Dienstleistungen - 241492-2020

25/05/2020    S100

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2020/S 100-241492

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: LOG'IRIS S.A.
Nationaal identificatienummer: 0403.357.375_26973
Postadres: Hippolyte Rolin Promendae n°1
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1040
Land: België
Contactpersoon: Sophie Paridaens
E-mail: sparidaens@logiris.brussels
Telefoon: +32 27380736

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376174

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376174

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376174
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Log%27Iris-2270%2F2019%2F03%2F01+eur-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=29693
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM)
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: onroerend patrimoniumbeheer (sociale woningen)

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanwijzing van een ontwerper - architectuur en engineeringopdrachten met optie EPB - zware renovatie van drie gebouwen gelegen Joseph Buedtsstraat 29, 31 en 33, te 1040 Etterbeek

Referentienummer: Log'Iris-2270/2019/03/01 eur-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Volledige opdracht inzake de studie en de opvolging van de werken voor de renovatie van drie appartementsgebouwen van sociale woningen, Joseph Buedtsstraat 29, 31 en 33 te 1040 Etterbeek met inachtneming van een duurzame en ecologische visie en aanpak.

Volledige renovatie van de gebouwen, met verbouwing van de zolders, om duplexen te creëren; met de verbouwing van de omslag door de vervanging van de vensterkozijnen, de isolatie van de gevels en totale renovatie van de daken; met de integratie van sanitairs, keukens, renovatie van de technieken in het algemeen en technieken omtrent fluida conform met EPB, verwarming, ventilatie, sanitair warm waterproductie.

De opdracht verdeelt zich als volgt: één vast deel en één voorwaardelijk deel van de opdracht:

— Vast deel: de opdracht inzake de studie tot en met de goedkeuring van de bouwvergunning van de renovatie van de drie gebouwen met collectieve woningen gelegen Joseph Buedtsstraat 29, 31 en 33 te 1040 Etterbeek,

—Voorwaardelijk deel: de opdracht inzake de studie van de aanbestedingsdossier en de opvolging van de werken van de renovatie van de drie gebouwen met collectieve woningen gelegen Joseph Buedtsstraat 29, 31 en 33 te 1040 Etterbeek.

De uitvoering van het voorwaardelijk deel wordt gekoppeld aan de mededeling van de beslissing van de aanbestedende overheid het deel te bestellen naar aanleiding van het verkrijgen van de financiering. Geen toeslag is verschuldigd aan de ontwerper in geval van niet-bestelling van het voorwaardelijk deel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Joseph Buedtsstraat 29, 31 en 33, te 1040 Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht is gericht op de aanwijzing van een ontwerper die belast wordt met de volledige opdracht betreffende de studie en de opvolging van de werken voor de zware renovatie van drie appartementsgebouwen van sociale woningen met inachtneming van een duurzame en ecologische visie en aanpak.

De opdracht verdeelt zich in twee delen: één vast deel en één voorwaardelijke deel van de opdracht:

— vast deel: de opdracht inzake de studie tot aan de goedkeuring van de bouwvergunning van de renovatie van de drie gebouwen met collectieve woningen gelegen Joseph Buedtsstraat 29, 31 en 33, te 1040 Etterbeek met inachtneming van een duurzame en ecologische visie,

— voorwaardelijk deel: de opdracht inzake de studie van de aanbestedingsdossier en de opvolging van de werken van de renovatie van de drie gebouwen met collectieve woningen gelegen Joseph Buedtsstraat 29, 31 en 33, te 1040 Etterbeek met inachtneming van een duurzame en ecologische visie.

Het budget van de werken van de drie gebouwen, Joseph Buedtsstraat 29, 31 en 33, te 1040 Brussel beloopt 2 226 088,00 EUR, excl. btw, honoraria, aansluitingskosten openbare nutsmaatschappijen en andere diverse kosten.

De renovatie van de bestaande gebouwen is als zware renovatie gewenst, de renovatie van de zolders inbegrepen, om de woonruimtes te vergroten.

Voor deze opdracht wenst de aanbestedende dienst een multidisciplinair team aan te stellen bestaande uit een architect, een ingenieur stabiliteit en een ingenieur bijzondere technieken.

