Lieferungen - 245525-2020

27/05/2020    S102

Polen-Kolbuszowa: Heizkessel für Zentralheizungen

2020/S 102-245525

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kolbuszowa
Nationale Identifikationsnummer: 690581666
Postanschrift: ul. Obrońców Pokoju 21
Ort: Kolbuszowa
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 36-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Fryzeł
E-Mail: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl
Telefon: +48 172271333
Fax: +48 172272939
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kolbuszowa.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://www.kolbuszowa.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.kolbuszowa.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: www.bip.kolbuszowa.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż kotłów centralnego ogrzewania w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania” – „Dostawa i montaż kotłów na biom...

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.1.26.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44621220 Heizkessel für Zentralheizungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kotłów centralnego ogrzewania w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania” – Dostawa i montaż kotłów na biomasę.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaże kologicznych kotłów centralnego ogrzewania” realizowany jest w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła, Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020 na podstawie umowy numer RPPK.03.03.01-18-0007/18-00 z dnia 28 maja 2019 r.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45331110 Installation von Kesseln
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Kolbuszowa – teren całej gminy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie obejmuje:

a) wykonanie wizji lokalnej u mieszkańców i w przypadku konieczności modernizacji pomieszczenia kotłowni poinformowanie mieszkańca i Zamawiającego o konieczności wykonania prac przez mieszkańca w swoim zakresie;

b) demontaż istniejącego źródła ciepła;

c) wykonanie przewodu spalinowego;

d) przekazanie zdemontowanego źródła ciepła do recyklingu co zostanie potwierdzone kartą przekazania odpadu;

e) montaż nowego źródła ciepła, podłączenie go do istniejącej instalacji, uruchomienie i regulację,

f) serwis zamontowanych urządzeń.

g) wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt w danym rodzaju muszą: być nowe, posiadać ważne certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w dokumentacji technicznej;

h) źródła ciepła (urządzenia) muszą pochodzić od jednego producenta dla danej grupy kotłów, tzn.:

Zamawiający wymaga takiego samego producenta oferowanych kotłów w grupie Standard oraz takiego samego producenta oferowanych kotłów w grupie Premium.

Ilość dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę źródeł ciepła (kotów na biomasę) u mieszkańców wynosi 32 szt. oraz 17 szt. zasobników C.W.U. współpracujących z kotłami na biomasę.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania”, współfinansowanego ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych.

W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.

Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że

zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi rozdział III do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas usunięcia awarii/nieprawidłowości: do 24 godz. – 10 pkt; powyżej 24 godz. – do 48 godz. – 5 pkt; powyżej 48 godz. – do 72 godz. 0 pkt. / Gewichtung: 10,00
Qualitätskriterium - Name: Parametry urządzeń i wydłużenie okresu gwarancji na urządzenia (PG) – (Parametry zaoferowanych kotłów na biomasę (sprawność i emisyjność kotłów na biomasę) oraz okres gwarancji na urządzenia): emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń dla paliwa zalecanego PM mg/m³: w przedziale powyżej 33 do 40 włącznie – 0,00 pkt; 33 włącznie i poniżej – 2,5 pkt / Gewichtung: 2,5
Qualitätskriterium - Name: Parametry urządzeń i wydłużenie okresu gwarancji na urządzenia (PG) – emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń dla paliwa zalecanego OGC mg/m³: powyżej lub równe 10 – 0,00 pkt; poniżej 10 – 2,5 pkt / Gewichtung: 2,5
Qualitätskriterium - Name: Parametry urządzeń i wydłużenie okresu gwarancji na urządzenia (PG) – emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń dla paliwa zalecanego CO mg/m³: powyżej lub równe 300 – 0,00 pkt; poniżej 300 – 2,5 pkt / Gewichtung: 2,5
Qualitätskriterium - Name: Parametry urządzeń i wydłużenie okresu gwarancji na urządzenia (PG) – emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń dla paliwa zalecanego NOx mg/m³: powyżej lub równe 170 – 0,00 pkt; poniżej 170 – 2,5 pkt / Gewichtung: 2,5
Qualitätskriterium - Name: Parametry urządzeń i wydłużenie okresu gwarancji na urządzenia (PG) – Sezonowa efektywność energetyczna – poniżej lub równe 79: 0,00 pkt; w przedziale (79, 85> powyżej 79 do 85 włącznie – 7,00 pkt / Gewichtung: 7,0
Qualitätskriterium - Name: Parametry urządzeń i wydłużenie okresu gwarancji na urządzenia (PG) – Gwarancja na kocioł na biomasę: 10 lat – 13 pkt; 9 lat – 10,4 pkt; 8 lat – 7,8 pkt; 7 lat – 5,2 pkt; 6 lat – 2,6 pkt; 5 lat – 0,00 pkt / Gewichtung: 13,0
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.03.03.01-18-0007/18-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie:

8 000,00 PLN w formie dopuszczonej w ustawie Pzp.

