Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 245070-2022

06/05/2022    S89

Pologne-Dychów: Services sylvicoles

2022/S 089-245070

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzózka
Numéro national d'identification: NIP 9260004755
Adresse postale: Dychów
Ville: Dychów 6a
Code NUTS: PL432 Zielonogórski
Code postal: 66-626
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Krzysztof Miazgowicz
Courriel: brzozka@zielonagora.lasy.gov.pl
Téléphone: +48 683917855
Fax: +48 683838335
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://brzozka.zielonagora.lasy.gov.pl
Adresse du profil d’acheteur: http://pgl_lp_1402/SkrytkaESP

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Brzózka w roku 2022 - postępowanie nr II

Numéro de référence: SAZ.270.20.2021
II.1.2)Code CPV principal
77200000 Services sylvicoles
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Wykonywanie usług leśnych w Leśnictwie Wełmice

Lot nº: Pakiet I.02
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77200000 Services sylvicoles
77210000 Services de débardage
77211000 Services liés au débardage
77211100 Services d'exploitation forestière
77211200 Transport de grumes dans les forêts
77211300 Services de défrichement
77211400 Services d'abattage d'arbres
77211500 Services d'élagage
77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
77230000 Services liés à la sylviculture
77231000 Services de gestion des forêts
77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt
77231500 Services de surveillance ou d'évaluation des forêts
77231600 Services de boisement
75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt
45340000 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité
45342000 Pose de clôtures
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL432 Zielonogórski
II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 31/01/2022
Fin: 31/12/2022

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 037-096111

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: SAZ.271.1.02.22
Lot nº: Pakiet I.02
Intitulé:

Wykonywanie usług leśnych w Leśnictwie Wełmice

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
77200000 Services sylvicoles
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL432 Zielonogórski
VII.1.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1275. z pózn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz innych prac towarzyszących pozyskaniu drewna, jak również wznoszenia, konserwacji i demontażu ogrodzeń upraw leśnych z siatki, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Brzózka w roku 2022.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz innych prac towarzyszących pozyskaniu drewna, jak również wznoszenia, konserwacji i demontażu ogrodzeń upraw leśnych z siatki wynikające z załącznika nr 3 do SWZ – zagospodarowanie lasu, pozyskanie drewna - całkowity wyrób drewna pilarką (CWD-P) i całkowity wyrób drewna technologią dowolną (CWD-D).

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 31/01/2022
Fin: 31/12/2022
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 293 083.17 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Zakład Usług Leśnych Krzysztof Gąsiorowski
Numéro national d'identification: 9261273983
Ville: Dęby 26
Code NUTS: PL432 Zielonogórski
Code postal: 66-627 Bobrowice
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

W trakcie realizacji Umowy w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw płynnych nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć. To samo dotyczy agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu paliw płynnych. Wzrost cen paliw płynnych, o którym powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do określonych cen jednostkowych czynności wchodzących w Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji. Zmiana ta nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 293 083.17 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 439 624.76 PLN