palvelutuotannon kehittämisen ja rakenteiden arvioinnin tueksi. Tulevaisuustutkimuksen tarkoituksen on tulevaisuudessa tarvittavan ihmis- ja asiakaslähtöisen palvelujärjestelmän ja palveluvalikon ennakointi. Sillä luodaan edellytyksiä muutosten vaikutusten ennakointiin esimerkiksi siinä, miten ne vaikuttavat tilaajan henkilöstön koulutus- ja osaamisvaatimuksiin, tarvittavan henkilöstön määrään, teknologiatarpeisiin ja muutostarpeisiin tietojärjestelmissä ja tilajärjestelyissä.

Lisäksi hankinnan kohteena ovat pilotointi- ja kokeilupalvelut sekä jatkuva kehittäminen ja hallinnointi.

Pilotointi- ja kokeilupalveluiden tarkoituksena on kokeilla uusia, TKIO-ekosysteemin tuloksena syntyneitä innovaatioita ja palveluja käytännössä. Toiminnassa korostuu yhteistyö ja vuorovaikutus tilaajan ja muiden tarvittavien sidosryhmien kanssa. Pilotointi- ja kokeilupalvelun kuuluu kokeiltavan toiminnan käytännön toteutus aidoissa ympäristössä. Siihen kuuluu olennaisena osana vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi, sekä tulosten analyysi.

Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin tarkoituksena on TKIO-ekosysteemin tuloksena syntyneiden uusien tai uudelleen muotoiltujen palveluiden tai toimintojen toteutus siten, että toteutukseen sisältyy niiden jatkuva kehittäminen osana palvelutuotantoa tai muuta tilaajan toimintaa. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin palvelu voi olla osana mitä tahansa hankintajärjestelmän luokkaa. Jatkuvaan kehittämiseen ja hallinnointiin kuuluu tulosten vakiinnuttaminen yhteistyössä tilaajan kanssa osaksi toiminnan kokonaisuutta, vaikuttavuuden mittaaminen, seuranta ja analyysi. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin tuloksena syntyy tilaajan tarvitsemia palveluita ja toimintoja, tietoa niiden vaikuttavuudesta sekä toimintasuosituksia palveluiden ja järjestelmien uusista kehittämistarpeista.

Katso tarkemmin liite TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Luokka 2 Palvelujärjestelmien kehittäminen

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palvelujärjestelmien kehittäminen on asiantuntijapalvelua, jonka tarkoituksena on palveluiden, palveluprosessien, palvelujen verkostojen ja palvelujärjestelmien kehittäminen.

Palvelujärjestelmien kehittämiseen kuuluu tiedon kerääminen ja analyysi nykytilasta ja tarpeista ja palveluiden vaikuttavuudesta. Tietoa hyödynnetään kehittämistoiminnassa. Tietoa tarvitaan esimerkiksi nykyisistä järjestämistavoista ja -prosesseista, niiden vaikuttavuudesta, asiakaskokemuksesta, hallinnoinnista, toteuttamistavoista ja vastaavasta. Tietoa kerätään esimerkiksi asiakkailta, työntekijöitä johdolta, kumppaneilta, ja muilta sidosryhmiltä. Palveluun kuuluu vaikuttavuuden mittaamista, vaikuttavuusmittaristojen kehittämistä ja tulosten seurantaa, analyysia ja hyödyntämistä.

Palvelujärjestelmien kehittämiseen voi kuulua erilaisten menetelmien ja työkalujen tuottaminen tilaajan tarpeisiin muutosten toteuttamisen tueksi. Palveluun voi sisältyä sidosryhmäosallisuuden toteuttamista esimerkiksi palvelumuotoilun tai vastaavin keinoin. Palvelujärjestelmien kehittämiseen voi sisältyä myös valmennuksellista palvelua, jonka tarkoituksena on tukea tilaajaa kehittämistoiminnassa ja tulosten vakiinnuttamisessa.

Palvelujärjestelmien kehittämisen tuloksena syntyy esimerkiksi uusia, systemaattisia toimintatapoja, uusia palveluita tai hoitomenetelmiä, tuotteistettuja palveluita, uusia palveluketjuja, palveluverkostoja tai palveluprosesseja.

