Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Services - 245091-2022

06/05/2022    S89

Pologne-Varsovie: Services de livraison de colis

2022/S 089-245091

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Poczta Polska S.A.
Adresse postale: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-940
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Marta Maczuga
Courriel: marta.maczuga@poczta-polska.pl
Téléphone: +48 583266485
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.poczta-polska.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Usługa doręczania paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (usługa B).

Numéro de référence: BZA.2600.1099.2020
II.1.2)Code CPV principal
64121200 Services de livraison de colis
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Usługa doręczania paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (usługa B) na terenie miejscowości Kostrzyn nad Odrą.

Lot nº: 25
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
64121100 Services de distribution de courrier
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Kostrzyn nad Odrą

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Usługa doręczania paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (usługa B) na terenie miejscowości Kostrzyn nad Odrą. Maksymalna ilość usług (z prawem opcji), która może zostać zlecona wykonawcy przez zamawiającego w ramach wykonywania umowy wynosi: 90 780 sztuk.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 01/07/2020
Fin: 30/06/2022
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 147-362043

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 20
Lot nº: 25
Intitulé:

Usługa doręczania paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (usługa B) na terenie miejscowości Kostrzyn nad Odrą.

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
30/06/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Usługi Kurierskie i Transportowe Piotr Marciniak
Adresse postale: Ciosny 7, 95-001 Biała k/Zgierza
Ville: Biała
Code NUTS: PL712 Łódzki
Code postal: 95-001
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 381 276.00 PLN

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departament Odwołań UZP
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
04/05/2022

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
64121200 Services de livraison de colis
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
64121100 Services de distribution de courrier
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Kostrzyn nad Odrą

VII.1.4)Description des prestations:

Usługa doręczania paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (usługa B) na terenie miejscowości Kostrzyn nad Odrą. Maksymalna ilość usług (z prawem opcji), która może zostać zlecona wykonawcy przez zamawiającego w ramach wykonywania umowy wynosi: 90 780 sztuk.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 01/07/2020
Fin: 30/06/2022
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 381 276.00 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Wer-Bud PIOTR MARCINIAK
Adresse postale: Ciosny 7, 95-001 Biała k/Zgierza
Ville: Ciosny
Code NUTS: PL712 Łódzki
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Na podst. § 13 ust. 1 Umowy w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. pzp Strony zgodnie postanowiły dokonać następujących zmian w Umowie, przy uwzględnieniu ich czasowego charakteru, w ten sposób, że po ustępie 5 w § 8 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:„6. Wysokość stawki netto za Doręczenie jednej Paczki pocztowej albo Przesyłki kurierskiej oraz za przyjęcie jednej Paczki pocztowej albo Przesyłki kurierskiej (stawki bazowej dla wskaźnika efektywności doręczania 90,00 – 100,00%) w danym miesiącu kalendarzowym będzie waloryzowana, w ten sposób, że:1) w przypadku odpowiednio wzrostu/spadku średniej ceny hurtowej netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel w danym miesiącu kalendarzowym w stosunku do ceny hurtowej netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel opublikowanej na stronie internetowej https:// 4 / 5www.orlen.pl:w dniu 01.02.2022 r. wynoszącej 4 993,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote)zostanie odpowiednio podwyższona/obniżona o kwotę obliczoną zgodnie ze wzorem:Cśr [zł]X [zł] =( (-------------------- - 1) x S x K) / 2Cog [zł]gdzie:X - kwota, o jaką zostanie odpowiednio podwyższona/obniżona wysokość stawki netto za Doręczenie jednej Paczki pocztowej albo Przesyłki kurierskiej oraz za przyjęcie jednej Paczki pocztowej albo Przesyłki kurierskiej (stawki bazowej dla wskaźnika efektywności doręczania 90,00 – 100,00%) w danym miesiącu kalendarzowym [w złotych],Cśr - średnia cena hurtowa netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel w danym miesiącu kalendarzowym [w złotych],Cog - cena hurtowa netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel:w dniu 01.02.2022 r. wynosząca 4 993,00 [w złotych]S - wysokość stawki netto za Doręczenie jednej Paczki pocztowej albo Przesyłki kurierskiej oraz za przyjęcie jednej Paczki pocztowej albo Przesyłki kurierskiej (stawki bazowej dla wskaźnika efektywności doręczania 90,00 – 100,00%),o której mowa w § 8 ust. 2 Umowy [w złotych],K - kategoria pojazdu: kat. I – 0,12, przy czym, kwota, o jaką zostanie odpowiednio podwyższona/obniżona wysokość stawki netto za Doręczenie jednej Paczki pocztowej albo Przesyłki kurierskiej oraz za przyjęcie jednej Paczki pocztowej albo Przesyłki kurierskiej (stawki bazowej dla wskaźnika efektywności doręczania 90,00 – 100,00 w danym miesiącu kalendarzowym [w złotych] zostanie podzielona przez 2 w celu równomiernego rozłożenia zmiany kosztów paliwa zarówno po stronie Wykonawcy i Zamawiającego, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę),2) jeżeli zakończenie świadczenia Usługi B nastąpi w trakcie miesiąca kalendarzowego, za średnią cenę hurtową netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel w danym miesiącu kalendarzowym, o której mowa w pkt 1 powyżej, przyjmuje się wartość, stanowiącą iloraz:a) sumy hurtowych cen netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel z każdego dnia kalendarzowego opublikowanego na stronie internetowej https://www.orlen.pl przypadających w tym miesiącu kalendarzowym do dnia, w którym nastąpiło zakończenie świadczenia Usługi B i b) liczby dni kalendarzowych przypadających w tym miesiącu kalendarzowym do dnia, w którym nastąpiło zakończenie świadczenia Usługi B, w których na stronie internetowej https://www.orlen.pl opublikowano cenę netto sprzedaży 1 m3 oleju napędowego Ekodiesel zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).” Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

Z uwagi na duże wahania cen towarów i usług oraz dynamicznie zmieniającą się cena paliwa Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o negocjacje stawek jednostkowych lub wprowadzenia do umowy korekty paliwowej. Konieczność zawarcia aneksu wynika z tego, iż nastąpił znaczący wzrost cen paliw, który wpływa na koszt wykonywania usługi świadczonej przez wykonawcę na rzecz Poczty Polskiej SA. Taki wzrost cen nie był możliwy do przewidzenia, gdyż wynika w znacznej mierze z czynników wyjątkowych, tj. konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Zawarta umowa nie przewiduje mechanizmu indeksacji cen, dlatego rosnące koszty wykonawcy uniemożliwiają mu należyte realizowanie usługi przy zachowaniu opłacalności wykonywanej działalności. Aneks dotyczący waloryzacji stawki ma na celu częściowe pokrycie wzrostu kosztów paliwa po stronie Wykonawcy oraz uchronienie Zamawiającego przed ewentualną koniecznością wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę ze względu na nieopłacalność wykonywania zamówienia.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 381 276.00 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 381 276.00 PLN