Lieferungen - 242546-2020

Submission deadline has been amended by:  363997-2020
25/05/2020    S100

Polska-Warszawa: Sprężarki gazu

2020/S 100-242546

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Adres pocztowy: Marcina Kasprzaka 25
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-224
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Oleszczyk
E-mail: publiczne@pgnig.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.przetargi.pgnig.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.pgnig.pl/index.xhtml
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Wydobycie gazu i ropy naftowej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyłonienie generalnego realizatora Inwestycji pn.: „Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie KGZ Kościan – Brońsko”

Numer referencyjny: ZP/PGNG/20/0067/GE/DIG
II.1.2)Główny kod CPV
42123100 Sprężarki gazu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

— Przedmiotem zamówienia jest: dostawa układu sprężającego gaz ziemny, jego zabudowa i montaż, w tym roboty budowlane oraz prace projektowe i formalno-prawne mające na celu realizację zadania inwestycyjnego,

— Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

— Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Załaczniku nr 5 do SIWZ – Projekt umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 27
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

— Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 14 000 000,00 PLN (słownie: czternaście milionów złotych).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca winien złożyć na wezwanie Zamawiającego informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał przynajmniej dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu, dostawie i zamontowaniu tłokowych zestawów sprężających gaz ziemny o mocy min. 1 MW każdy, w tym jeden zestaw z silnikiem spalinowym, przy czym każde winno zostać wykonane na innym obiekcie jako oddzielne zadanie inwestycyjne.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą (która zostanie skierowana do realizacji zamówienia), posiadającą wszystkie wymienione kwalifikacje łącznie:

— wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz.U. z 2013 r. poz. 1628);

— poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli min. „zastrzeżone”,

— aktualne zaświadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,

— ukończony z wynikiem pozytywnym kurs projektowania systemów zabezpieczeń technicznych, potwierdzony zaświadczeniem lub certyfikatem;

c) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą (która zostanie skierowana do realizacji zamówienia) posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu ochrony środowiska oraz minimum 3-letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji i pozyskiwaniu decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca winien złożyć na wezwanie Zamawiającego

— wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych (rodzaj i nr uprawnień) określonych w pkt 6.1.2.3. lit. b) i c) SIWZ ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ,

— wykaz wykonanych zamówień, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu realizacji, dat realizacji, mocy zamontowanych tłokowych zestawów sprężających oraz odbiorców zrealizowanego zadania, dla których zamówienia były wykonane – sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ,

— dowody, że zamówienia wymienione w wykazie zostały wykonane, w tym:

a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez odbiorcę zamówień wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 8.8.2 SIWZ, w przypadku zamówień o charakterze okresowym lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania ofert są nadal wykonywane referencje powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt 8.8.3 lit. a) SIWZ.

Uwaga! Zamawiający nie uzna jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O zawarcie umowy mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843), dalej: „ustawa Pzp”:

1. nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyłączeniem pkt 13 lit. d);

b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

10.1. Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

— 850 000,00 PLN [osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100]

10.2. Wadium, według wyboru Wykonawcy, może być wniesione w następujących formach:

10.2.1. pieniądzu – na rachunek bankowy Zamawiającego: BNP Paribas Bank Polska S.A., nr rachunku 68 1600 1071 8766 0000 0003 6267;

10.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

10.2.3. gwarancjach bankowych;

10.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

10.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

Zasady i formy wnoszenia wadium określone zostały szczegółowo przez Zamawiającego w pkt 10 SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający określił zasady płatności wynagrodzenia w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wszelkie warunki realizacji umowy określone zostały przez Zamawiającego Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zasady przeprowadzenia aukcji określone zostały przez Zamawiającego w pkt 15 SIWZ

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, POLSKA, w budynku C6, sala nr 030.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert składa(za pośrednictwem modułu elektronicznej komunikacji z dostawcami PGNiG SA) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Ofertę wraz z załącznikami Wykonawca składa poprzez moduł elektronicznej komunikacji z dostawcami PGNiG SA.

3. Zawartość oferty stanowią dokumenty wymienione w pkt 12.6 SIWZ.

4. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wezwie Wykonawców, których oferty zostaną ocenione jako najkorzystniejsze, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych nadzień złożenia, odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w par. 5 pkt 1–9 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wskazanych w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe wymogi dotyczące sposobu złożenia odwołania zawiera dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2020