Lisäksi hankinnan kohteena ovat pilotointi- ja kokeilupalvelut sekä jatkuva kehittäminen ja hallinnointi.

Pilotointi- ja kokeilupalveluiden tarkoituksena on kokeilla uusia, TKIO-ekosysteemin tuloksena syntyneitä innovaatioita ja palveluja käytännössä. Toiminnassa korostuu yhteistyö ja vuorovaikutus tilaajan ja muiden tarvittavien sidosryhmien kanssa. Pilotointi- ja kokeilupalvelun kuuluu kokeiltavan toiminnan käytännön toteutus aidoissa ympäristössä. Siihen kuuluu olennaisena osana vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi, sekä tulosten analyysi.

Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin tarkoituksena on TKIO-ekosysteemin tuloksena syntyneiden uusien tai uudelleen muotoiltujen palveluiden tai toimintojen toteutus siten, että toteutukseen sisältyy niiden jatkuva kehittäminen osana palvelutuotantoa tai muuta tilaajan toimintaa. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin palvelu voi olla osana mitä tahansa hankintajärjestelmän luokkaa. Jatkuvaan kehittämiseen ja hallinnointiin kuuluu tulosten vakiinnuttaminen yhteistyössä tilaajan kanssa osaksi toiminnan kokonaisuutta, vaikuttavuuden mittaaminen, seuranta ja analyysi. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin tuloksena syntyy tilaajan tarvitsemia palveluita ja toimintoja, tietoa niiden vaikuttavuudesta sekä toimintasuosituksia palveluiden ja järjestelmien uusista kehittämistarpeista.

Katso tarkemmin liite TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Luokka 3 Hankepalvelut

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankepalvelut pitää sisällään tilaajan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvien hankkeiden hankeprosessin hallinnoinnin kokonaisuuden. Hankepalveluihin kuuluvat hankesuunnittelupalvelut, hankejohtopalvelut ja projektipalvelut.

Hankesuunnittelupalveluun kuuluu uusien hankkeiden suunnittelu yhteistyössä tilaajan kanssa, rahoituskanavien kartoittaminen, hankkeeseen liittyvien konsortioiden kokoaminen ja hallinnointi, hankehakemuksen laatiminen ja jättäminen sekä hankkeen valmisteluun liittyvä viestintä ja tiedottaminen. Palveluun kuuluu hankekumppaneihin ja sidosryhmiin liittyvän yhteistyön suunnittelu ja hallinnointi. Hankesuunnittelupalveluun kuuluu hankkeen valmistelun seuranta ja raportointi. Hankesuunnittelupalveluun kuuluu tarvittaessa myös hankesihteeripalvelu.

Hankejohtopalvelu pitää sisällään hankkeen johtamisen kokonaisuuden. Siihen kuuluu hankepäällikköpalvelu sisältäen hankkeen konkreettisen johtamisen, etenemisen dokumentointi, palautteiden hankkiminen, seuranta ja sopimushallinta. Hankepäällikkö toimii hanketyöntekijöiden esimiehenä. Hankejohtopalveluun kuuluu myös hankkeen ohjausryhmätyöskentely, yhteistyö tilaajan päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa ja yhteistyö rahoittajien kanssa. Hankejohtopalveluun kuuluu yhteistyön suunnittelu ja yhteistyö hankekumppaneiden kanssa. Hankejohtopalvelu pitää sisällään hankeviestinnän suunnittelun ja toteutuksen. Hankejohtopalveluun kuuluu hankeen toteutuksen seuranta, toteutuksen raportointi ja arviointi (väli- ja loppuarviot). Hankejohtopalveluun kuuluvat myös hankkeen jälkityöt hankkeen päätyttyä.