De aanbestedende overheid wenst een rechtstreekse contractuele relatie te hebben met een multidisciplinair team dat bestaat uit een architect en een ingenieur stabiliteit, een ingenieur bijzondere technieken en een EPB-adviseur als de verplichte optie wordt gelicht.

In de veronderstelling dat het specifieke personeel dat nodig is om alle geplande opdrachten uit te voeren zich niet binnen eenzelfde professionele structuur bevindt, wordt een deelnemersteam gevormd door een combinatie van ondernemers. De verschillende natuurlijke of rechtspersonen die deze combinatie vormen, handelen gezamenlijk namens de combinatie. De architect vertegenwoordigt de combinatie ten opzichte van de aanbestedende overheid en is belast met de coördinatie van de studies en van de prestaties van de andere leden van de vereniging.

Kandidaturen die de opdrachtgever vanaf de selectiefase niet kunnen verzekeren deze contractuele relatie te zullen genieten, worden verworpen. Elk lid van een combinatie van ondernemers dient zijn UEA-document in, dankzij een elektronische handtekening overgenomen in het openingsrapport. De combinatie van ondernemers heeft ook de mogelijkheid een bemachtigde aan te duiden die de UEA-document elektronisch ondertekent voor alle leden van de combinatie ondernemers. In dit geval, voegt de combinatie van ondernemers aan haar kandidatuur de door elk lid van de combinatie van ondernemers ondertekende procuratie.

De aandacht van de ondernemers die a) alleen of in een combinatie met andere ondernemers, of b) in verschillend samengestelde combinaties) verschillende kandidaturen indienen, en van de combinaties waarbinnen zij zouden deelnemen, wordt gevestigd op het feit dat het, zoals bepaald in artikel 54 § 2 van het Koninklijk Besluit van 18.4.2017, verboden is om in het stadium van de indiening van de offertes meerdere keren deel te nemen. Het gevolg van dat verbod is dat alle offertes van inschrijvers die bij een meervoudige deelneming betrokken zijn, moeten worden verworpen.

Bij selectie van de twee kandidaten die bij de meervoudige deelneming van een ondernemer betrokken zijn, kan die laatste slechts een offerte indienen in het kader van één van beide kandidaten. De betrokken kandidaten moeten op die situatie anticiperen om te vermijden dat hun offerte wordt verworpen.

Bij meerdere deelnemingen van één of verschillende ondernemers verloopt de selectieprocedure als volgt:

1. in een eerste fase gaat de aanbestedende overheid over tot de analyse en voorlopige rangschikking van de betrokken kandidaten, rekening houdend met eventuele dubbele offertes;

2. in een tweede fase informeert de aanbestedende overheid de combinaties met het risico op een dubbele offerte over hun voorlopige rangschikking en verzoekt zij de operatoren die in verschillende combinaties voorkomen, de combinatie te kiezen via dewelke de offerte wordt ingediend;

3. in een derde fase gaat de aanbestedende overheid over tot de definitieve rangschikking van de kandidaturen nadat zij één of verschillende combinaties met het risico op een dubbele offerte heeft geschrapt, en nodigt zij de verschillende kandidaten uit om een offerte te formuleren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

De kandidaten voegen bij het UEA-document (Uniform Europees Aanbestedingsdocument): (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=FR).

Elk lid van een combinatie van ondernemers dient zijn UEA in. De kandidaten voegen bij hun aanvraag tot deelneming de hierna vermelde documenten: de vermindering van het aantal kandidaturen is gebaseerd op de analyse van de kennis van zaken en ervaring van de kandidaat, in het bijzonder de ervaring in het ontwerp van woningen, alsook de kennis van zaken in het zoeken naar vernieuwende oplossingen die aangepast zijn aan de context van het project zoals beschreven in het voorwerp van de opdracht. Deze aspecten worden geëvalueerd aan de hand van de hierna gevorderde nota.

Kandidaten dienen een nota in waarin zij twee referenties van de architect voorstellen die zij relevant vinden om in het kader van huidige opdracht als nuttige ervaring te doen gelden en de bijzondere bijdragen die aan het project kunnen worden geleverd. De referenties worden als volgt voorgesteld:

Afdeling één:

— de aard en het adres van de werken,

— de rol van de kandidaat,

— de naam van de bouwheer,

— het oorspronkelijk geplande budget,

— het bedrag van de werken en/of het eindbedrag van de aanneming,

— een verklarende nota waarin onder andere de architecturale en technische aanpak worden vermeld,

— een door de bouwheer gedateerd en ondertekend attest van goede uitvoering.

