Dienstleistungen - 241285-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Forschungsdienste

2020/S 100-241285

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Mazowieckie
Postanschrift: ul. Jagiellońska 26
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postleitzahl: 03-719
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Siennicka
E-Mail: anna.siennicka@mazovia.pl
Telefon: +48 223141667
Fax: +48 223141670

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mazovia.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: administracja samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Badanie: Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno-szkoleniowych

Referenznummer der Bekanntmachung: RF.ZP.U.272.26.2020.AS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
73110000 Forschungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Głównym celem badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno-szkoleniowych w ramach RPO WM 2014–2020” jest ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w rozbiciu na moduły: zasady równości szans kobiet i mężczyzn i zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz działań informacyjno-szkoleniowych w ramach RPO WM 2014–2020. Sformułowane w toku badania wnioski będą stanowić wsparcie w procesie programowania nowej perspektywy finansowej, co umożliwi odpowiednie adresowanie działań w obszarze realizacji zasad horyzontalnych oraz zadań informacyjno-szkoleniowych w latach 2021–2027. Wyniki ewaluacji będą wykorzystywane także na potrzeby sprawozdawczości, a ponadto, zgodnie z Planem ewaluacji umowy partnerstwa, mają posłużyć do syntezy ewaluacji regionalny.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
73210000 Beratung im Bereich Forschung
72316000 Datenanalyse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Hauptort der Ausführung:

województwo mazowieckie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Podstawowe zadanie niniejszego badania, które ma charakter ewaluacji efektów, zostało podzielone na trzy komponenty:

1) ocena trafności, skuteczności, użyteczności i efektywności działań realizowanych w zakresie implementacji i stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Zamawiającego, która posłuży do optymalizacji procesu wdrażania wymienionej zasady;

2) ocena trafności, skuteczności, użyteczności i efektywności działań realizowanych w zakresie implementacji i stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn na potrzeby Zamawiającego, która posłuży do optymalizacji procesu wdrażania wymienionej zasady;

3) ocena trafności, skuteczności, użyteczności i efektywności działań informacyjno-szkoleniowych realizowanych w ramach RPO WM 2014–2020.

Sformułowane w toku badania wnioski będą stanowić wsparcie w procesie programowania nowej perspektywy finansowej, co umożliwi odpowiednie adresowanie działań w obszarze realizacji zasad horyzontalnych oraz zadań informacyjno-szkoleniowych w latach 2021–2027. Wyniki ewaluacji będą wykorzystywane także na potrzeby sprawozdawczości, a ponadto, zgodnie z Planem ewaluacji umowy partnerstwa, mają posłużyć do syntezy ewaluacji regionalnych na poziomie umowy partnerstwa.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Koncepcja badawcza / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: Metodologia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Organizacja badania / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 168
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPMA.11.01.00-14-0004/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN. W przypadku wadium w formie niepieniężnej do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pzp – ustawa z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

§ 1. Warunki udziału:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dot. zdolności zawodowej:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał min. 2 zamówienia polegające na przeprowadzeniu badań i analiz dotyczących gospodarki;

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) kierownik badania: doświadczenie w stosowaniu metod i technik przeprowadzenia badań ewaluacyjnych – m.in. udział w 5 badaniach, w tym min. 1 dot. regionalnego programu operacyjnego; doświadczenie w kierowaniu min. 1 projektem badawczym z zakresu działań skierowanych na rozwój społ.-gosp., podejmowanych w ramach programów finansowanych ze środków zewn., o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto (Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca na czas trwania realizacji zamówienia zatrudnił osobę pełniącą rolę Kierownika badania na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy; funkcji kierownika badania nie można łączyć w innymi funkcjami osób uczestniczących w realizacji badania);

b) ekspert ds. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, który świadczył usługi eksperckie, w tym szkoleniowe lub jest autorem publikacji poświęconych realizacji ww. zasady w ramach funduszy unijnych (warunek dot. min. 2 usług eksperckich lub min. 2 publikacji lub min. 1 usługi eksperckiej i 1 publikacji);

c) ekspert ds. zasady równości szans kobiet i mężczyzn, który świadczył usługi eksperckie, w tym szkoleniowe lub jest autorem publikacji poświęconych realizacji ww. zasady w ramach funduszy unijnych (warunek dot. min. 2 usług eksperckich lub min. 2 publikacji lub min. 1 usługi eksperckiej i 1 publikacji);

d) ekspert, który legitymuje się wyższym wykształceniem i posiada doświadczenie w realizacji, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, min. 1 badania ewaluacyjnego, w ramach którego dokonywana była analiza wskaźników w zakresie programu krajowego i/lub regionalnego finansowanego ze środków zewnętrznych.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania i podpisania umowy.