Projektipalvelu kattaa hankkeen tehtävien ja toimenpiteiden konkreettista toteuttamista hankesuunnitelman mukaisesti ja hankejohdon ohjauksessa. Projektipalvelun osana toteutetaan ja fasilitoidaan esimerkiksi hankkeeseen liittyviä työpajoja, tehdään kyselyjä, selvityksiä ja vastaavia sekä kerätään ja analysoidaan tietoa, vaikuttavuutta, hyötyjä, kustannuksia ja vastaavia seikkoja. Projektipalveluun kuuluu tarvittaessa sähköisen alustan ylläpitäminen hankkeen projektisuunnittelulle. Projektipalveluun kuuluu myös hankkeeseen liittyvien verkostojen konkreettiseen ylläpitoon liittyviä tehtäviä.

Lisäksi hankinnan kohteena ovat pilotointi- ja kokeilupalvelut sekä jatkuva kehittäminen ja hallinnointi.

Pilotointi- ja kokeilupalveluiden tarkoituksena on kokeilla uusia, TKIO-ekosysteemin tuloksena syntyneitä innovaatioita ja palveluja käytännössä. Toiminnassa korostuu yhteistyö ja vuorovaikutus tilaajan ja muiden tarvittavien sidosryhmien kanssa. Pilotointi- ja kokeilupalvelun kuuluu kokeiltavan toiminnan käytännön toteutus aidoissa ympäristössä. Siihen kuuluu olennaisena osana vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi, sekä tulosten analyysi.

Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin tarkoituksena on TKIO-ekosysteemin tuloksena syntyneiden uusien tai uudelleen muotoiltujen palveluiden tai toimintojen toteutus siten, että toteutukseen sisältyy niiden jatkuva kehittäminen osana palvelutuotantoa tai muuta tilaajan toimintaa. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin palvelu voi olla osana mitä tahansa hankintajärjestelmän luokkaa. Jatkuvaan kehittämiseen ja hallinnointiin kuuluu tulosten vakiinnuttaminen yhteistyössä tilaajan kanssa osaksi toiminnan kokonaisuutta, vaikuttavuuden mittaaminen, seuranta ja analyysi. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin tuloksena syntyy tilaajan tarvitsemia palveluita ja toimintoja, tietoa niiden vaikuttavuudesta sekä toimintasuosituksia palveluiden ja järjestelmien uusista kehittämistarpeista.

Katso tarkemmin liite TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Luokka 4 Johdon konsultointi TKI-palveluissa

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Johdon konsultointi TKIO-palveluissa on asiantuntijapalvelua, jonka tarkoituksena mahdollistaa tilaajan johdolle kokonaisvaltainen tuki TKIO-ekosysteemin perusteella tapahtuvaan kehittämistoimintaan ja muutoshallintaan.

Johdon konsultointi tuottaa monipuolista ja kokonaisvaltaista tietoa, osaamista ja näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä erikoissairaanhoidon kehittämisestä ja laajoista integrointihankkeista. Johdon konsultointi tarjoaa asiantuntijaosaamista sosiaalihuollon, terveyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon innovaatio- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuuden, asiakaslähtöisyyden ja laadun edistämiseen sekä uusien toimintamallien ja prosessien kokonaisuuksien suunnitteluun, analysointiin ja käyttöönottoon.

Johdon konsultoinnin asiantuntijapalveluun kuuluu monipuolinen osaaminen sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamisesta, rahoitusjärjestelmistä, palveluiden saavutettavuuden parantamisesta, sekä palvelujärjestelmien ja verkostojen suunnittelusta.

Lisäksi hankinnan kohteena ovat pilotointi- ja kokeilupalvelut sekä jatkuva kehittäminen ja hallinnointi.

Pilotointi- ja kokeilupalveluiden tarkoituksena on kokeilla uusia, TKIO-ekosysteemin tuloksena syntyneitä innovaatioita ja palveluja käytännössä. Toiminnassa korostuu yhteistyö ja vuorovaikutus tilaajan ja muiden tarvittavien sidosryhmien kanssa. Pilotointi- ja kokeilupalvelun kuuluu kokeiltavan toiminnan käytännön toteutus aidoissa ympäristössä. Siihen kuuluu olennaisena osana vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi, sekä tulosten analyysi.

Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin tarkoituksena on TKIO-ekosysteemin tuloksena syntyneiden uusien tai uudelleen muotoiltujen palveluiden tai toimintojen toteutus siten, että toteutukseen sisältyy niiden jatkuva kehittäminen osana palvelutuotantoa tai muuta tilaajan toimintaa. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin palvelu voi olla osana mitä tahansa hankintajärjestelmän luokkaa. Jatkuvaan kehittämiseen ja hallinnointiin kuuluu tulosten vakiinnuttaminen yhteistyössä tilaajan kanssa osaksi toiminnan kokonaisuutta, vaikuttavuuden mittaaminen, seuranta ja analyysi. Jatkuvan kehittämisen ja hallinnoinnin tuloksena syntyy tilaajan tarvitsemia palveluita ja toimintoja, tietoa niiden vaikuttavuudesta sekä toimintasuosituksia palveluiden ja järjestelmien uusista kehittämistarpeista.

Katso tarkemmin liite TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Luokka 5 Tiedeyhteisöt

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

TKIO-ekosysteemi toimii keskeisenä yhteistyöalustana ja hankintakanavana tiedeyhteisöihin, kuten yliopistoihin, korkeakouluihin, oppilaitoksiin, osaamiskeskuksiin ja tutkimuslaitoksiin päin. Hankintajärjestelmässä tiedeyhteisöiltä hankittava palvelu voi pitää sisällään tieteelliseksi toiminnaksi katsottavia palveluita, jotka sisällöltään täydentävät TKIO-ekosysteemin puitteissa toteutettavia hankkeita. Tieteellinen toiminta voi pitää sisällään mitä tahansa hankintajärjestelmän kohteen mukaista tutkimustoimintaa ja palveluita, mutta näissä palveluissa korostuu aina tieteellinen ja tutkimuksellinen näkökulma.

Palvelut ja tutkimustoiminta voivat olla sellaisia, joista saatava hyöty koituu muidenkin kuin hankintayksikön toiminnassa käytettäväksi. Tiedeyhteisöiltä hankittavat palvelut voivat olla myös sellaisia tutkimus- ja kehittämispalveluita, joista saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikön toiminnassa käytettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan. Palvelun luonne täsmennetään kussakin hankintajärjestelmän sisäisessä tarjouskilpailussa.

Tiedeyhteisöiltä voidaan tilata palveluja myös suoraan ilman hankintajärjestelmän sisäistä kilpailutusta, mikäli hankintalain tutkimus- ja kehittämispalveluja koskevan soveltamisalapoikkeuksen (9 § 1 mom. 13-kohta) edellytykset täyttyvät.

Lisäksi hankinnan kohteena ovat pilotointi- ja kokeilupalvelut.

Pilotointi- ja kokeilupalveluiden tarkoituksena on kokeilla uusia, TKIO-ekosysteemin tuloksena syntyneitä innovaatioita ja palveluja käytännössä. Toiminnassa korostuu yhteistyö ja vuorovaikutus tilaajan ja muiden tarvittavien sidosryhmien kanssa. Pilotointi- ja kokeilupalvelun kuuluu kokeiltavan toiminnan käytännön toteutus aidoissa ympäristössä. Siihen kuuluu olennaisena osana vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi, sekä tulosten analyysi.

Katso tarkemmin liite TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 247-653512
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 16/12/2025
Paikallinen aika: 13:02
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

MENETTELYN LUONNE

Kyseessä on hankintalain 26 §:n mukaisen EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankintamenettelynä käytetään hankintalain 49–52 §:n mukaista dynaamista hankintajärjestelmää.

Tilaaja perustaa hankintajärjestelmän julkaisemalla siitä rajoitettua menettelyä koskevan hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön.

Toimittajat voivat hakeutua hankintajärjestelmään perustamisvaiheessa ja myöhemmin sen voimassaolon aikana.

Hakeutuminen tapahtuu jättämällä osallistumishakemus hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön mukaisesti. Osallistumishakemuksen voi jättää yhteen tai useampaan hankintajärjestelmän luokkaan asetettuun määräaikaan mennessä. Osallistuminen on vapaaehtoista eikä siitä makseta korvauksia.

