Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 245580-2022

06/05/2022    S89

Roumanie-București: Électricité

2022/S 089-245580

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: METROREX S.A.
Numéro national d'identification: RO 13863739
Adresse postale: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 010873
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Ștefan Cristian Adrian
Courriel: alexandru.fieraru@metrorex.ro
Téléphone: +40 0213193601
Fax: +40 0213125149
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.metrorex.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Energie electrică pentru o perioadă de 6 luni

Numéro de référence: 13863739_2022_PAAPD1345974
II.1.2)Code CPV principal
09310000 Électricité
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Furnizare de energie electrică pentru o perioadă de 6 luni, conform specificaţiilor din Caietul de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20

Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Romania, Bucuresti – franco puncte de racordare

II.2.4)Description des prestations:

Încheierea unui contract de furnizare energie electrică pentru o perioadă de 6 luni, pentru necesarul Metrorex, aferent sistemului de alimentare ce include 36 locuri de consum, evidențiate în ANEXA 2-C.S. (81 de puncte de măsurare a energiei electrice alimentate la medie tensiune (10 kV și 20 kV).

Cantitatea totală de energie electrică estimată pentru 6 luni este de 96.700 MWh. Cantitatea de energie electrică livrată profilat la medie tensiune, care face obiectul contractului de furnizare este evidențiată în ANEXA 1 și este defalcată pe zile standard și intervale bază de decontare, respectiv ANEXA 2 energia și puterea electrică lunară.

Cantitatea de energie electrică livrată profilat la medie tensiune, care face obiectul contractului de furnizare este evidențiată în ANEXA 1 – C.S. și este defalcată pe zile standard și intervale bază de decontare, respectiv ANEXA 2 – C.S. energia și puterea electrică lunară.

Cantitatea totală de energie electrică activă și reactivă consumată este cea rezultată din datele de măsurare transmise furnizorului de către operatorul care asigură serviciul de distribuție (în format electronic), în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Furnizorul de energie va încheia contractele aferente activității de transport, servicii de sistem și distribuție a energiei electrice incluzând în prețul de livrare costurile aferente tarifelor reglementate de ANRE, pe baza deciziilor sau ordinelor emise.

Prețul energiei electrice este format din :

- preț energie electrică activă (lei/MWh) la medie tensiune, cu dezechilibre incluse (componenta fixă);

- tarife reglementate ANRE, valabile la data încheierii contractului, inclusiv contribuția pentru cogenerare și valoarea certificatelor verzi (componenta variabilă), compusă din :

a) tarif mediu pentru serviciul de transport, componentele tarifului de transport de introducerea energiei electrice în rețea (TG) și de extragerea energiei electrice din rețea (TL) și tariful pentru sistem (TSS) – Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. (lei/ MWh);

b) tarif specific pentru serviciul de distribuția energiei electrice (TD_MT), pentru Societatea E-Distribuție Muntenia (lei/MWh);

c) contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență (lei/MWh);

d) contravaloarea Certificate verzi, specificată explicit (lei/MWh);

- acciza comercială

- Prețul nu include valoarea energiei reactive si nici TVA.

Contravaloarea energiei electrice livrată consumatorului de către furnizor se calculează lunar, pe baza cantităţii totale de energie electrică consumată, a preţului unitar de contract şi a tarifelor reglementate pentru activităţile de transport, serviciile de sistem, decontare pe piaţa angro de energie şi distribuţie.

Cantitatea totală de energie electrică activă și reactivă consumată este cea rezultată din datele de măsurare transmise furnizorului de catre operatorul de distribuţie (în format electronic), în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

La valoarea energiei electrice furnizate, se adaugă, după caz, valoarea energiei reactive înregistrată în punctul de delimitare, care se va plăti la prețuri reglementate de A.N.R.E. pentru distribuitorul concesionar E Distribuție Muntenia S.A., conform Ordinului ANRE nr 33 /2014, modificat și completat prin Ordinul A.N.R.E. 76/2016.

Elementele componentei variabile rămân neschimbate până la modificarea acestora prin reglementări specifice.

Pe parcursul derulării contractului, valoarea certificatelor verzi prevăzută în facturi va fi calculată în confomitate cu prevederile art.8, alin. (4) din Legea 220/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dar și reglementărilor Ordinului A.N.R.E. nr. 187/7 noiembrie 2018.

Prețul contractului, calculat conform prezentului capitol se aplică și pentru noile locuri de consum avizate conform art. 3.5.3., lit.k) din Caietul de Sarcini.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Ponderea energiei electrice obținută din surse de energie regenerabile (SER-E)-%, în totalul cantității de energie electrică ce va ofertată/furnizată / Pondération: 5
Prix - Pondération: 95
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 058-153206
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: METROREX S.A., Direcția Juridică
Adresse postale: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1
Ville: Bucuresti
Code postal: 010873
Pays: Roumanie
Courriel: contact@metrorex.ro
Téléphone: +40 213193601/5389
Fax: +40 0213125149
Adresse internet: www.metrorex.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
03/05/2022