Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 247064-2021

17/05/2021    S94

Polska-Gdynia: Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

2021/S 094-247064

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 066-170709)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Adres pocztowy: 81-301 Gdynia, ul. Jana z Kolna 8b
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-301
Państwo: Polska
E-mail: rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261266042
Faks: +48 261266240
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rzigdynia.wp.mil.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyp. indywidualnego strażaka, armatury pożarniczej, środków pianotwórczych, sprzętu ratownictwa techn. i sorbentów, wyposażenia medycznego i szkoleniowego, elementów odzieży ochronnej, sprzęt...

Numer referencyjny: 3/VI/2021
II.1.2)Główny kod CPV
35110000 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzach cenowych stanowiących załączniki do SWZ: zał. nr 7 (część I), zał. nr 8 (część II), zał. nr 9 (część III), zał. nr 10 (część IV), zał. nr 11 (część V), zał. nr 12 (część VI), zał. nr 13 (część VII), zał. nr 14 (część VIII), zał. nr 15 (część IX), zał. nr 16 (część X) oraz w opisach przedmiotu zamówienia stanowiących załączniki do SWZ, tj.: zał. nr 17 (część I), zał. nr 18 (część II), zał. nr 19 (część III), zał. nr 20 (część IV), zał. nr 21 (część V), zał.nr 22 (część VII), zał. nr 23 (część VIII, zał. nr 24 (część IX), zał. nr 25 (część X). Wykonawca dostarczy produkty będące przedmiotem zamówienia fabrycznie nowe – wyprodukowane w latach 2020–2021, wolne od wad fizycznych i prawnych. Zamawiający wymaga aby dostarczone wyroby zostały oznakowane kodem kreskowym w systemie GS – 1 – dotyczy od części I do części X.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 066-170709

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X zamówienia
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/05/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/05/2021
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X zamówienia
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 15/07/2021
Powinno być:
Data: 25/07/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X zamówienia
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/05/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/05/2021
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Pozostałe sekcje bez zmian.