3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

5. W odniesieniu do warunków dot. kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi.

6. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 Pzp zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

§ 2. Podstawy wykluczenia:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp.

2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału oraz bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

§ 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę z załącznikami i oświadczeniem jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) Wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej zgodnie z sekcją I.3) ogłoszenia.

2. Zamawiający zaleca:

1) ofertę należy sporządzić w jęz. pol., a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne zaleca się stosować format danych .pdf;

2) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się, w miarę możliwości, konwertować do formatu .pdf, ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis w formacie PAdES;

3) w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż .pdf (np. .doc, .docx), zaleca się stosować podpis w formacie XAdES o typie zewnętrznym. W takim wypadku należy przekazać Zamawiającemu plik z podpisywaną treścią oraz plik z rozszerzeniem XAdES o tej samej nazwie;

4) ePUAP nie jest certyfikowanym podpisem kwalifikowanym.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – do złożenia JEDZ w formie elektronicznej zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

4. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów składa dla każdego z podmiotów, których to dotyczy odrębny wypełniony i podpisany przez te podmioty JEDZ.

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zamieszcza w formularzu oferty informacje w jakiej części zamierza powierzyć wykonanie zamówienia i podaje nazwy firm proponowanych znanych mu podwykonawców.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w sekcji III.1.3) ogłoszenia Zamawiający żąda:

1) wykazu usług;

2) wykazu osób.

8. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

3) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

4) oświadczenia własne Wykonawcy określone w specyfikacji.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 8 zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

10. Dokumenty składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone zostały w specyfikacji.

11. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów przedstawi zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

12. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienie w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach polega, dokumentów wymienionych w ust. 8 pkt 1–2 i 4.

13. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na jęz. polski.

14. Oświadczenie JEDZ składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

15. Dokumenty lub oświadczenia inne niż JEDZ składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

16. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załącznik do specyfikacji.

2. Okoliczności uzasadniające zmiany ogólnych warunków umowy zostały określone we wzorze ogólnych warunków umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/07/2020
Ortszeit: 10:15
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Zamówień Publicznych, pokój 304, ul. Okrzei 35, Warszawa, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Do oferty należy dołączyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy, koncepcję realizacji zamówienia, zawierającą opis koncepcji badawczej, metodologii oraz organizacji badania, z uwzględnieniem elementów opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do specyfikacji:

1) koncepcję badania, zawierającą diagnozę sytuacji/stanu przedmiotu badania, propozycję dodatkowych celów/obszarów badawczych oraz pytań badawczych,

2) metodologię badawczą z opisem zastosowanych metod/technik badawczych,

3) organizację badania, przedstawiającą propozycje nowatorskich rozwiązań w zakresie prezentacji wyników badania oraz zidentyfikowanie potencjalnych obszarów ryzyka wraz z propozycją minimalizujących je środków.

Powyższy dokument podlegać będzie ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w specyfikacji, dlatego też Zamawiający wymaga, aby zawierał elementy odpowiadające poszczególnym podkryteriom.

Koncepcję badania, stanowiącą załącznik do oferty, Wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego (adres sekcja I.3) ogłoszenia).

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Składając ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej Wykonawca zamieszcza Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w osobnym pliku, oznaczonym jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Przedmiotowe badanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 nr RPMA.11.01.00-14-0004/18, pn.: „Plan działań pomocy technicznej UMWM na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”, Priorytet XI Pomoc techniczna. Kwota przeznaczona na realizację projektu na lata 2019–2023 wynosi 2 722 375,00 PLN brutto.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dział VI art. 179–198 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020