Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Services - 245873-2022

06/05/2022    S89

Pologne-Poznań: Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie

2022/S 089-245873

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: ENEA Operator sp. z o.o.
Numéro national d'identification: PL
Adresse postale: ul. Strzeszyńska 58
Ville: Poznań
Code NUTS: PL4 Makroregion północno-zachodni
Code postal: 60-479
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Daria Niemier
Courriel: daria.niemier@operator.enea.pl
Téléphone: +48 618848769
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.operator.enea.pl/
Adresse du profil d’acheteur: http://zamowienia.enea.pl
I.6)Activité principale
Électricité

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonanie dla II grupy przyłączeniowej ekspertyz wpływu na system elektroenergetyczny dla: urządzeń, instalacji i sieci odbiorców, jednostek wytwórczych, magazynów energii elektrycznej i sieci dystryb

Numéro de référence: RPUZ/P/0787/2021/DR/RP
II.1.2)Code CPV principal
71350000 Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Zamówienie obejmuje opracowanie dla II grupy przyłączeniowej ekspertyz wpływu na system

elektroenergetyczny dla: urządzeń, instalacji i sieci odbiorców końcowych, jednostek wytwórczych, magazynów energii elektrycznej i sieci dystrybucyjnych przedsiębiorstw energetycznych których sieci nie posiadają połączenia z sieciami przesyłowymi, a które pełnić będą funkcję operatora sieci dystrybucyjnej

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Code NUTS: PL415 Miasto Poznań
Lieu principal d'exécution:

Zamówienie obejmuje opracowanie ekspertyz dotyczących obszaru działania Enea Operator sp. z o.o.

II.2.4)Description des prestations:

Zamówienie obejmuje opracowanie dla II grupy przyłączeniowej ekspertyz wpływu na system

elektroenergetyczny dla: urządzeń, instalacji i sieci odbiorców końcowych, jednostek wytwórczych, magazynów energii elektrycznej i sieci dystrybucyjnych przedsiębiorstw energetycznych których sieci nie posiadają połączenia z sieciami przesyłowymi, a które pełnić będą funkcję operatora sieci dystrybucyjnej.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik SWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego,

wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 245-648238
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Wykonanie dla II grupy przyłączeniowej ekspertyz wpływu na system elektroenergetyczny dla: urządzeń, instalacji i sieci odbiorców, jednostek wytwórczych, magazynów energii elektrycznej i sieci dystryb

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
12/04/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: „EMCA VOLT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numéro national d'identification: 701-02-09-917
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 456 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 6 121 951.22 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587840
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp, w szczególności:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy pomocy środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
04/05/2022