Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 246825-2022

10/05/2022    S90

Bulgarien-Sofia: Zähler

2022/S 090-246825

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: TEHNIChESKI UNIVERSITET
Nationale Identifikationsnummer: 831917834
Postanschrift: kv. DaRVENITsA ul. KLIMENT OHRIDSKI No..8
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1756
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Stela Yanakieva Dishkova
E-Mail: syanakieva@tu-sofia.bg
Telefon: +359 29652076
Fax: +359 28683215
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tu-sofia.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/20751
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/209748
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/209748
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации за нуждите на ..... продължение в Раздел VI.3) Допълнителна информация

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38550000 Zähler
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Поръчката цели доставка и инсталиране на специализирано технологично оборудване по следните 3 обособени позиции:

обособена позиция № 1: Динамометър

обособена позиция № 2: Фотографски скали за претриване и оцветяване

обособена позиция № 3: Плоскоплетачна машин  

Доставеното оборудване по всяка обособена позиция следва да е ново, оригинално (т.е. следва да бъде продукт на производителя на съответната марка) и неупотребявано.  Доставеното оборудване задължително следва да бъде придружено от всички изискуеми документи, съгласно приложимите нормативни актове, в това число гаранционни карти с упоменати номера, идентифициращи доставеното оборудване, и условия за гаранционна поддръжка.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 170 166.67 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Динамометър

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38550000 Zähler
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

франко склада на Възложителя – гр. София, бул. „Кл. Охридски“ № 8

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Настоящата обособена позиция включва доставка и инсталиране на 1 бр. динамометър за измерване на текстилни нишки и платове. Доставеното оборудване следва да е ново, оригинално (т.е. следва да бъде продукт на производителя на съответната марка) и неупотребявано. Предлаганото оборудване трябва да отговоря на всички изисквания в Република България относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа (да бъде пригодено за работа в стандартизираната електрическа мрежа в Република България). Предлаганото оборудване трябва да отговаря на нормативите на Европейските и международните стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум.

Минимални технически характеристики:

- Двуколонна натоварваща рама с капацитет - мин. 10 kN

- Зона на изпитване (ШхВ) - мин. 440х1050 mm

- Обхват на скорост на изпитване при макс. натоварване - от 0.0005 до 1000 mm/min или по-добър

- AC серво мотор с разделителна способност - 0.025 μm или по-малка

- Отклонение от зададената скорос - макс. 0,05%

- Силомерна клатка мин. 10kN с клас на точност 1 съгласно ISO 7500-1 или еквивалент в обхват: - 40N до 10kN или по-добър

Силомерна клатка мин. 100N с клас на точност 0.5 съгласно ISO 7500-1 или еквивалент в обхват: - 2N до 100N или по-добър

- Винтови захвати за нишковидни изделия - до 200N,

както и всички други изисквания и характеристики, посочени в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Гаранционният срок на оборудването е минимум 12 месеца, считано от датата отбелязана в протокола за извършените дейности по чл. 1, ал. 2 от договора. Гаранционната поддръжка се извършва при условията и сроковете, посочени в Техническата спецификация и проекта на договор. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме действия и да отстрани за своя сметка всички несъответствия и/или недостатъци (дефекти) и/или повреди и/или друг проблем, които не са причинени от неправилно действие на служители на Възложителя. Гаранционното обслужване се осъществява според гаранционните условия на производителя. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме действия и да отстрани за своя сметка всички несъответствия и/или недостатъци (дефекти) и/или повреди и/или друг проблем, които не са причинени от неправилно действие на служители на Възложителя.

Гаранционното обслужване се осъществява според гаранционните условия на производителя.Време за реакция при установяване на проблем – до 24 часа от подаване на сигнала.При посещението на сервизен екип се съставя констативен протокол, в който се описва неизправността/повредата, работите и срокът, необходими за отстраняването им, в два еднообразни екземпляра, и се подписва от упълномощените представители на страните по договора.При дистанционна диагностика и отстраняване на проблем се създава протокол в електронен вид, който Изпълнителят изпраща на Възложителя. Времето за отстраняване на възникнал хардуерен проблем не може да бъде повече от 10 работни дни след установяване на неизправността/повредата от страна на представител на Изпълнителя. След всеки ремонт представителите на Възложителя и Изпълнителя подписват констативен протокол, в който се отразява състоянието на оборудването след ремонта.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Допълнителни технически характеристика (P1) / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 100 833.33 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 180
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Срокът доставка и инсталиране на оборудването е до максимум 180 календарни дни, считано от регистрирането на договора в деловодната система на Възложителя.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Фотографски скали за претриване и оцветяване

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38550000 Zähler
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

франко склада на Възложителя - гр. София, бул. „Кл. Охридски“ № 8

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Настоящата обособена позиция включва доставка и инсталиране на фотографски скали за претриване и оцветяване за плетени платове и за тъкани платове. Доставеното оборудване следва да е ново, оригинално (т.е. следва да бъде продукт на производителя на съответната марка) и неупотребявано. Предлаганото оборудване трябва да отговоря на всички изисквания в Република България относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа (да бъде пригодено за работа в стандартизираната електрическа мрежа в Република България). Предлаганото оборудване трябва да отговаря на нормативите на Европейските и международните стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум.