Afdeling twee: een argumentatie waarin zowel de keuze van de referentie in het kader van de uitvoering van onderhavige opdracht in vergelijking met de specifieke kenmerken van dit project als de aanbreng met betrekking tot de verwezenlijking ervan worden gerechtvaardigd. De kandidaat voegt hierbij alle grafische documenten van zijn keuze: plannen, fotoreportages, schetsen, perspectieven, fotomontages of informaticamontages, enz. op een document van bij voorkeur maximum vier A4-pagina’s per referentie.

De kandidaturen die hieromtrent niet het aantal gevraagde referenties bevatten, zullen niet systematisch verworpen worden. De bijkomende referenties zullen niet in beschouwing genomen worden. De aanbestedende overheid zal bijgevolg de eerste twee referenties in aanmerking nemen, op basis van de volgorde waarin ze worden voorgesteld in het dossier van de kandidatuur. Alle ontvankelijke kandidaturen worden beoordeeld op basis van de inhoud van de nota. De referenties worden globaal beoordeeld. Een technische commissie analyseert de kwaliteit en de relevantie van de hierboven vermelde referenties die het subsidiaire criterium vormen en stelt zijn conclusies voor aan de aanbestedende overheid, die op basis hiervan beslist over de selectie van de kandidaten.

De technische commissie bestaat uit:

— vertegenwoordigers van de aanbestedende overheid,

— vertegenwoordigers van de BGHM, en eventueel

— andere experts.

De technische commissie behoudt zich het recht voor een beroep te doen op diverse specialisten om een licht te werpen op bepaalde specifieke materies.

Het volledige dossier van de kandidatuur ziet er dus als volgt uit:

— het kandidaatsformulier,

— deel één (voorwaarden voor deelname): de documenten en attesten, zoals gevraagd in punt III.1),

— deel twee (objectieve criteria voor de beperking van het aantal kandidaten): de nota en de relevante referenties, zoals gevraagd in punt II.2.9).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Er wordt voorzien in een verplichte optie betreffende de opdracht als EPB-adviseur. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor deze optie al dan niet te lichten en deze bijkomende opdracht toe te wijzen. Aangezien de optie verplicht is, worden kandidaturen waarin geen EPB-adviesopdracht is opgenomen onontvankelijk beschouwd.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Onverminderd de toepassing van artikel 70 van de Wet van 17.6.2016 mogen de kandidaten zich niet in één van de in de artikelen 67 t/m 69 van de Wet van 17.6.2016 bedoelde uitsluitingsgronden bevinden. De kandidaten vullen het UEA-document in (Uniform Europees Aanbestedingsdocument).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=FR).

Door de ondertekening van het UEA verklaart de kandidaat: Ø op erewoord in het bezit te zijn van de onderstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid binnen een termijn van tien dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de kandidaat in aanmerking komt voor de selectie).

Voor het bureau of elk lid van de combinatie van ondernemers:

a) naleving van art. 68 van de Wet van 17.6.2016 en van art. 62 van het Koninklijk Besluit van 18.4.2017: de kandidaat die geen personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Wet van 27.6.1969 voegt bij zijn deelnemingsaanvraag een verklaring op eer waaruit dat feit blijkt. De kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Wet van 27.6.1969 voegt bij zijn deelnemingsaanvraag een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen. De kandidaat die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt dat niet hierboven wordt bedoeld, sluit een attest in dat werd uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid en dat bevestigt dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

Het attest heeft betrekking op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen;

b) naleving van art. 68 van de Wet van 17.6.2016 en van art. 63 van het Koninklijk Besluit van 18.4.2017: de kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste ontvangstdatum van de deelnemingsaanvragen. Belgische kandidaten moeten een door de FOD Financiën uitgereikt attest voorleggen;

c) de eventuele corrigerende maatregelen bedoeld in art. 70 van de Wet van 17.6.2016;

d) Strafregister. Voor elk teamlid (rechtspersoon): Uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betreffende land. De statuten en vennootschapsakten waarin alle leden worden aangesteld met een beslissingsbevoegdheid binnen elke rechtspersoon die deel uitmaakt van de combinatie, worden meegedeeld. De uittreksels uit het strafregister of elk gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betreffende land van elke natuurlijke persoon met een beslissingsbevoegdheid die door de statuten en vennootschapsakten werd aangesteld, moeten worden meegedeeld;

e) bewijs van afwezigheid van faillissement. Voor elk teamlid (rechtspersoon), een door de bevoegde instantie van het betreffende land afgeleverd bewijs dat aantoont dat de kandidaat of inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, er voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen.