Zamawiający przyjmuje, że wszelka komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami (w tym też przekazanie wadium) ma mieć formę elektroniczną.

W postępowaniu ma zastosowanie procedura odwrócona (art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej jeżeli wykaże, że: posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy 00/100 zł) lub jej równowartość w walucie obcej.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 6.2.2 SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy:

Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W zakresie doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie i prawidłowo ukończył co najmniej:

— jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu kotłów na biomasę w ilości minimum 10 kpl lub kotłów na biomasę o sumarycznej mocy wszystkich urządzeń na poziomie minimum 180 kW.

Uwaga: Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

W zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Wykonawca spełni warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:

— jedną osobą, która będzie kierowała robotami sanitarnymi posiadającą:

a. uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych minimum w ograniczonym zakresie (lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji)

lub

b. w przypadku nie posiadania stosownych uprawnień posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami (lub nadzorowaniu) w zakresie instalacji kotłów na biomasę w ilości co najmniej 3 kpl.

Uwaga: Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117).

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 6.2.3 SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy:

a) wykazu dostaw wykonanych (w okresie ostatnich 3 lat) wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z umową, ofertą i SIWZ, w szczególności:

1) formularzem ofertowym – rozdział II SIWZ;

2) opisem przedmiotu zamówienia – rozdział III SIWZ;

3) istotnymi postanowieniami umowy – rozdział IV SIWZ;

Realizacja: do 90 dni od dnia podpisania umowy.

Przez zakończenie realizacji zadania uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia realizacji dostaw i montażu i gotowości do odbioru końcowego po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/07/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i

Dokonywanejest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą „klucza prywatnego”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lipca 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Obrońców Pokoju

21, 36-100 Kolbuszowa, POLSKA – pokój nr 1.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów dostępne są pod adresem: http://www.bip.kolbuszowa.pl/63-przetargi/5642-2020-r.html pod nazwą przedmiotowego zamówienia.

2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dostępne są pod adresem: http://www.bip.kolbuszowa.pl/63-przetargi/5642-2020-r.html pod nazwą przedmiotowego zamówienia.

3. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – 60 dni.

4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego dostępne są pod adresem: http://www.bip.kolbuszowa.pl/63-Przetargi/5642-2020-r.html pod nazwą przedmiotowego zamówienia.

5. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust 1, art. 24 ust 5 pkt 1–8 ustawy Pzp.

6. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Zamawiający informuje o zwróceniu szczególnej uwagi na postanowienia pkt 14 Instrukcji dla Wykonawców, dotyczącego elektronicznej formy składanych dokumentów.

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem – pod rygorem nieważności – postaci elektronicznej, złożona przez osobę upoważnioną i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.

10. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu.

11. W szczególności Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłanych danych: .docx,.doc, .pdf, .jpg, .xls, .xml, .XAdES, .PAdES.zip, .7Z. Ofertę podpisuje się kwalifikowanym

podpisem elektronicznym.

12. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w formacie danych określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. poz. 1320 z późn. zm.). Dokument elektroniczny podpisany zgodnie z ww. wymaganiami przez Wystawcę nie wymaga podpisu przez Wykonawcę.

13. Dokumenty podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy.

14. Skrytka ePUAP, w oparciu o którą Zamawiający będzie się kontaktował z Wykonawcami: /dx1vjf839g/SkrytkaESP.

15. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące w szczególności: formy oraz sposobu złożenia oferty, rodzajów i formy dokumentów, oświadczeń składanych wraz z ofertą oraz w toku postępowania na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie: http://www.bip.kolbuszowa.pl/63-przetargi/5642-2020-r.html

16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

17. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

18. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: nie dotyczy
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na te czynności, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

— określenia warunków udziału w postępowaniu,

— wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

— odrzucenia oferty odwołującego,

— opisu przedmiotu zamówienia,

— wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp. W sprawach nie uregulowanych powyżej w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2020