Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 245094-2022

06/05/2022    S89

България-Кирково: Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

2022/S 089-245094

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА КИРКОВО
Национален регистрационен номер: 000235888
Пощенски адрес: ул. "Дружба" №1
Град: с.Кирково
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 6884
Държава: България
Лице за контакт: Светлана Байрактарова
Електронна поща: s.bayraktarova@kirkovo.bg
Телефон: +359 36793987
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.kirkovo.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18511

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Специализиран превоз на деца от детски градини и ученици по утвърдена транспортна схема в община Кирково за учебната 2021/2022г. и 2022/2023г.”

II.1.2)Основен CPV код
60130000 Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Специализиран превоз на деца от детски градини и ученици по маршрут: СУ Бенковски – Чичево – Караджовска – м. Горна - Дрангово – СУ Бенковски."

Обособена позиция №: 7
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Територията на община Кирково.

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Обект на обществената поръчка е "предоставяне на услуги" по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП.

Предмет на обществената поръчка е: „Специализиран превоз на деца от детски градини и ученици по утвърдена транспортна схема в община Кирково за учебната 2021/2022г. и 2022/2023г.”, обособени в петдесет и една позиции.

Услугата е свързана с осигуряване на превоз на деца от детски градини и ученици по утвърдена от Кмета на община Кирково транспортна схема за период от две учебни години.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Начална дата: 15/09/2021
Крайна дата: 30/06/2023
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 199-519979

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 11902
Обособена позиция №: 7
Наименование:

„Специализиран превоз на деца от детски градини и ученици по утвърдена транспортна схема в община Кирково за учебната 2021/2022г. и 2022/2023г.”, Обособена позиция 7: Специализиран превоз на деца от д

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
15/09/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: СЛАВА-Е. ИЛИЕВ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204664374
Пощенски адрес: Бузлуджа бл.128 вх.Б ап.6
Град: гр. Златоград
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 4980
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 39 960.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 - дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/05/2022

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
60130000 Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Територията на община Кирково.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Специализиран превоз на деца от детски градини и ученици по маршрут: СУ Бенковски – Чичево – Караджовска – м. Горна - Дрангово – СУ Бенковски. Обект на обществената поръчка е "предоставяне на услуги" по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП.

Предмет на обществената поръчка е: „Специализиран превоз на деца от детски градини и ученици по утвърдена транспортна схема в община Кирково за учебната 2021/2022г. и 2022/2023г.”, обособени в петдесет и една позиции.

Услугата е свързана с осигуряване на превоз на деца от детски градини и ученици по утвърдена от Кмета на община Кирково транспортна схема за период от две учебни години.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Начална дата: 15/09/2021
Крайна дата: 30/06/2023
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 39 960.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: СЛАВА-Е. ИЛИЕВ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204664374
Пощенски адрес: ул. "Бузлуджа" бл.128 вх.Б ап.6
Град: гр. Златоград
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 4980
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Договор №550/15.09.2021г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Специализиран превоз на деца от детски градини и ученици по маршрут: СУ Бенковски – Чичево – Караджовска – м. Горна - Дрангово – СУ Бенковски." е изменен на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП с подписване на Допълнително споразумение №1 от 21.04.2022г. Допълнителното споразумение е сключено въз основа на Заповед № РД09-2807/07.04.2022г. на Министъра на образованието и науката, с която е променен максималния размер на средствата за компенсиране на километър от общия пробег, считано от 01.04.2022г.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Налице е издадена Заповед № РД09-2807/07.04.2022г. на Министъра на образованието и науката, с която е променен максималния размер на средствата за компенсиране на километър от общия пробег, считано от 01.04.2022г. С тази Заповед са променени максималните цени на километър от общия пробег за специализиран превоз с автомобилен транспорт. Направените от Възложителя промени са предвидени като възможност както в документацията, одобрена от Възложителя, така и в сключения между страните договор за услуга.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 39 960.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 44 606.16 BGN