Voor het fiscaal attest, het RSZ-attest en het bewijs van afwezigheid van faillissement maakt de aanbestedende overheid gebruik van Telemarc. Hij zal de inschrijvers deze documenten enkel vragen als hij ze niet via Telemarc kan bekomen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De kandidaten vullen afdeling A.2 van deel IV van het UEA in (voor titel 1.1), alsook afdeling C.6 van deel IV (voor de titels 1.2, 1.3, 1.4) en afdeling C.1) b) van deel IV voor de technische referenties (2). Door de ondertekening van het UEA verklaart de kandidaat: Ø op erewoord in het bezit te zijn van de onderstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid binnen een termijn van tien dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de kandidaat in aanmerking komt voor de selectie).

De kandidaten voegen bij hun aanvraag tot deelneming:

1.Titels;

1. Afschrift van de titels;

1.1 Voor de architect: mededeling van het inschrijvingsnummer op de tabel van de Orde van Architecten van de provincie waar hij verblijft of, voor de ingezetenen van de lidstaten van de Europese Unie of uit een ander land dat deel uitmaakt van het akkoord betreffende de EER, een verklaring op eer het beroep van architect in het buitenland uit te oefenen en te zullen overgaan tot de aflegging van een voorafgaande verklaring bij de Nationale Raad van de Orde van Architecten.

1.2 Voor de ingenieur stabiliteit: naleving van de Wet van 11.9.1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs: een kopie van de onderwijskwalificaties van de natuurlijke persoon die belast wordt met de opdracht, die zijn hoedanigheid van burgerlijk ingenieur in de bouw of burgerlijk ingenieur-architect aantonen. De natuurlijke persoon die belast wordt met de opdracht, zal moeten beschikken over een titel tijdens de uitvoering van de opdracht die hem in staat stelt de ingenieur-adviseur of het ingenieursadviesbureau dat (die) zich kandidaat stelt (stellen), aan te stellen;

1.3 Voor de ingenieur bijzondere technieken: naleving van de Wet van 11.9.1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs: een kopie van de studietitels van de natuurlijke persoon die belast wordt met de opdracht, die zijn hoedanigheid van burgerlijk ingenieur in elektromechanica of in elektriciteit of van burgerlijk ingenieur in de bouw of van burgerlijk ingenieur architect of van industrieel ingenieur en/of bezit van een masterdiploma in de industriële wetenschappen met de optie bouw, elektromechanica of elektriciteit aantoont. De natuurlijke persoon die belast wordt met de opdracht, zal moeten beschikken over een titel tijdens de uitvoering van de opdracht die hem in staat stelt de ingenieur-adviseur of het ingenieursadviesbureau dat (die) zich kandidaat stelt (stellen), aan te stellen.

1.4 Voor de EPB-adviseur: naleving van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19.6.2008 betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs: een kopie van de kennisgeving van de erkenning voor de uitoefening van de opdracht van EPB-adviseur, overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19.6.2008 betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs die werd afgeleverd door Leefmilieu Brussel;

2. Vakbekwaamheid. De ontwerper moet het bewijs leveren van zijn vermogen om de opdracht tot een goed einde te brengen door voorlegging van:

a) voor de architect: twee referenties die, globaal gesproken, aantonen dat hij in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van onderhavige aankondiging een volledige opdracht als ontwerper heeft gerealiseerd die beantwoordt aan de volgende eigenschappen (er wordt gekozen voor een periode van vijf jaar gelet op de specificaties van de opdracht, de aard en de duur van de vereiste prestaties en opdat er voldoende concurrentie zou zijn):

— uitgevoerd voor rekening van één of verscheidene aan de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten onderworpen instanties,

— betrekking hebben gehad op een ontwerp met een totaal bedrag van de werken excl. btw gelijk aan of meer dan 500 000 EUR,

— betrekking hebben gehad op de bouw of de volledige renovatie van een voor woningen bestemd gebouw houdende minstens acht woningen, met dien verstande dat het een ontwerp betreft dat betrekking heeft op de algeheelheid van de volgende posten: de gebouwschil, de structuur, de technieken (elektriciteit, ventilatie en verwarming) en de binneninrichting (afwerkingen, keukens, badkamers, enz.) van het (de)gebouw(en).

