Dienstleistungen - 242328-2020

25/05/2020    S100

България-Ковачево: Услуги по ремонт и поддържане на парни котли

2020/S 100-242328

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 123531939
Пощенски адрес: област Стара Загора, община Раднево
Град: с. Ковачево
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6265
Държава: България
Лице за контакт: инж. Лора Янкова — специалист „Търговия“
Електронна поща: lora@tpp2.com
Телефон: +359 42662916
Факс: +359 42662950

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.tpp2.com

Адрес на профила на купувача: http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1782.html

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Среден ремонт на КА-1 и КА-2

Референтен номер: 19184
II.1.2)Основен CPV код
50531100 Услуги по ремонт и поддържане на парни котли
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1Б на КА-1

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50531100 Услуги по ремонт и поддържане на парни котли
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1Б на КА-1 съгласно приложение № 1 „Обем за изпълнение“, приложение № 2 „Технически условия за изпълнение“ и приложение № 3 „Технически изисквания към съоръженията след ремонт“

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 70
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 050-119686

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 16835
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1Б на КА-1

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
28/02/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Техноинженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 123759274
Пощенски адрес: ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 89
Град: Стара Загора
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6000
Държава: България
Електронна поща: office@technoengineering.bg
Телефон: +359 42966069
Факс: +359 42966656

Интернет адрес: www.technoengineering.bg

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 85 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител или прекратяване на процедурата.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/05/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
50531100 Услуги по ремонт и поддържане на парни котли
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1Б на КА-1 съгласно приложение № 1 „Обем за изпълнение“, приложение № 2 „Технически условия за изпълнение“ и приложение № 3 „Технически изисквания към съоръженията след ремонт“

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 130
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 85 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Техноинженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 123759274
Пощенски адрес: ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 89
Град: Стара Загора
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6000
Държава: България
Електронна поща: office@technoengineering.bg
Телефон: +359 42966069
Факс: +359 42966656

Интернет адрес: www.technoengineering.bg

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1. В раздел II „Срок за изпълнение. Място на изпълнение“ чл. 5, ал. 1 се изменя, както следва:

„(1). Срокът за изпълнение на договора е до подписване на протокол за проведени на 72-часови проби, но не повече от 130 дни от датата на сключването му.“

2. В раздел IV „Гаранция за изпълнение“ е предвидено гаранцията за изпълнение на договора да обезпечава 5 % от стойността на договора за 12 месеца от гаранционния период, като същата се освобождава в срок до 30 дни след изтичане на 12 месеца от гаранционния срок. В тази връзка изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора до 7.08.2021 г. или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини — парична сума, банкова гаранция или застраховка. Прилагат се правилата на раздел IV „Гаранция за изпълнение“.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Блок 6 (КА-10 и ТГ-6) е изведен в основен ремонт за периода от 00:00 ч. на 16.07.2019 г. до 16:00 ч. на 30.11.2019 г. Впоследствие със заявка, одобрена от ЕСО ЕАД, гр. София, срокът на основния ремонт е удължен до 16:00 ч. на 29.02.2020 г. Междувременно е одобрена от ЕСО ЕАД, гр. София ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за 2020 г., получена на 28.10.2019г., съгласно която блок 6 е в основен ремонт до 15.03.2020 г. По-късно със заповед № 258/12.02.2020 г. срокът на ОР на бл. 6 се променя на 5.04.2020 г., като този срок не надвишава крайния срок на договора от 240 дни.

Съгласно чл. 5 (2) на раздел II от договора изрично е уговорено изменение на съгласувания срок за ремонт при технологична необходимост. Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът за изпълнение на ремонтните дейности следва да се удължи до 5.04.2020 г.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 85 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 85 000.00 BGN