Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Marché de travaux - 245374-2022

06/05/2022    S89

Roumanie-Timișoara: Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable

2022/S 089-245374

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: AQUATIM S.A. Timisoara
Numéro national d'identification: RO 3041480
Adresse postale: Strada: Gheorghe Lazar, nr. 11A
Ville: Timisoara
Code NUTS: RO424 Timiş
Code postal: 300081
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Mirela Albulescu
Courriel: ion.benghia@aquatim.ro
Téléphone: +40 256200262
Fax: +40 256294753
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.aquatim.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6)Activité principale
Eau

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

CL 03: Proiectare și execuție staţie de tratare Bega Timișoara

Numéro de référence: DA 3041480/2020/004FE
II.1.2)Code CPV principal
45252126 Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Obiectul contractului îl constituie modernizarea stației de tratare Bega din Timișoara (debit STA 1500 l/s), conform caietului de sarcini.

Lucrările de execuție a stației de tratare au drept scop: furnizarea apei potabile in conformitate cu Directiva UE 98/83/CE transpusa in Legea 458/2002 (**Republicata**); îmbunătăţirea siguranţei exploatării staţiei de tratare; automatizarea proceselor de tratare.

Contractul pentru proiectarea si executia statiei de tratare include: activitatile de proiectare pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Executie, elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor conform legislatiei in vigoare, lucrari de demolare acolo unde este cazul, lucrari de constructie, furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, testare si punere in functiune, monitorizarea functionarii cu remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie si instruirea personalului Beneficiarului.

Contractul rămâne valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către parți.

Contractul se compune din Durata de execuție care este de 24 de luni de la data de începere notificata in ordinul de incepere a lucrarilor (6 luni proiectare si 18 luni execuție lucrări), la care se adaugă perioada de garanție care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Nr. zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:

Termenul limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 21 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea Contractanta stabileste 2 termene pana la care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări, astfel:

- primul termen: in a 28-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea Contractanta va raspunde solicitarilor transmise pana in a 38-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

- al doilea termen/ultimul termen: in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea Contractanta va raspunde solicitarilor transmise pana in a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea Contractanta va raspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit, respectiv 21 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Valoarea estimată a contractului, 81.900.372 lei, fără TVA, nu include cheltuieli diverse și neprevăzute și nici sume provizionate.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 71 941 545.22 RON
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO424 Timiş
Lieu principal d'exécution:

Statia de Tratare Apa (STA) Bega Timișoara, Municipiul Timișoara, judetul Timiș.

II.2.4)Description des prestations:

Statia de tratare a apei (sursa de suprafata) Bega asigura in prezent peste 70% din necesarul de apa potabila pentru zona de alimentare cu apa Timişoara. In cadrul STA Bega existente se propune realizarea urmatoarelor obiective:

- Treapta de amestec, floculare-coagulare-decantare;

- Statie de Oxidare cu ozon si statie de pompare;

- Statie de filtrare noua.

Schema tehnologică a statiei de tratare asigură operarea funcţie de variaţiile indicilor de calitate ai apei brute.

Lucrările prevăzute a se implementa în cadrul stației de tratare au caracter de modernizare şi se referă la următoarele: Schimbare debitmetre (2 buc.) la intrarea in statia de tratare; Conducta noua de legatura de la camera de amestec la statia de pompare (SP) treapta I; Modificarea scopului tehnologic pentru SP treapta I - in momentul de fata pompeaza apa decantata catre filtre, iar dupa realizarea investitiei, va pompa apa bruta in noile decantoare lamelare; Montarea in bazinul de aspiratie de la SP treapta I a minim patru mixere submersibile, pentru evitare depunerilor; Decantoare lamelare; Statie de Oxidare cu ozon si statie de pompare; Gospodarie de reactivi (polimer); Statie noua de filtrare; Conducte in incinta; Demolari si amenajarea terenului; Sistem de automatizare, Instalaţii de iluminat, electrice şi de automatizare, inclusiv lucrările necesare pentru integrarea sistemului de automatizare in sistemul SCADA existent; Instalatii termice, de ventialtie si dezumidificare.

In cadrul statiei de filtrare noua s-a propus realizarea unei cladiri noi echipate cu 16 filtre rapide deschise. Suprafata de filtrare este de 50 m2/filtru adica 800 m2. Noua cladire a filtrelor si statia de oxidare cu ozon vor fi amplasate in locul decantoarelor existente aferente etapei STA Bega 2, actualmente scoase din functiune. Locatia proceselor de coagulare/floculare/decantare va fi pe amplasamentul actual al statiei de filtre STA Bega 4.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Durata suplimentară a perioadei de garanție / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Costul de operare anual maxim garantat cu energia electrica pentru procesul de tratare / Pondération: 45
Critère de qualité - Nom: Metodologia de abordare propusă pentru implementarea contractului / Pondération: 10
Coût - Nom: Pretul ofertei / Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficiente al resurselor, Obiectivul strategic 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 013-028905
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 67/AP
Intitulé:

CL 03: Proiectare și execuție staţie de tratare Bega TimișoaraCL 03: Proiectare și execuție staţie de tratare Bega Timișoara

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
07/04/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PASSAVANT ENGINEERING
Numéro national d'identification: 42448132
Adresse postale: Strada STR DRUMUL GARII ODAI, Nr. 1A,
Ville: Otopeni
Code NUTS: RO322 Ilfov
Code postal: 075100
Pays: Roumanie
Courriel: iulia.dumitrescu@passavant-ee.com
Téléphone: +40 213167545
Fax: +40 213167546
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 81 900 372.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 71 941 545.22 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 300560
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: AQUATIM S.A. – COMPARTIMENTUL JURIDIC
Adresse postale: Str. Gh.Lazar nr.11A
Ville: Timisoara
Code postal: 300081
Pays: Roumanie
Téléphone: +40 256200262
Adresse internet: www.aquatim.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
02/05/2022