Dienstleistungen - 242693-2020

25/05/2020    S100

Polen-Tarnów: Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2020/S 100-242693

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Ort: Tarnów
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 33-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wojciech Bednarski
E-Mail: wojciech.bednarski@psgaz.pl
Telefon: +48 583258165
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.psgaz.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zamówienia.psgaz.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zamówienia.psgaz.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie sieci gazowej dla zadania pn. „Borzęcin, Rekcin gm. Pruszcz Gdański" etap 2 SG/00076741

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie sieci gazowej dla zadania pn. „Borzęcin, Rekcin gm. Pruszcz Gdański" etap 2 SG/00076741

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci gazowej,

świadczenie usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w każdym postępowaniu o udzielenie

zamówienia na wykonanie robót budowlanych wskazanych w dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru

autorskiego, rejestrację dziennika budowy, jednorazową aktualizację kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie

wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od

właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie kosztorysów inwestorskich.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do umowy oraz we wzorze

umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 122 580.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Borzęcin, Rekcin gm. Pruszcz Gdański, POLSKA, etap 2 SG/00076741

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

• Gazociąg ś/c dn 160 PE; L = ok. 4,57 km

• Gazociąg ś/c dn 63 PE; L = ok. 2,15 km

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 122 580.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów, tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

c) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe tj.:

2. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegające na wykonaniu, dokumentacji projektowej na budowę sieci gazowej lub wodociągowej lub kanalizacyjnej lub ciepłowniczej o długości projektowanej sieci stanowiącej co najmniej 3 360,00 [m];

3. dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą:

a) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności;

b) aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza, wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi określać:

6.1. zakres udostępnionych Wykonawcy zasobu;

6.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

8. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie

z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów, tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

c) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe tj.:

1) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegające na wykonaniu, dokumentacji projektowej na sieć gazową lub wodną lub kanalizacyjną lub ciepłowniczą o długości projektowanej sieci stanowiącej co najmniej 3 360,00 [m];

2) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sieci, instalacji

I urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą:

a) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności;

b) aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z 15.12.2000.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. Zamawiający w pkt 8 SIWZ opisał warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

Spełniania tych warunków.

2. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu

O informacje zawarte w ofertach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

Spełnienia warunków udziału w postępowaniu

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości przedstawionej: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zwanego dalej „Zabezpieczeniem”), w wysokości 2 % łącznej wartości netto zawieranej umowy.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Wynagrodzenie wskazane w § 3.1 umowy płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia, na adres wskazany w ust. 5 niniejszego paragrafu, prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią podpisanego przez strony protokołu odbioru. Podstawą do wystawienia faktury jest sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez strony protokół odbioru projektu, o którym mowa w § 5.4 OPZ. Podstawą do wystawienia faktury tytułem wynagrodzenia, o którym mowa § 3.1.(b) umowy będzie podpisane przez Zamawiającego potwierdzenie prawidłowej realizacji świadczenia nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 5.6 OPZ. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia odpowiednio: podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru lub potwierdzenia prawidłowej realizacji świadczenia nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 5.6 OPZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych wzoru umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Jawne otwarcie ofert nastąpi w platformie zakupowej PSG dostępnej na stronie https://zamowienia.psgaz.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzi się w języku polskim.

2. Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Oferta wraz z załącznikami oraz jednolity dokument pod rygorem nieważności powinny być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, według wymogów określonych w SIWZ.

4. Oferta wraz z załącznikami oraz jednolity dokument muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do

reprezentowania Wykonawcy z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty i sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Oprócz formularza oferty Zamawiający wymaga złożenia formularza cenowego. Formularz cenowy nie będzie

stanowił oferty i ma charakter pomocniczy, nie zawiera kalkulacji wszystkich cen jednostkowych, które składają

się na cenę zawartą w formularzu ofertowym. Formularz cenowy będzie stanowił załącznik do umowy i ceny w

nim wskazane będą dla Wykonawcy wiążące w trakcie realizacji umowy.

6. Jeżeli Wykonawca planuje powierzyć część zamówienia podwykonawcom, powinien także wskazać w formularzu ofertowym, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

Swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L, z 2016 nr 119, str. 1), dalej RODO informuję, iż dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującym i przepisami prawa. Szczegółowy opis w zakresie ochrony danych osobowych zawiera wzór umowy.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, określonych w pkt 8.19 SIWZ.

9. Dokumenty lub oświadczenia składane na wezwanie, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 9.1 SIWZ.

Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego przez ich wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, podpisanie jej przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego lub oświadczenia w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

10. Pełna informacja dotycząca niniejszego postępowania zawarta jest w SIWZ dostępnym na stronie

Zamawiającego https://zamówienia.psgaz.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224567801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawca może składać środki ochrony prawnej, według zasad określonych w art. 179 i następne ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 01-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020