Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Services - 245200-2022

06/05/2022    S89

Pologne-Jabłonna: Services sylvicoles

2022/S 089-245200

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: PGL LP Nadleśnictwo Jabłonna
Numéro national d'identification: 5250010924
Adresse postale: ul. Wiejska 20, Jabłonna
Ville: Jabłonna
Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Code postal: 05-110
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Artur Zakolski
Courriel: artur.zakolski@warszawa.lasy.gov.pl
Téléphone: +48 227744933
Fax: +48 227744596
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.jablonna.warszawa.lasy.gov.pl/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jabłonna w roku 2022.”

Numéro de référence: SA.270.27.2021
II.1.2)Code CPV principal
77200000 Services sylvicoles
II.1.3)Type de marché
Services
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pakiet IV - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Pomiechówek i Szczypiorno

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45233141 Travaux d'entretien routier
77200000 Services sylvicoles
77210000 Services de débardage
77211000 Services liés au débardage
77211100 Services d'exploitation forestière
77211200 Transport de grumes dans les forêts
77211300 Services de défrichement
77211400 Services d'abattage d'arbres
77211500 Services d'élagage
77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
77230000 Services liés à la sylviculture
77231000 Services de gestion des forêts
77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt
77231600 Services de boisement
45233142 Travaux de réparation de routes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Zasięg terytorialny leśnictwa Pomiechówek i Szczypiorno

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

1) prace z hodowli lasu: czyszczenia wczesne: ok. 25 ha, czyszczenia późne: ok. 9 ha, odnowienia: ok. 198 tys. szt. sadzonek, pielęgnowanie upraw: ok. 246 ha, wyprzedzające przygotowanie gleby pod uprawy – ok.172 KMTR, oczyszczanie zrębów ok.19 ha, wycinanie podszytów ok. 10 ha,

2) prace z ochrony lasu: zabezpieczenie środkiem chemicznym upraw przed zgryzaniem ok. 67ha, wywóz zebranych śmieci z lasu, naprawa grodzeń upraw , poszukiwanie szkodników w ściółce 6 szt., badania zapędraczenia gleby ok. 137 szt., czyszczenie budek dla ptaków ok. 165 szt., dowóz materiałów do naprawy grodzeń upraw i budek dla ptaków.

3) prace z ochrony przeciwpożarowej lasu: ok. 14 ciągnikogodzin,ok.30 roboczogodzin na prace wykonane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzyska , 4 ciągnikogodziny i 8 ręcznych godzin na prace wykonania nwych pasów ppoż oraz prace związane z porządkowaniem terenu na pasach przeciwpożarowych po zabiegach pielęgnacyjnych i cięciach rębnych w drzewostanach przylegających do dróg publicznych utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektów poprzez usunięcie martwych drzew, leżących gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gat.iglastych w wyjątkiem jodły, polegające na wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu, MPP lub skraju toru kolejowego na pow. Ok 1,60 ha i ok 52 roboczogodzin oraz ok 230 roboczogodzin na pow.ok.19 ha na prace polegające na porządkowaniu terenu /na którym nie wykonywano zabiegów pielęgnacyjnych, jak również związanych z 57 roboczogodzina na pracę związaną z rozmieszczeniem w terenie tablic ppoż.,wykaszaniem pkt czerpania wody, przygotowaniem w bazach sprzętu ppoż.,

4) prace z nasiennictwa leśnego: ok. 200 kg zbioru nasion,

5) prace z pozyskania i zrywki drewna: ok. 12766 m3 drewna do pozyskania, ok. 12766 m3 drewna do zrywki,

6) prace z utrzymania obiektów edukacyjnych i turystycznych: ok. 361 roboczogodzin oraz 32 godziny ciągnikowych.

7) prace z zakresu utrzymania infrastruktury leśnej: utrzymanie dróg leśnych ok. 250 roboczogodzin i ok. 80 ciągnikogodzin oraz utrzymanie obiektów melioracji wodnych ok. 124 roboczogodziny i ok. 6 ciągnikogodzin.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 05/01/2022
Fin: 31/12/2022
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 015-035137

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: SA.271.3.2022
Lot nº: 4
Intitulé:

Pakiet IV - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Pomiechówek i Szczypiorno

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
05/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Ścinanie i Wyrzynanie Drzew Pielęgnacja Lasów Romuald Kowalczyk
Numéro national d'identification: 5311014478
Adresse postale: Swobodnia 15
Ville: Pomiechówek
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 05-180
Pays: Pologne
Courriel: zul.kowalczyk@wp.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 1 593 952.52 PLN

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Wypłata rekompensaty nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy.

2. Rekompensata nie przekroczy wartości, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP.

3. Podstawa prawa sporządzenia aneksu: art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Prezes Urzędu Zamówień
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Sekretariat Departamentu Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
04/05/2022

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
77200000 Services sylvicoles
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45233141 Travaux d'entretien routier
45233142 Travaux de réparation de routes
77210000 Services de débardage
77211000 Services liés au débardage
77211100 Services d'exploitation forestière
77211200 Transport de grumes dans les forêts
77211300 Services de défrichement
77211400 Services d'abattage d'arbres
77211500 Services d'élagage
77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
77230000 Services liés à la sylviculture
77231000 Services de gestion des forêts
77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt
77231600 Services de boisement
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Zasięg terytorialny leśnictwa Pomiechówek i Szczypiorno

VII.1.4)Description des prestations:

1) prace z hodowli lasu: czyszczenia wczesne: ok. 25 ha, czyszczenia późne: ok. 9 ha, odnowienia: ok. 198 tys. szt. sadzonek, pielęgnowanie upraw: ok. 246 ha, wyprzedzające przygotowanie gleby pod uprawy – ok.172 KMTR, oczyszczanie zrębów ok.19 ha, wycinanie podszytów ok. 10 ha,

2) prace z ochrony lasu: zabezpieczenie środkiem chemicznym upraw przed zgryzaniem ok. 67ha, wywóz zebranych śmieci z lasu, naprawa grodzeń upraw , poszukiwanie szkodników w ściółce 6 szt., badania zapędraczenia gleby ok. 137 szt., czyszczenie budek dla ptaków ok. 165 szt., dowóz materiałów do naprawy grodzeń upraw i budek dla ptaków.

3) prace z ochrony przeciwpożarowej lasu: ok. 14 ciągnikogodzin,ok.30 roboczogodzin na prace wykonane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzyska , 4 ciągnikogodziny i 8 ręcznych godzin na prace wykonania nwych pasów ppoż oraz prace związane z porządkowaniem terenu na pasach przeciwpożarowych po zabiegach pielęgnacyjnych i cięciach rębnych w drzewostanach przylegających do dróg publicznych utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektów poprzez usunięcie martwych drzew, leżących gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gat.iglastych w wyjątkiem jodły, polegające na wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu, MPP lub skraju toru kolejowego na pow. Ok 1,60 ha i ok 52 roboczogodzin oraz ok 230 roboczogodzin na pow.ok.19 ha na prace polegające na porządkowaniu terenu /na którym nie wykonywano zabiegów pielęgnacyjnych, jak również związanych z 57 roboczogodzina na pracę związaną z rozmieszczeniem w terenie tablic ppoż.,wykaszaniem pkt czerpania wody, przygotowaniem w bazach sprzętu ppoż.,

4) prace z nasiennictwa leśnego: ok. 200 kg zbioru nasion,

5) prace z pozyskania i zrywki drewna: ok. 12766 m3 drewna do pozyskania, ok. 12766 m3 drewna do zrywki,

6) prace z utrzymania obiektów edukacyjnych i turystycznych: ok. 361 roboczogodzin oraz 32 godziny ciągnikowych.

7) prace z zakresu utrzymania infrastruktury leśnej: utrzymanie dróg leśnych ok. 250 roboczogodzin i ok. 80 ciągnikogodzin oraz utrzymanie obiektów melioracji wodnych ok. 124 roboczogodziny i ok. 6 ciągnikogodzin.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 05/01/2022
Fin: 31/12/2022
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 606 930.89 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Ścinanie i Wyrzynanie Drzew Pielęgnacja Lasów Romuald Kowalczyk
Numéro national d'identification: 5311014478
Adresse postale: Swobodnia 15
Ville: Pomiechówek
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 05-180
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Modyfikacja zawartej umowy z Wykonawcą polegająca na sporządzeniu czasowego aneksu (01.03.2022 - 30.04.2022) do umowy i dodaniu rekompensaty w odniesieniu do wybranych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji (czynności z zakresu pozyskania i zrywki, odnowień, pielęgnacji i czyszczeń oraz prac szkółkarskich).

Wartość rekompensaty będzie stanowiła różnicę pomiędzy ceną danego rodzaju paliwa płynnego przyjętą do porównania ustalaną cyklicznie na dni: 15.03.2022 r., 31.03.2022 r. oraz 15.04.2022 r. („Cena Porównywana”), a ceną wyjściową do której będzie odnoszony ewentualny wzrost cen („Cena Bazowa”), którą przyjmuje się na dzień 24.02.2022 r. (dzień rozpoczęcia agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy). W przypadku, gdy różnica pomiędzy Ceną Porównywaną, a Ceną Bazową będzie wartością ujemną to wówczas ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty nie będą pomniejszane. Dzienne ceny hurtowe danego rodzaju paliwa płynnego będące podstawą do obliczenia Ceny Porównywanej przyjmowane będą zgodnie z kwotami wskazanymi na stronie internetowej PKN Orlen S.A. https://a.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/Archiwum-Cen.aspx

Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2022 r. Postanowienia Aneksu obowiązują do dnia 30 kwietnia 2022 r. i wygasają z tym dniem bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych.

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

W trakcie realizacji Umowy, w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw płynnych nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Wzrost cen paliw płynnych przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 1 593 952.52 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 1 606 930.89 PLN