Минимални технически характеристики:

- Фотографски стандарти за претриване и оцветяване: - За плетени платове

- Фотографски стандарти за претриване и оцветяване: - За тъкани платове

- Сива скала за оценка промяна на цвета - ;

и всички други изисквания и характеристики, посочени в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Гаранционният срок на оборудването е минимум 12 месеца, считано от датата отбелязана в протокола за извършените дейности по чл. 1, ал. 2 от договора. Гаранционната поддръжка се извършва при условията и сроковете, посочени в Техническата спецификация и проекта на договор.. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме действия и да отстрани за своя сметка всички несъответствия и/или недостатъци (дефекти) и/или повреди и/или друг проблем, които не са причинени от неправилно действие на служители на Възложителя. Гаранционното обслужване се осъществява според гаранционните условия на производителя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Допълнителни технически характеристика (P1) / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 666.67 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 180
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Срокът за доставка и инсталиране на оборудването е до максимум 180 календарни дни, считано от регистрирането на договора в деловодната система на Възложителя.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Плоскоплетачна машина

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42714000 Wirk- und Strickmaschinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

франко склада на Възложителя - гр. София, бул. „Кл. Охридски“ № 8

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Настоящата обособена позиция включва доставка и инсталиране на 1 бр. Плоскоплетачна машина. Доставеното оборудване следва да е ново, оригинално (т.е. следва да бъде продукт на производителя на съответната марка) и неупотребявано. Предлаганото оборудване трябва да отговоря на всички изисквания в Република България относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа (да бъде пригодено за работа в стандартизираната електрическа мрежа в Република България). Предлаганото оборудване трябва да отговаря на нормативите на Европейските и международните стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум.

Минимални технически характеристики:

- Изплитащи системи за плетене и трансфер - Най-малко 3 бр.

- Изплитащите системи за избор да са без подвижни елементи -

- Контролни устройства за нишка -Най-малко 14 бр.

- Нишководачи - Най-малко 12 бр.

- Устройство за захващане и рязане на нишката - Най-малко 12 бр;

и всички други изисквания и характеристики, посочени в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Гаранционният срок на оборудването е минимум 12 месеца, считано от датата отбелязана в протокола за извършените дейности по чл. 1, ал. 2 от договора. Гаранционната поддръжка се извършва при условията и сроковете, посочени в Техническата спецификация и проекта на договор.. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме действия и да отстрани за своя сметка всички несъответствия и/или недостатъци (дефекти) и/или повреди и/или друг проблем, които не са причинени от неправилно действие на служители на Възложителя. Гаранционното обслужване се осъществява според гаранционните условия на производителя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Допълнителни технически характеристика (P1) / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 66 666.67 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 180
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Срокът за доставка и инсталиране на оборудването е до максимум 180 календарни дни, считано от регистрирането на договора в деловодната система на Възложителя.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

не се поставят

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

не се поставят

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

не се поставят

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

За всяка обособена позиция, за която подава оферта, Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

За всяка обособена позиция, за която подава оферта, Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата, както следва:

За обособена позиция 1: Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция следва да се разбира доставка на минимум един брой динамометър за измерване на текстилни нишки и платове и/или друг измервателен уред/апаратура.

За обособена позиция 2: Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция следва да се разбира доставка на фотографски скали за претриване и оцветяване за плетени платове и тъкани платове и/или друг измервателен уред/апаратура.

За обособена позиция 3: Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция следва да се разбира доставка на минимум един брой плоскоплетачна машина и/или текстилна машина.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (изключ. чл. 4). Свързани лица по смисъла на парагр. 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. За участниците се прилагат забраните, посочени в чл. 69 от ЗПКОНПИ. Информация относно липсата или наличието на тези обстоятелства се попълва в съответните полета в ЕЕДОП. Определеният за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора (1 % обезпечава гаранционната отговорност) и гаранция за аванса 60 %. Ако изпълнителят не желае авансово плащане, отпада задължението на последният да осигури гаранция обезпечаваща авансово предоставени средства. Гаранциите се представят по избор от изпълнителя под формата на: парична сума, на банкова гаранция или на застраховка, обезпечаваща изпълнението на задълженията.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/06/2022
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Продължение от Раздел II.1.1) Наименование: .... Технически университет – София, лаборатория 3.4 Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020".

Участниците ще бъдат отстранени, ако е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП (чл. 55 от ЗОП не се прилага), с изключение на изрично посочените случаи в ЗОП.

Възложителят ще отстрани от участие и:

— Участниците, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън ценовото си предложение елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея),

— Участник, който е представил техническо предложение, което не отговаря на изискванията на техническата спецификация и условията на възложителя,

— Участник, който е предложил цена за изпълнение по-висока от максималната прогнозна стойност на обособената позиция,

— Участник, за когото са налице пречките за участие в обществени поръчки, предвидени по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложили изключения по чл. 4 от него,

— Участник, за когото са налице забраните по чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ.

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП. Съгласно чл. 46 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При участие на обединение, което не е ЮЛ се прилага чл. 59, ал. 6 от ЗОП. При участие на подизпълнители се прилага чл. 66 от ЗОП. Относно използването капацитета на трети лица се прилагат разпоредбите на чл. 65 от ЗОП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно част шеста, глава двадесет и седма, раздел I от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решение за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/05/2022