Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 241905-2022

06/05/2022    S89

Polska-Grudziądz: Produkty farmaceutyczne

2022/S 089-241905

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 065-168967)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalny Szpital Specjalistyczny im Dr. Władysława Biegańskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 8762008352
Adres pocztowy: ul. L. Rydygiera 15/17
Miejscowość: Grudziądz
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Adrych-Kołodziejczak, Paulina Kowalewska, Joanna Taczyńska
E-mail: przetargi@bieganski.org
Tel.: +48 566413460/ +48 566413462/ +48 566414652
Adresy internetowe:
Główny adres: https://przetargi.bieganski.org
Adres profilu nabywcy: https://bieganski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy leków stosowanych w programach terapeutycznych oraz leków różnych na 12 miesięcy

Numer referencyjny: Z/16/PN/22
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy leków stosowanych w programach terapeutycznych oraz leków różnych na 12 miesięcy zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 065-168967

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 03/08/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 13/08/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/05/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: