Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Services - 245168-2022

06/05/2022    S89

Pologne-Mirosławiec: Services sylvicoles

2022/S 089-245168

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mirosławiec
Numéro national d'identification: 7650007915
Adresse postale: ul. Wolności 30
Ville: Mirosławiec
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 78-650
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Grudzińska
Courriel: zamowienia.miroslawiec@pila.lasy.gov.pl
Téléphone: +48 672595094
Fax: +48 672596331
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://miroslawiec.pila.lasy.gov.pl/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w roku 2022

Numéro de référence: SA.270.2.1.2021
II.1.2)Code CPV principal
77200000 Services sylvicoles
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w roku 2022” nr SA.270.2.1.2021 na Pakiet IV Leśnictwo Nieradź, Leśnictwo Mirosławiec

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77210000 Services de débardage
77211000 Services liés au débardage
77211100 Services d'exploitation forestière
77211200 Transport de grumes dans les forêts
77211300 Services de défrichement
77211400 Services d'abattage d'arbres
77211500 Services d'élagage
77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
77230000 Services liés à la sylviculture
77231000 Services de gestion des forêts
77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt
77231600 Services de boisement
75251120 Services de lutte contre les incendies de forêt
45233140 Travaux routiers
45233141 Travaux d'entretien routier
45233142 Travaux de réparation de routes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Lieu principal d'exécution:

OBSZAR ADMINISTRACYJNY NADLEŚNICTWA MIROSŁAWIEC Leśnictwo Nieradź, Leśnictwo Mirosławiec

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, nasiennictwa i selekcji a także prac z zakresu zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz utrzymania dróg leśnych, dojazdów pożarowych polegające na wykonaniu przedmiotu zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w roku 2022” nr SA.270.2.1.2021 na Pakiet IV Leśnictwo Nieradź, Leśnictwo Mirosławiec

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2022
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 016-038644

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: SA.270.2.1.2021
Lot nº: 4
Intitulé:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w roku 2022” nr SA.270.2.1.2021 na Pakiet IV Leśnictwo Nieradź, Leśnictwo Mirosławiec

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
30/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: KONSORCJUM. LIDER FOREST&WOOD Grzegorz Kubat
Numéro national d'identification: 2530219463
Adresse postale: SIENICA 8
Ville: KALISZ POMORSKI
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 78-540
Pays: Pologne
Courriel: forestwood@zulkubat.pl
Téléphone: +48 606359760
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Usługi Leśne Stanisław Juszczak
Numéro national d'identification: 7651051775
Adresse postale: DĘBOŁĘKA 60/2
Ville: DĘBOŁĘKA
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 78-607
Pays: Pologne
Courriel: edyta.juszczak@onet.com.pl
Téléphone: +48 693969627
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DANKUB Daniel Kubat
Numéro national d'identification: 2530013974
Adresse postale: SIENICA 8
Ville: KALISZ POMORSKI
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 78-540
Pays: Pologne
Courriel: dankub@zulkubat.pl
Téléphone: +48 608585342
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Zakład Usług Leśnych Tadeusz Kubat
Numéro national d'identification: 6741283106
Adresse postale: SIENICA 8
Ville: KALISZ POMORSKI
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 78-540
Pays: Pologne
Courriel: tkubat.zul@gmail.com
Téléphone: +48 788645999
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Zakład Usług Leśnych Wojciech Kołosowski
Numéro national d'identification: 674352787
Adresse postale: ŁOWICZ WAŁECKI 48
Ville: MIROSŁAWIEC
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 78-650
Pays: Pologne
Courriel: zul.kolosowski@gmail.com
Téléphone: +48 606762721
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Zakład Usług Leśnych Marcin Szymański
Numéro national d'identification: 7651594338
Adresse postale: KŁOSOWO 1
Ville: DĘBOŁĘKA
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 78-607
Pays: Pologne
Courriel: zulmszymanski@o2.pl
Téléphone: +48 668697043
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 1 341 888.00 PLN

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adresse postale: UL. POSTĘPU 17A
Ville: WARSZAWA
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adresse postale: UL. POSTĘPU 17A
Ville: WARSZAWA
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adresse postale: UL. POSTĘPU 17A
Ville: WARSZAWA
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
04/05/2022

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
77200000 Services sylvicoles
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77210000 Services de débardage
77211000 Services liés au débardage
77211100 Services d'exploitation forestière
77211200 Transport de grumes dans les forêts
77211300 Services de défrichement
77211400 Services d'abattage d'arbres
77211500 Services d'élagage
77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
77230000 Services liés à la sylviculture
77231000 Services de gestion des forêts
77231600 Services de boisement
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Lieu principal d'exécution:

OBSZAR ADMINISTRACYJNY NADLEŚNICTWA MIROSŁAWIEC LEŚNICTWO NIERADŹ, LEŚNICTWO MIROSŁAWIEC

VII.1.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, nasiennictwa i selekcji a także prac z zakresu zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz utrzymania dróg leśnych, dojazdów pożarowych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w roku 2022.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2022
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 346 957.01 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: KONSORCJUM. LIDER FOREST&WOOD Grzegorz Kubat
Numéro national d'identification: 2530219463
Adresse postale: SIENICA 8
Ville: KALISZ POMORSKI
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 78-540
Pays: Pologne
Courriel: forestwood@zulkubat.pl
Téléphone: +48 606359760
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Usługi Leśne Stanisław Juszczak
Numéro national d'identification: 7651051775
Adresse postale: DĘBOŁĘKA 60/2
Ville: DĘBOŁĘKA
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 78-607
Pays: Pologne
Courriel: edyta.juszczak@onet.com.pl
Téléphone: +48 693969627
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DANKUB Daniel Kubat
Numéro national d'identification: 2530013974
Adresse postale: SIENICA 8
Ville: KALISZ POMORSKI
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 78-540
Pays: Pologne
Courriel: dankub@zulkubat.pl
Téléphone: +48 608585342
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Zakład Usług Leśnych Tadeusz Kubat
Numéro national d'identification: 6741283106
Adresse postale: SIENICA 8
Ville: KALISZ POMORSKI
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 78-540
Pays: Pologne
Courriel: tkubat.zul@gmail.com
Téléphone: +48 788645999
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Zakład Usług Leśnych Wojciech Kołosowski
Numéro national d'identification: 674352787
Adresse postale: ŁOWICZ WAŁECKI 48
Ville: MIROSŁAWIEC
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 78-650
Pays: Pologne
Courriel: zul.kolosowski@gmail.com
Téléphone: +48 606762721
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Zakład Usług Leśnych Marcin Szymański
Numéro national d'identification: 7651594338
Adresse postale: KŁOSOWO 1
Ville: DĘBOŁĘKA
Code NUTS: PL426 Koszaliński
Code postal: 78-607
Pays: Pologne
Courriel: zulmszymanski@o2.pl
Téléphone: +48 668697043
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Rekompensata wzrostu cen paliw płynnych

1.Zamawiający będzie płacił Wykonawcy rekompensaty wzrostu cen paliw płynnych w stosunku do czynn. wchodzących w skład Przedmiotu Umowy („Rekompensaty”)

2. Rekompensaty będą płatne w odniesieniu do następujących czynn. wchodzących w skład Przedmiotu Umowy:

1) (CWD-D) całkowity wyrób drewna techn. dowolną,

2)(ROZDR-PP) rozdrabnianie pozost. drzewnych na całej pow. bez mieszania z glebą,

3)(WYK-PASCZ) wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha,

(WYK-PASCP) wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem,

(WYK-POGCZ) wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. 0,50 ha,

(WYK-P5GCP) wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda),

4)(KOSZ-CHN) wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych

(CW-W) czyszczenia wczesne

(CP-W) czyszczenia późne.

Ustalenie wys. Rekompensaty

1.Rekompensata będzie stanowić:

1)dla czynn. CWD-D- równ. wzrostu ceny dla 2 l oleju napęd. Ekodiesel

2)dla czynn. ROZDR-PP- równ. wzrostu ceny dla 70 l oleju napęd. Ekodiesel

3)dla czynn. WYK-PASCZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ, WYK-P5GCP- równ. wzrostu ceny dla 8l oleju napęd. Ekodiesel

4)dla czynn. KOSZ-CHN,CW-W oraz CP-W- równ. wzrostu ceny dla 14l benz. bezołow. Eurosuper 95;

odniesione do cen jedn. w/w czynn.;

2.Wzrost cen, o którym mowa w ust. 1 będzie stanowił różnicę pomiędzy ceną danego rodzaju paliwa płynnego przyjętą do porównania ustalaną na dni wskazane w § 3 ust. 1 („Cena Porównywana”), a ceną wyjściową do której będzie odnoszony ewentualny wzrost cen („Cena Bazowa”), o której mowa w ust. 3. W przypadku, gdy różnica pomiędzy Ceną Porównywaną, a Ceną Bazową będzie wartością ujemną to wówczas ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty nie będą pomniejszane.

3.Ceną Bazową będzie:

1)CWD-D- cena hurt. netto 1 l oleju napęd. Ekodiesel z dn. 24.02.2022 r., tj. cena 5,15 PLN/l;

2)ROZDR-PP- cena hurt. netto 1 l oleju napęd. Ekodiesel z dn. 24.02.2022 r., tj. cena 5,15 PLN/l;

3)WYK-PASCZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ, WYK-P5GCP – cena hurt. netto 1l oleju napęd. Ekodiesel z dn. 24.02.2022 r., tj. cena 5,15 PLN/l;

4)KOSZ-CHN, CW-W oraz CP-W cena hurt. netto 1l benz. bezołow. Eurosuper 95 z dn. 24.02.2022 r., tj. cena 4,98 PLN/l.

4.Ceną Porównywaną będzie:

1)CWD-D–śred. (aryt.) dziennych cen hurt. netto 1l oleju napęd. Ekodiesel z okresu obejmującego 15 dni poprzedzających dzień ustalenia wys. Rekompensaty;

2)ROZDR-PP–śred. (aryt.) dziennych cen hurt. netto 1l oleju napęd. Ekodiesel z okresu obejmującego 15 dni poprzedzających dzień ustalenia wys. Rekompensaty;

3)WYK-PASCZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ, WYK-P5GCP – średn. (aryt.) dziennych cen hurt. netto 1l oleju napęd. Ekodiesel z okresu obejmującego 15 dni poprzedzających dzień ustalenia wys. Rekompensaty;

4)KOSZ-CHN, CW-W oraz CP-W – średn. (aryt.) dziennych cen hurt. netto 1 l benz. bezołow. Eurosuper 95 z okresu obejmującego 15 dni poprzedzających dzień ustalenia wys. Rekompensaty;

o których mowa w § 3, tj.:

a) 15.03.2022 r.–z okresu 1.03.2022 r.– 15.03.2022 r.

b)31.03.2022 r.–z okresu 16.03.2022 r.– 31.03.2022 r.

c)15.04.2022 r. –z okresu 1.04.2022 r. – 15.04.2022 r.

5.Dzienne ceny hurt. danego rodzaju paliwa płynnego będące podstawą do obliczenia Ceny Porównywanej przyjmowane będą zgodnie z kwotami wskazanymi na str. Inter. PKN Orlen S.A.

6.Przy obliczeniu Ceny Porównywanej uwzględn. się jedynie te dni, dla których na str. inter. PKN Orlen S.A. podana została dzienna cena hurt. danego rodzaju paliwa płynnego.

Wartości Rekompensat będą ustalane w dn.ch:

1) 15.03.022 r.–obowiąz. dla czynn., dla których Prot. Odb.Robót został lub zostanie sporz. od dn. 1.03.2022 r. do dn. 31.03.2022 r.;

2)31.03.2022 r.–obowiąz. dla czynn., dla których Prot. Odb.Robót zostanie sporz. od dn. 1.04.2022 r. do dn. 15.04.22 r.

3)15.04.2022 r.–obowiąz. dla czynn., dla których Prot. Odb.Robót zostanie sporz. od dn. 16.04.2022 r. do dn. 30.04.22 r.;

niezależnie od kiedy prace te zostały zlecone

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

I-w trakcie realizacji Umowy, w następstwie agresji Feder. Rosyj.na Rep.Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płyn. w stosunku do cen obowiąz.w okresie poprzedzającym postęp.o udziel.zamów.publicz.poprzedzające zawarcie Umowy; II-Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł w/w syt. przewidzieć;III-agresja Feder. Rosyjskiej na Rep.Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) jest zdarzeniem, którego Zamaw.nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością; IV-wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadz.mechanizmu rekompen.w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji; V-wypłata rekompen.nie powoduje zmiany ogóln.charakteru UmowyVI-rekompensata,nie przekr.zart.455u.1p.4Pzp

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 1 341 888.00 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 1 346 957.01 PLN