De architect verwijst naar zijn vakbekwaamheid aan de hand van niet meer dan drie referenties voor alle voornoemde criteria en bijgevolg wordt er met eventuele bijkomende referenties geen rekening gehouden;

b) voor de stabiliteitsingenieur: een referentie die aantoont dat hij een volledige opdracht van studiebureau heeft uitgevoerd in het kader van een project

— betrekking hebben gehad op een project voor de volledige renovatie van een voor woningen bestemd gebouw,

— betrekking hebben tot werken die in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van onderhavige aankondiging werden aangenomen (er wordt gekozen voor een periode van vijf jaar gelet op de specificaties van de opdracht, de aard en de duur van de vereiste prestaties en opdat er voldoende concurrentie zou zijn),

c) Voor de ingenieur bijzondere technieken: een referentie die aantoont dat hij een volledige opdracht van studiebureau heeft uitgevoerd in het kader van een project:

— betrekking hebben gehad op een project voor nieuwbouw of de volledige renovatie van een voor woningen bestemd gebouw met een minimum bovengrondse hoogte van twaalf meter.,

— betrekking hebben tot werken die in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van onderhavige aankondiging werden aangenomen (er wordt gekozen voor een periode van vijf jaar gelet op de specificaties van de opdracht, de aard en de duur van de vereiste prestaties en opdat er voldoende concurrentie zou zijn).

De ontvankelijkheid van de referenties is onderworpen aan de voorlegging van de volgende gegevens en/of documenten: per voorgestelde referentie, een attest van goede uitvoering dat werd opgemaakt op naam van de persoon die er zich op beroept, ondertekend door de opdrachtgever, afgeleverd na de datum van de voorlopige oplevering van de werken en met vermelding van de datum van de voorlopige oplevering van de werken die moet hebben plaatsgevonden na 19.6.2005 en vóór de datum van de ontvangst van de kandidaturen,

Alsook documenten houdende onderstaande informatie:

a) voor de architect:

— het totale bedrag van de werken, excl. btw,

— de vermelding van het aantal betrokken woningen,

— de vermelding van de bovengrondse hoogte van het gebouw,

— alle documenten waaruit blijkt dat de architect in staat is om een gebouw volgens de lage-energienormen (of hiermee gelijkgesteld) te renoveren,

als die gegevens niet op het attest voorkomen,

b) voor de ingenieur stabiliteit:

— het totale bedrag van de werken, excl. btw,

— het totale bedrag van de stabiliteitswerken, excl. btw, als dat gegeven niet op het attest voorkomt,

c) voor de ingenieur bijzondere technieken:

— het totale bedrag van de werken, excl. btw,

— het totale bedrag van de werken voor bijzondere technieken, excl. btw,

— de vermelding van de bovengrondse hoogte van het gebouw, als dat gegeven niet op het attest voorkomt.

Deze documenten en gegevens zijn een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de kandidatuur. De kandidaten moeten alle gevraagde gegevens meedelen om toegang te kunnen hebben tot de overheidsopdracht.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Vermeld zie punt III.1.3).

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

De eerste fase van onderhavige procedure bestaat uit de verzending, door de kandidaten, van de documenten die in de punten III.2) en IV.1.2) van deze aankondiging worden vermeld. Op basis daarvan zal de aanbestedende overheid overgaan tot een selectie van de kandidaten. Het bestek wordt enkel aan de geselecteerde kandidaten toegestuurd.

De looptijd van de opdracht zoals vermeld in punt "II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem" in de aankondiging van opdracht wordt ter informatie aangegeven en verbindt de aanbestedende overheid niet.

Er wordt op e-Procurement een forum bijgehouden. De inschrijvers worden verzocht hun vragen enkel op dat forum te stellen en er zal enkel via het forum op hun vragen worden geantwoord

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg van Brussel
Postadres: Quatre Brasstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: info@just.fgov.be

Internetadres: https://justice.belgium.be/fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020