Dienstleistungen - 241768-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Dzierzgoń: Kreditgewährung

2020/S 100-241768

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Dzierzgoń
Postanschrift: pl. Wolności 1
Ort: Dzierzgoń
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 82-440
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jerzy Sulim
E-Mail: jerzy.sulim@dzierzgon.pl
Telefon: +48 552762501
Fax: +48 552762257

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.dzierzgon.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udzielenie gminie Dzierzgoń kredytu długoterminowego w wysokości 5 400 000 PLN

Referenznummer der Bekanntmachung: FN.271.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000 Kreditgewährung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 400 000 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 200 000 PLN oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 200 000 PLN.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 105 178.64 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Gmina Dzierzgoń z siedzibą: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, pl. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 400 000 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 200 000 PLN oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 200 000 PLN.

1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w wysokości 5 400 000 PLN.

2) Termin uruchomienia kredytu: od maja do grudnia 2020 r.

3) Transze wypłat kredytu będą uruchamiane na pisemny wniosek Zamawiającego w terminie od 1 do 5 dni roboczych w wysokości wskazanej we wniosku.

4) Kredyt udzielony zostanie na okres od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia spłaty ostatniej raty kapitałowej, tj. do dnia 31 grudnia 2030 r.

5) Spłata kredytu w wysokości 5 400 000 PLN dokonywana będzie w ratach kapitałowych kwartalnych w latach 2022–2030. Raty płatne ostatniego roboczego dnia każdego kwartału.

Wysokość rat kapitałowych w latach 2022–2030:

— 24 raty po 100 000 PLN w latach 2022–2027,

— 12 rat po 250 000 PLN w latach 2028–2030.

6) Oprocentowanie kredytu stanowi sumę stawki WIBOR 3M wyliczonej jako średnią arytmetyczną z okresu od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywana będzie płatność począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca oraz stałej w trakcie trwania umowy marży.

7) Naliczone odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca.

8) Możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji a odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty.

9) Marża Wykonawcy stała w umownym okresie kredytowania.

10) Wykonawca powinien wszystkie koszty kredytu uwzględnić w cenie ofertowej – bank nie będzie pobierał podczas obowiązywania umowy kredytowej żadnych innych prowizji i opłat związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu, w tym opłat za jakiekolwiek czynności bankowe związane z obsługą kredytu.

11) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

12) Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie zamieszczona kontrasygnata skarbnika gminy Dzierzgoń.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin uruchomienia transzy kredytu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 055-130616
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: FN.271.1.2020
Bezeichnung des Auftrags:

Udzielenie gminie Dzierzgoń kredytu długoterminowego w wysokości 5 400 000 PLN

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Bank Gospodarstwa Krajowego, Region Pomorski
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 5250012372, REGON: 000017319
Postanschrift: ul. Kowalska 10
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 80-846
Land: Polen
E-Mail: gdansk@bgk.pl
Telefon: +48 583018316
Fax: +48 583018316

Internet-Adresse: www.bgk.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 132 418.96 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 105 178.64 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI (art. 182) ustawy Prawo zamówień publicznych.

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy, odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020