Dienstleistungen - 242402-2020

Submission deadline has been amended by:  257592-2020
25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Ausbildung im Umgang mit Computern

2020/S 100-242402

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Główna Policji
Postanschrift: ul. Puławska 148/150
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-624
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Pietrzyk
E-Mail: anna.pietrzyk@policja.gov.pl
Telefon: +48 477213472
Fax: +48 477211857

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.policja.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup usług szkoleniowych w podziale na zadania w ramach projektu nr PL/2018/PR/0054 pod nazwą „Szkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych” współfinansowanego przez UE

Referenznummer der Bekanntmachung: 45/BF/20/AP/FBW
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80533100 Ausbildung im Umgang mit Computern
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych w podziale na zadania w ramach projektu nr PL/2018/PR/0054 pod nazwą „Szkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

— zadanie nr 1 – Zakup usługi szkoleniowej z obsługi oprogramowania do analizy geoprzestrzennej ArcGIS wraz z rozszerzeniami (poziom zaawansowany) oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej dla uczestników szkolenia,

— zadanie nr 2 – Zakup usługi szkoleniowej z obsługi oprogramowania do analizy geoprzestrzennej ArcGIS wraz z rozszerzeniami (poziom podstawowy) oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej dla uczestników szkolenia.

Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 – Zakup usługi szkoleniowej z obsługi oprogramowania do analizy geoprzestrzennej ArcGIS wraz z rozszerzeniami (poziom zaawansowany) oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55120000 Sitzungs- und Konferenzdienstleistungen von Hotels
55300000 Restaurant- und Bewirtungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Zadanie nr 1 – Zakup usługi szkoleniowej z obsługi oprogramowania do analizy geoprzestrzennej ArcGIS wraz z rozszerzeniami (poziom zaawansowany) oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej dla uczestników szkolenia.

2) Obiekt o kategorii minimum 3 gwiazdki, zgodnie z wymaganiami określonymi przez rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2166), położony w obrębie miasta stołecznego Warszawy w odległości umożliwiającej dojazd komunikacją publiczną, w ciągu 30 minut do miejsca prowadzenia szkolenia w godz. 8.00–9.00 w dni powszednie– czas dojazdu oszacowany na podstawie rozkładu Zarządu Transportu Miejskiego Warszawa.

3) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

4) Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 10 000,00 PLN zgodnie z rozdziałem IX ogłoszenia.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 15/06/2020
Ende: 04/12/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt nr PL/2018/PR/0054 pod nazwą „Szkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, jednak nie później niż do 4.12.2020.

2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości oferty brutto zgodnie z rozdziałem XVIII ogłoszenia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 – Zakup usługi szkoleniowej z obsługi oprogramowania do analizy geoprzestrzennej ArcGIS wraz z rozszerzeniami (poziom podstawowy) oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55120000 Sitzungs- und Konferenzdienstleistungen von Hotels
55300000 Restaurant- und Bewirtungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Zadanie nr 2 – Zakup usługi szkoleniowej z obsługi oprogramowania do analizy geoprzestrzennej ArcGIS wraz z rozszerzeniami (poziom podstawowy) oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej dla uczestników szkolenia.

2) Obiekt o kategorii minimum 3 gwiazdki, zgodnie z wymaganiami określonymi przez rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2166), położony w obrębie miasta stołecznego Warszawy w odległości umożliwiającej dojazd komunikacją publiczną, w ciągu 30 minut do miejsca prowadzenia szkolenia w godz. 8.00–9.00 w dni powszednie– czas dojazdu oszacowany na podstawie rozkładu Zarządu Transportu Miejskiego Warszawa.

3) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

4) Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 2 000,00 PLN zgodnie z rozdziałem IX ogłoszenia.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 15/06/2020
Ende: 04/12/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt nr PL/2018/PR/0054 pod nazwą „Szkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wymagany termin realizacji zamówienia:w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, jednak nie później niż do 4.12.2020.

2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości oferty brutto zgodnie z rozdziałem XVIII ogłoszenia.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst art. 24 ust. 1 i 5.

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

a) ośw. stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dok.zgodne z ust. 5 rozdz. VII ogłoszenia.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 do ogłoszenia – Projekt umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Pzp, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

2. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 – ustawy Pzp.

3. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 02/06/2020
Ortszeit: 10:50
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020