Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 247505-2022

10/05/2022    S90

België-Leuven: Computeruitrusting en -benodigdheden

2022/S 090-247505

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 084-223860)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IMEC VZW
Nationaal identificatienummer: 0425.260.668_27172
Postadres: Kapeldreef 75
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3001
Land: België
E-mail: tom.wauters@imec.be
Telefoon: +32 27888984
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.imec-int.com/en
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=444088

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering IT Materiaal

Referentienummer: IMEC VZW-Levering IT Materiaal-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht moet leiden tot een (niet-exclusieve) raamovereenkomst met één leverancier voor de aankoop van ICT materiaal en eventuele bijhorende onderhoudsovereenkomsten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 084-223860

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Beste Inschrijvers,

In Annex 03 Productkorven was een fout geslopen bij het beschermen van bepaalde cellen. Dit zou nu opgelost moeten zijn in de nieuwe versie van de file.