Hankintajärjestelmään hyväksymisen yhtenä ehtona on osallistumispyynnön liitteenä olevan raamisopimuksen hyväksyminen. Tilaaja tekee osallistumispyynnön liitteen TKIO-Raamisopimus mukaisen raamisopimuksen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kanssa. Yhteisesti raamisopimukset muodostavat hankintalain tarkoittaman puitejärjestelyn. Raamisopimuksen tarkoituksena on sopia TKIO-ekosysteemin toiminnan perusperiaatteista ja niistä ehdoista, joiden mukaisesti tilaaja hankkii palveluita TKIO-ekosysteemiin hyväksytyiltä toimittajilta.

Tilaaja kilpailuttaa hankinnan kohteena olevat yksittäiset toimeksiannot, tutkimushankkeet ja vastaavat hankintajärjestelmän sisäisinä kilpailutuksina TKIO-ekosysteemiin valittujen toimittajien joukosta.

Tilaaja hyväksyy perustamisvaiheessa ja myöhemmin hankintavaiheessa hankintajärjestelmään kaikki ehdokkaat, jotka täyttävät soveltuvuudelle asetetut luokkakohtaiset vaatimukset. Tilaaja varaa dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn 30 työpäivää.

Hankintavaiheessa tilaaja käsittelee uudet osallistumishakemukset viimeistään 10 päivän kuluessa osallistumishakemuksen vastaanottamisesta. Tilaaja voi pidentää määräaikaa yksittäistapauksissa 15 työpäivään, jos hyväksymisarvioinnissa on tarkasteltava täydentäviä asiakirjoja, muutoin tarkistettava soveltuvuusvaatimusten täyttyminen taikka muusta perustellusta syystä.

Hankintajärjestelmän perustamisvaiheen jälkeen käynnistyy hankintavaihe. Hankintavaiheessa toteutetaan hankintajärjestelmän sisäisiä kilpailutuksia tilaajan tarpeen mukaan. Hankintavaihe kestää hankintajärjestelmän voimassaolon loppuun saakka.

Tilaaja määrittelee tarjousmenettelyn ja palvelun ehdot kussakin hankintajärjestelmän sisäisessä tarjouspyynnössä erikseen.

Tilaaja lähettää tarjouspyynnön hankintajärjestelmän asianomaiseen luokkaan hyväksytyille palvelutuottajille. Palvelutuottajat voivat jättää tarjouksensa vastaamalla tarjouspyyntöön sen ehtojen mukaisesti. Tarjoajien on tarkoin tutustuttava lopullisiin asiakirjoihin.

Tämän jälkeen tilaaja käsittelee tarjoukset seuraavasti:

- vähimmäisvaatimusten täyttymisen tarkastus,

- tarjousten vertailu tarjouspyynnön valintaperusteita (kokonaistaloudellinen edullisuus) soveltaen

- tarjoajien valinta ja tarjousvertailuun perustuva hankintapäätös ja sen tiedoksi antaminen sekä

- sopimusten tekeminen odotusajan jälkeen tai kun markkinaoikeus on antanut täytäntöönpanoluvan.

Hankintajärjestelmän ehdot ja kohde on selostettu tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä TKIO-ekosysteemin dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet.

KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ

Ehdokas = osallistumishakemuksen jättävä toimittaja.

Osallistumishakemus = Toimittajan hakemus tulla hyväksytyksi dynaamiseen hankintajärjestelmään.

Osallistumispyyntö = Tämä asiakirja liitteineen, johon vastaamalla toimittaja voi jättää osallistumishakemuksensa.

Tarjouspyyntö = Tilaaja lähettää hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt erikseen järjestelmään hyväksytyille toimittajille. Tämä tapahtuu järjestelmän perustamisvaiheen jälkeen.

Tarjoaja = Hankintajärjestelmään hyväksytty toimittaja, joka jättää tarjouksen vastaamalla järjestelmän sisäiseen tarjouspyyntöön.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Huom!

Markkinaoikeuden käynti- ja postiosoite muuttuu.

Käynti- ja postiosoite 27.12.2021 alkaen: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12/01/2022