Dienstleistungen - 241822-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Internetdienste

2020/S 100-241822

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Postanschrift: ul. Namysłowska 8
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-304
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Anuszkiewicz, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Sekcja Zamówień i Kontroli, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław, IV piętro
E-Mail: magdalena.anuszkiewicz@cui.wroclaw.pl
Telefon: +48 717779093

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.cui.wroclaw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zawarcie umowy ramowej na usługi dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej, CUI-ZZ.3201.1.2020

Referenznummer der Bekanntmachung: CUI-ZZ.3201.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72400000 Internetdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na usługi dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych przez jednostki wraz z przeprowadzeniem szkoleń przez Wykonawcę oraz świadczeniem usług wsparcia technicznego.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował gotową platformą, do której udzieli licencji na korzystanie bez konieczności dostosowania jej do przepisów ustawy Pzp, wykonania dodatkowych prac konfiguracyjnych lub programistycznych, umożliwiających realizację postępowań w trybach określonych ustawą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projekcie umowy ramowej (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 004 550.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80500000 Ausbildung
72611000 Technische Computerunterstützung
48490000 Softwarepaket für das Beschaffungswesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Miasto Wrocław, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na usługi dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej.

Usługi dostępu (udzielenie uprawnienia do korzystania) do zewnętrznej platformy zakupowej (zwanej dalej także platformą lub aplikacją), umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych przez jednostki wraz z przeprowadzeniem szkoleń przez Wykonawcę oraz świadczeniem usług wsparcia technicznego.

Zamawiający może zapewnić jednoczesne korzystanie z platformy nie więcej niż 50 jednostkom, w tym Urzędowi Miejskiemu Wrocławia oraz podmiotom wymienionym na stronie BIP Urzędu Miasta Wrocław pod adresem http://bip.um.wroc.pl/artykul/159/39137/jednostki-budzetowe-gminy. Do zakresu tego nie wlicza się Spółek Miejskich wskazanych pod adresem http://bip.um.wroc.pl/artykuly/160/spolki-gminy-wroclaw. Jednostki będą uprawnione do korzystania z platformy na podstawie umów wykonawczych.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował gotową platformą do której udzieli licencji na korzystanie bez konieczności dostosowania jej do przepisów ustawy Pzp, wykonania dodatkowych prac konfiguracyjnych lub programistycznych, umożliwiających realizację postępowań w trybach określonych ustawą.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projekcie umowy ramowej (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

3.4. Umowa ramowa

3.4.1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą.

3.4.2. W ramach umowy ramowej Zamawiający określił warunki i zasady realizacji dotyczące zamówień szczegółowych tj. umów wykonawczych.

3.4.3. Zamawiający zastrzega, że zakres przedmiotowy w ramach umowy wykonawczej będzie zawierać wybrane, wg potrzeb jednostek, pakiety wskazane w formularzu ofertowym.

3.4.4. Rzeczywiste udzielanie zamówień, nastąpi na podstawie odrębnych umów wykonawczych, przygotowanych na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty. Umowy wykonawcze będą zawierane w okresie trwania umowy ramowej i nie później niż przed upływem terminu obowiązywania umowy ramowej. Umowy wykonawcze będą zawierane w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego.

3.4.5. Zamawiający zastrzega sobie, że zawarcie umowy wykonawczej jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach umów wykonawczych uzależnione jest od faktycznych potrzeb Zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak zamówień szczegółowych (umów wykonawczych) w ramach wykonania przedmiotu zamówienia nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

3.11. Zamawiający zastrzega do osobistego wykonania jako kluczowa część zamówienia udostępnienie narzędzia (platformy), które będzie wykorzystywane do realizacji umowy (art. 36a ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp).

3.12. Wymagania w zakresie zatrudnienia:

1. Zamawiający wymaga (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) aby czynności w ramach wsparcia technicznego (helpdesk) wykonywane były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg ten dotyczy Wykonawcy (podwykonawców).

2. 2. Wszelkie wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, sposobu dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

3. Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

3.13. Wytyczne dotyczące podpisania umowy przetwarzania danych osobowych:

1. Zamawiający będzie wymagał, na etapie podpisywania każdej z umów wykonawczych, aby Wykonawca podpisał również umowę przetwarzania danych osobowych (PDO).

2. Wzór umowy przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do projektu umowy ramowej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Funkcjonalność umożliwiająca udzielanie zamówień publicznych, do których nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Funkcjonalność umożliwiająca zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego za pośrednictwem platformy / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Funkcjonalność umożliwiająca integrację platformy z Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Funkcjonalności w zakresie przetwarzania danych osobowych w platformie / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Środki techniczne i organizacyjne Wykonawcy spełniające wymagania art. 28 RODO / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Aktywizacja osób niepełnosprawnych / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Cena za opłatę aktywacyjną / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Cena za przeprowadzenie szkolenia dla 1 grupy szkoleniowej / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Cena za pakiet nr 1 / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Cena za pakiet nr 2 / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Cena za pakiet nr 3 / Gewichtung: 15
Kostenkriterium - Name: Cena za pakiet nr 4 / Gewichtung: 15
Kostenkriterium - Name: Cena za pakiet nr 5 / Gewichtung: 5
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca musi złożyć wraz ofertą wypełniony:

— Zał. nr 9 do SIWZ – wykaz funkcjonalności w zakresie przetwarzania danych osobowych w platformie,

— Zał. nr 10 do SIWZ – ankieta dla podmiotu przetwarzającego dane (procesora).

Ww dokumenty będą podlegały ocenie w ramach kryterium oceny ofert określonego w rozdz. 13 SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 033-077699
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zawarcie umowy ramowej na usługi dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej, CUI-ZZ.3201.1.2020

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Logintrade S.A.
Postanschrift: ul. Legnicka 57D lok. B/J
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 54-203
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 402 439.02 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Help-desk

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem: https://cui-pzp.logintrade.net/platforma-zakupowa.html.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w następującej wysokości: 5 000,00 PLN. Szczegółowe wymagania zostały określone w rozdziale 8 SIWZ.

3. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu potwierdzenia przez Wykonawców braku wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, Zamawiający będzie wymagał oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale 6 SIWZ.

5. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany będzie do złożenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania

6. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 4 i 5 powyżej składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot na którego zdolnościach lub sytuacjach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu.

8. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp

9. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ustawy Pzp.

10. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w rozdziale 19 SIWZ.

11. Umowy wykonawcze będą zawierane w okresie trwania umowy ramowej i nie później niż przed upływem terminu obowiązywania umowy ramowej.

12. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020