Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 245576-2022

06/05/2022    S89

България-Варна: Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

2022/S 089-245576

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД
Национален регистрационен номер: 103003668
Пощенски адрес: ул. ТРОЛЕЙНА №.48
Град: гр. Варна
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 9009
Държава: България
Лице за контакт: Valentina Dimitrova Georgieva
Електронна поща: gt-vgeorgieva@abv.bg
Телефон: +359 877383798
Факс: +359 52755121
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://gtvarna.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18403
I.6)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на резервни части и материали за указателни табели и видеонаблюдение, във връзка с ремонт на тролейбуси „SKODA 26 Tr - SOLARIS”, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД гр. Варна“.

II.1.2)Основен CPV код
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обхватът на настоящата обществена поръчка включва доставка на резервни части и материали за указателни табели и видеонаблюдение, във връзка с ремонт на 30 броя тролейбуси с марка „SKODA 26 Tr - SOLARIS”,  собственост на „Градски транспорт” ЕАД гр. Варна, съгласно технически характеристики подробно описани в Техническата спецификация, която е част от документацията.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Франско склада на Възложителя, в гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхватът на настоящата обществена поръчка включва доставка на резервни части и материали за указателни табели и видеонаблюдение, във връзка с ремонт на 30 броя тролейбуси с марка „SKODA 26 Tr - SOLARIS”,  собственост на „Градски транспорт” ЕАД гр. Варна, съгласно технически характеристики подробно описани в Техническата спецификация, която е част от документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

В случай, че при изтичане на срока на договора не е достигната прогнозната му стойност и не е налице възможност за незабавно сключване нов договор по реда на ЗОП, при съгласие от двете страни, срокът на действие на договора може да бъде удължен с до 3 месеца или до сключване на нов договор по реда на ЗОП; -

- В случаите по чл.116, ал.1, т.2-7 от ЗОП;

- ОПЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОСТАВКИ - В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части и материали за тролейбуси извън изброените в Техническа-та спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да направи заявка в рамките на 20 % от прогнозната стойност на обществената поръчка, при единична стойност от каталога на изпълнителя/производителя, от която се приспада търговската отстъпка, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза, ВЪЗЛОЖИТЕ-ЛЯТ има право да измени настоящия договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 060-158659
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

„Доставка на резервни части и материали за указателни табели и видеонаблюдение, във връзка с ремонт на тролейбуси „SKODA 26 Tr - SOLARIS”, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД гр. Варна“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. "д" от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/05/2022