Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 246981-2021

17/05/2021    S94

Slovaquie-Dolná Strehová: Machines industrielles

2021/S 094-246981

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: MKU s.r.o.
Numéro national d'identification: 50730924
Adresse postale: Okružná 215/25
Ville: Dolná Strehová
Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Code postal: 991 02
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Mgr. Kateřina Uhliarová
Courriel: fakturacie@mku.sk
Téléphone: +421 47949544796
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.drevari.sk/comp5600/MKU-s-r-o
Adresse du profil d’acheteur: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20330
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: podnikateľský subjekt - osoba podľa § 8
I.5)Activité principale
Autre activité: opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Výrobná technológia na spracovanie ihličnatej a listnatej vlákniny a výroby peliet

Numéro de référence: MKU-2021
II.1.2)Code CPV principal
42000000 Machines industrielles
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Predmetom zákazky je dodanie strojového vybavenia pre spracovanie drevnej hmoty, ktoré pozostáva z dvoch častí:

1. Porezová linka na rezanie guľatiny

2. Peletovacia linka

S cieľom umožniť širšiu hospodársku súťaž je predmet zákazky rozdelený na dve časti.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 235 110.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Porezová linka na rezanie guľatiny

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
43810000 Équipement pour le travail du bois
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Lieu principal d'exécution:

Výrobný areál MKU s.r.o., 992 01 Dolná Strehová č. 283

II.2.4)Description des prestations:

Predmetom zákazky pre časť 1 je Porezová linka na rezanie guľatiny, ktorá obsahuje: automatizovaný zásobník guľatiny, hranolovacia píla 2-hriadeľová, rozmietacia píla, skracovacia píla a omietacia píla. Porezová linka pozostáva zo samostatných strojov/zariadení, ktoré budú spojené/zmontované do jedného funkčného celku.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch - časť B.2 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Peletovacia linka

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
42991400 Séchoirs pour bois, pâte à papier, papier ou carton
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Lieu principal d'exécution:

Výrobný areál MKU s.r.o., 992 01 Dolná Strehová č. 283

II.2.4)Description des prestations:

Predmetom zákazky pre časť 2 je Peletovacia linka, ktorá obsahuje sušiareň pilín, násypník pilín s podávačom, zásobník pilín s miešačom a podávačom, granulátor peletiek, chladič peletiek, odsávanie, dopravník pilín do zásobníka peletiek, zásobník peletiek s dávkovaním a balením. Peletovacia linka pozostáva zo samostatných strojov/zariadení, ktoré budú spojené/zmontované do jedného funkčného celku.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch - časť B.2 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 027-066305
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Porezová linka na rezanie guľatiny

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
04/05/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Profix RD, s.r.o.
Numéro national d'identification: 46621504
Adresse postale: Smrečany 219
Ville: Smrčany
Code NUTS: SK031 Žilinský kraj
Code postal: 032 05
Pays: Slovaquie
Courriel: duris@profixrd.sk
Téléphone: +421 917690105
Adresse internet: http://www.profixrd.sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 273 800.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 218 400.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Intitulé:

Peletovacia linka

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
04/05/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Profix RD, s.r.o.
Numéro national d'identification: 46621504
Adresse postale: Smrečany 219
Ville: Smrečany
Code NUTS: SK031 Žilinský kraj
Code postal: 032 05
Pays: Slovaquie
Courriel: duris@profixrd.sk
Téléphone: +421 917690105
Adresse internet: http://www.profixrd.sk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 20 855.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 16 710.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Verejný obstarávateľ neaplikuje zelené VO ani obstarávanie inovácií. Sociálny aspekt VO je zohľadnený nasledovne: rozdelenie predmetu zákazky na 2 časti a nevyžadovanie zábezpeky umožní lepšie zapojenie MSP, stanovené podmienky účasti a pripravené vzorové formuláre pre vyplnenie ponuky vyžadujú minimálnu administratívnu záťaž pre uchádzačov MSP.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ville: Bratislava
Code postal: 820 05
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ville: Bratislava
Code postal: 820 05
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
12/05/2021