Dienstleistungen - 242722-2020

25/05/2020    S100

Polen-Bydgoszcz: Planung von Rohrleitungen

2020/S 100-242722

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Postanschrift: ul. Ks. J. Schulza 5
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-315
Land: Polen
E-Mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Telefon: +48 523045369/387/279
Fax: +48 523045470
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci rozdzielczej dla planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Pałuckiej w Szubinie

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322200 Planung von Rohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci rozdzielczej dla planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Pałuckiej w Szubinie”.

Dane do opracowania dokumentacji zawarte zostały w warunkach technicznych, stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71321200 Heizungsplanung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

a) opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci ciepłowniczej dla planowanego osiedla mieszkaniowego wraz z zaplanowaniem trasy i średnicy przyłącza do budynku A;

b) wykonanie spisu/ zestawienia opracowań wchodzących w skład zestawu przekazywanej dokumentacji projektowej;

c) uzyskanie mapy do celów projektowych;

d) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (5 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w tym akceptacja proponowanej trasy sieci oraz uzyskanie zgody wszystkich właścicieli terenów na czasowe zajęcie podczas realizacji zadania wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót.

W przypadku działek, na których projektowana jest sieć oraz działek, na które wejście będzie niezbędne celem poprawnego prowadzenia robót budowlanych, projektant zobowiązany jest uzyskać oświadczenie właściciela, władającego o wyrażeniu zgody na czasowe zlokalizowanie ciepłociągu na jego nieruchomości;

e) wykonanie projektu wykonawczego z obliczeniami zawartymi w egzemplarzu nr 4 projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), z dopiskiem „wraz z obliczeniami”;

f) wykonanie innych niezbędnych do realizacji opracowań, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni (wraz z uzyskaniem decyzji o wycince drzew/krzewów i wskazaniem nasadzeń zastępczych), projekt odbudowy nawierzchni, rozwiązania projektowe kolizji ciepłociągu z innym uzbrojeniem terenu (np. z siecią teletechniczną, energetyczną, wodociągową, gazową, z kablami sterowania ruchem ulicznym i innymi.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opiniujących (np. ZDMiKP, Policja, właściwy Wydział Urzędu Miasta Bydgoszczy) oraz z odbiorcą – właścicielem / władającym terenem, na którym posadowiony jest podłączany obiekt oraz pozostałymi właścicielami terenów – 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dołączone do projektu budowlanego w formie załączników;

g) wykonanie zestawienia działek wraz z mapą obrębową z naniesioną trasą sieci ciepłowniczej, przez które przebiega inwestycja wraz z podaniem ich właściciela, władającego oraz podstawy do dysponowania – 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej;

h) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót wg wytycznych opracowanych przez KPEC Sp. z o.o. – załącznik nr 3 do SIWZ;

i) przedmiaru robót wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej;

j) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego obejmującego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego – 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych;

k) uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, decyzji w tym pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o wycince drzew/krzewów oraz wskazania nasadzeń zastępczych i innych wymaganych dokumentów niezbędnych przy realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, (m in. ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska itp.)

Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej – .dxf,.dwg, ath, word, excel itp. oraz pliki w formacie pdf – skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantów i sprawdzających. Wszystkie pliki nieedytowalne winny być scalone i ich układ winien odpowiadać wersji papierowej dokumentacji.

Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ i w załącznikach.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/04/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej minimum 38 000,00 PLN (słownie: trzydzieści osiem PLN). Za spełnienie warunku uznaje się ubezpieczenie we właściwej okręgowej izbie budownictwa.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i odpowiednio w rozdziale VI SIWZ pkt 2.1 – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną 38 000,00 PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów jak wyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci lub przyłączy ciepłowniczych oraz wykaże, że zostały wykonane należycie;

b) dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przynależącą do właściwej izby inżynierów budownictwa, posiadającą doświadczenie i staż pracy minimum 5 lat przy projektowaniu obiektów sanitarnych.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i odpowiednio w rozdziale VI SIWZ pkt 2.2 – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1. wykazu zawierającego informacje, że Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci lub przyłączy ciepłowniczych oraz wykaże, że zostały wykonane należycie.

Dowodami określającymi, czy usługi, o których mowa w pkt 1.1 SIWZ powyżej są wykonane należycie, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2. dokumentów potwierdzających wpis oraz przynależność do właściwej organizacji samorządu zawodowego osób, o których mowa w części VI pkt 2 ppkt 2.2 b) SIWZ;

3. dokumentów, że Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przynależącą do właściwej organizacji samorządu zawodowego, posiadającą doświadczenie i staż pracy minimum 5 lat przy projektowaniu obiektów określonych w części III pkt 1.1 SIWZ.

Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów: art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście PLN).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do 25.6.2020 do godziny 13.00.

Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej stanowiący załącznik nr 2 do umowy, zgodnie z procedurą odbioru dokumentacji projektowej opracowanej przez KPEC Sp. z o.o.

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokoły, zaświadczenia, uzgodnienia itp.).

3. KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191), umożliwia Wykonawcy wysyłanie ustrukturyzowanych faktur do Zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

4. Platforma elektronicznego fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.

Szczegóły znajdują się w SIWZ i w załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum) i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w części VI SIWZ pkt 2.1 i 2.2 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie. Natomiast przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w części VI SIWZ pkt 2.2.a) lub 2.2.b), z tym że wymóg posiadania tego doświadczenia dotyczy Wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegóły dotyczące warunków realizacji umowy znajdują się w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, w szczególności w Załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 13:15
Ort:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, budynek A, pokój nr 11.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy: www.platformazakupowa.pl, przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na www.platformazakupowa.pl w miejscu publikacji ogłoszenia i dokumentacji przetargowej, natomiast dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz przekazywanie informacji odbywa się za pomocą formularza „Wyślij wiadomość”.

2. Link do postępowania dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (www.bip.kpec.bydgoszcz.pl) w zakładce „Platforma zakupowa” lub bezpośrednio poprzez dedykowany profil KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy:

www.platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz.

3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający posługują się znakiem sprawy.

4. Ofertę, dokumenty składane przez Wykonawców oraz oświadczenia, w tym JEDZ, sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Dokumenty elektroniczne lub ich elektroniczne kopie oraz oświadczenia składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy www.platformazakupowa.pl jako załączniki. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .xls, .zip.

6. Sposób złożenia oferty i dokumentów elektronicznych, w tym podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także zasady korzystania z portalu, opisane zostały w „Instrukcji dla Wykonawców” oraz w „Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.” dostępnych pod adresem www.platformazakupowa.pl.

7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy www.platformazakupowa.pl, Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zamówienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Agata Budzyńska, Izabela Smejlis, Magdalena Urban poprzez portal www.platformazakupowa.pl i formularz „Wyślij wiadomość”. W przypadku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, z Zamawiającym można skontaktować się poprzez adres: zamówienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl.

Pozostałe informacje dodatkowe znajdują się w SIWZ i w załącznikach do SIWZ:

— załącznik nr 1 – formularz oferty,

— załącznik nr 2 – wzór umowy,

— załącznik nr 3 – wytyczne do kosztorysowania KPEC Sp. z o.o.,

— załącznik nr 4 – JEDZ,

— załącznik nr 5 – warunki przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej,

— załącznik nr 6 – punkty końcowe planowanej sieci.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący, pod rygorem odrzucenia odwołania, przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Pozostałe postanowienia dotyczące skargi zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020