Bauleistung - 242509-2020

25/05/2020    S100

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2020/S 100-242509

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wólczańska 17
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-731
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Pajerska
E-mail: zamowienia@lsi.lodz.pl
Tel.: +48 422014806
Faks: +48 426649102
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lsi.net.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Likwidacja zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi

Numer referencyjny: BZU.2291.17.20
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Likwidacja zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi”.

Część 1: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Folwarczna/Litewska, Kochanowskiego 14, Płatowcowa/Czołgistów, Gliniana/Fredry, Sowia/al. Włókniarzy.

Część 2: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Błońska 25, Telefoniczna 80/Giewont, Zaspowa 19/Pszczyńska, Beskidzka naprzeciw nr 208, Kwarcowa 32/34.

Zakres tego zamówienia będzie obejmować dla części 1–2:

a) przeprowadzenie demontażu zdrojów wodociągowych;

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej potwierdzającej likwidację zdrojów wodociągowych wraz z naniesieniem zmian na mapach zasadniczych Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi.

Zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2a – 2b do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Folwarczna/Litewska, Kochanowskiego 14, Płatowcowa/Czołgistów, Gliniana/Fredry, Sowia/al. Włókniarzy.

Zakres tego zamówienia będzie obejmować dla części 1–2:

a) przeprowadzenie demontażu zdrojów wodociągowych;

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej potwierdzającej likwidację zdrojów wodociągowych wraz z naniesieniem zmian na mapach zasadniczych Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi.

Zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2a – 2b do SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

Kryterium termin realizacji zamówienia – 20 % – maksymalnie 20 pkt.

Należy podać konkretną ilość miesięcy zgodnie z poniższym zapisem.

W ramach kryterium terminu realizacji Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) wg reguły:

— termin realizacji zamówienia 26 tygodni – 0 pkt,

— termin realizacji zamówienia 25 tygodni – 5 pkt,

— termin realizacji zamówienia 24 tygodnie – 10 pkt,

— termin realizacji zamówienia 23 tygodnie – 15 pkt,

— termin realizacji zamówienia 22 tygodnie – 20 pkt.

Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty:

1) nie poda terminu realizacji przedmiotu umowy lub poda dłuższy niż 26 tygodnie, wówczas treść jego oferty nie będzie odpowiadała treści SIWZ i zostanie odrzucona;

2) poda krótszy niż 22 tygodnie termin realizacji przedmiotu umowy, wówczas otrzyma 20 pkt (maksymalną ilość punktów) i taki też termin zostanie wpisany do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20,00
Cena - Waga: 80,00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień sektorowych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) ustawy Pzp.

Zakres zamówienia dla części 1–2:

a) montaż i regulację dodatkowej armatury w zakresie objętym zamówieniem podstawowym – jeżeli zajdzie taka potrzeba;

b) przebudowę/przełączenie przyłączy wodociągowych nie ujętych w dokumentacji maks. 1 szt. – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych zlokalizowanych na ul. Błońska 25, Telefoniczna 80/Giewont, Zaspowa 19/Pszczyńska, Beskidzka naprzeciw nr 208, Kwarcowa 32/34.

Zakres tego zamówienia będzie obejmować dla części 1–2:

a) przeprowadzenie demontażu zdrojów wodociągowych;

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej potwierdzającej likwidację zdrojów wodociągowych wraz z naniesieniem zmian na mapach zasadniczych Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2a – 2b do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

Kryterium termin realizacji zamówienia – 20 % – maksymalnie 20 pkt.

Należy podać konkretną ilość miesięcy zgodnie z poniższym zapisem.

W ramach kryterium terminu realizacji Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) wg reguły:

— termin realizacji zamówienia 26 tygodni – 0 pkt,

— termin realizacji zamówienia 25 tygodni – 5 pkt,

— termin realizacji zamówienia 24 tygodnie – 10 pkt,

— termin realizacji zamówienia 23 tygodnie – 15 pkt,

— termin realizacji zamówienia 22 tygodnie – 20 pkt.

Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty:

1) nie poda terminu realizacji przedmiotu umowy lub poda dłuższy niż 26 tygodnie, wówczas treść jego oferty nie będzie odpowiadała treści SIWZ i zostanie odrzucona;

2) poda krótszy niż 22 tygodnie termin realizacji przedmiotu umowy, wówczas otrzyma 20 pkt (maksymalną ilość punktów) i taki też termin zostanie wpisany do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20,00
Cena - Waga: 80,00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień sektorowych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) ustawy Pzp.

Zakres zamówienia dla części 1–2:

a) montaż i regulację dodatkowej armatury w zakresie objętym zamówieniem podstawowym – jeżeli zajdzie taka potrzeba;

b) przebudowę/przełączenie przyłączy wodociągowych nie ujętych w dokumentacji maks. 1 szt. – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 059-142328
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Część 1: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część 2: likwidacja 5 szt. zdrojów wodociągowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Uzasadnienie prawne – art. 93 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie faktyczne – 20.03.2020 Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Likwidację zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi”. W związku z:

1. rozporządzeniem Ministra Zdrowia o wprowadzeniu stanu epidemii spowodowanym rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 w kraju oraz;

2. kryzysem gospodarczym związanym z pogarszającą się kondycją finansową przedsiębiorców;

3. rekomendacją organu założycielskiego Spółki oraz Zarządu Spółki mająca na celu ograniczanie zadań o charakterze nie inwestycyjnym i nie priorytetowym, których rezygnacja nie spowoduje wymiernych szkód i może zostać przesunięta w czasie, Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., tak jak inne podmioty, znalazła się w sytuacji wprowadzenia ograniczeń budżetowych.

Ponadto Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. jako spółka komunalna związana jest wytycznymi swojego organu właścicielskiego co do sposobu i zakresu prowadzonej działalności, w tym również wytycznymi związanymi z ograniczeniem wydatków na realizację zadań publicznych.

Likwidacja zdrojów wodociągowych jest procesem porządkowym nie polegającym na wytworzeniu składników majątkowych użyteczności publicznej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka realizuje swoje podstawową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zborowego odprowadzania ścieków. Sprzeczne bowiem z interesem publicznym przyjmującym tu postać ochrony zdrowia i życia jest wykonywanie prac budowlano-demontażowych, których skutkiem mogłoby być skażenie wody miejskiej. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że kontynuacja postępowania i zakończenie go podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych wywoła negatywne skutki, w szczególności: zburzy strukturę finansową budżetu Spółki uniemożliwiając realizację innych inwestycji, które mają istotne znaczenie dla interesu publicznego oraz płynność finansową Zamawiającego, w wyniku braku możliwości uregulowania zobowiązań wynikających z umów już zawartych. Powyższe okoliczności czynią zamówienie na „Likwidację zdrojów wodociągowych na terenie Łodzi” bezprzedmiotowym w kontekście potrzeb Zamawiającego oraz wpisuje się w kryteria programu oszczędnościowego wskazanego przez organ założycielski i Zarząd Spółki.

Zgodnie z wytycznymi Prezydenta Miasta Łodzi zostały podjęte działania mające na celu wdrożenie programu oszczędnościowego w Spółce, polegające na ograniczeniu wydatkowania środków finansowych na realizację zadań o mniejszym znaczeniu strategicznym, których skutkiem jest konieczność dokonania korekt w Planie Rzeczowo-Finansowym Spółki na 2020 r., powodujących blokadę środków finansowych na poszczególne postępowania/inwestycje.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 22459700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 22459700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020