Lieferungen - 247601-2023

Submission deadline has been amended by:  315283-2023
26/04/2023    S82

Polen-Warschau: Softwarepaket und Informationssysteme

2023/S 082-247601

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: al. Krakowska 110/114
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-256
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Sitnik
E-Mail: edyta.sitnik@ilot.lukasiewicz.gov.pl
Telefon: +48 511160377
Fax: +48 221123900
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://ilot.lukasiewicz.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://ilot.eb2b.com.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie lotnictwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 3-letniej subskrypcji oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) lub oprogramowania równoważnego na rzecz podmiotów SBŁ

Referenznummer der Bekanntmachung: AZLZ.26.24.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ (OPZ).

2. Zamawiający będzie zamawiał oprogramowanie sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych z zastrzeżeniem, że pierwsza dostawa obejmująca oprogramowanie wymienione w ust. 2.1 OPZ (Specyfikacja ilościowa zamówienia początkowego) nastąpi 01.09.2023 r. bez konieczności składania zamówienia cząstkowego. Jeżeli oprogramowanie objęte zamówieniem początkowym (tj. pierwszą dostawą) zostanie udostępnione przed 01.09.2023 r., Strony uzgadniają, że datą dostawy będzie 01.09.2023 r. Zamówień w imieniu Odbiorców będzie dokonywało Centrum Łukasiewicz.

3. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48310000 Dokumentenerstellungssoftwarepaket
48223000 E-Mail-Softwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Podmioty Sieci Badawczej Łukasiewicz zlokalizowane w Warszawa, Radom, Łódź, Poznań, Toruń, Puławy, Wrocław, Kędzierzyn-Koźle, Gliwice, Katowice, Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia:

a. M365 EDU A3 Unifield ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUser,

b. M365 EDU A5 Unifield ShrdSvr ALNG SubsVL MVL,

c. Defender O365 (Plan 1) Eu Sub Per User,

d. PwrBIProfer EDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUser,

e. PrjctPln3 Edu User,

f. Visio Plan 2 for Faculty

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ (OPZ).

3. Zamawiający będzie zamawiał oprogramowanie sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych z zastrzeżeniem, że pierwsza dostawa obejmująca oprogramowanie wymienione w ust. 2.1 OPZ (Specyfikacja ilościowa zamówienia początkowego) nastąpi 01.09.2023 r. bez konieczności składania zamówienia cząstkowego. Jeżeli oprogramowanie objęte zamówieniem początkowym (tj. pierwszą dostawą) zostanie udostępnione przed 01.09.2023 r., Strony uzgadniają, że datą dostawy będzie 01.09.2023 r. Zamówień w imieniu Odbiorców będzie dokonywało Centrum Łukasiewicz.

4.. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

5. Oprogramowanie, które Wykonawca dostarczy w ramach Umowy, musi pochodzić bezpośrednio od producenta lub z legalnych kanałów dystrybucyjnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2023
Ende: 31/08/2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1) w ramach prawa opcji możliwe jest zwiększenie przedmiotu zamówienia o łączną kwotę EUR brutto wskazaną przez Wykonawcę w Formularz ofertowym w oparciu o podane ww. formularzu liczby licencji i liczby pełnych miesięcy do korzystania z oprogramowania;

2) prawo opcji polega na zwiększeniu przedmiotu zamówienia tj. zamówieniu większej liczby licencji oprogramowania określonego w ust. 2.1 i 2.2 załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) przekraczającej liczby określone w ww. ust. 2.1 i 2.2;

3) Zamawiający przewiduje objęcie prawem opcji następującego oprogramowania określonego w ust. 2.1 i 2.2 załącznika nr 1 do Umowy (OPZ):

a. M365 EDU A3 Unifield ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUser,

b. M365 EDU A5 Unifield ShrdSvr ALNG SubsVL MVL,

c. Defender O365 (Plan 1) Eu Sub Per User,

d. PwrBIProfer EDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUser,

e. PrjctPln3 Edu User,

f. Visio Plan 2 for Faculty;

4) warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie każdego rodzaju oprogramowania określonego w pkt. 3) jest wykorzystanie przez poszczególnych Odbiorców liczby licencji na dany rodzaj oprogramowania przypadających na danego Odbiorcę, określonych w ust. 2.1 i 2.2. załącznika nr 1 do SWZ (OPZ);

5) Wykonawca zrealizuje zamówienie objęte prawem opcji w terminie obowiązywania Umowy na warunkach określonych w Umowie;

6) warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w zakresie określonym w ppkt 1) i 2) powyżej. Ww. oświadczenie może być zamieszczone w zamówieniu cząstkowym. Oświadczenie takie może być złożone w dowolnym okresie w trakcie obowiązywania Umowy i może następować na podstawie jednego lub wielu zamówień oraz może być na rzecz jednego lub wielu Odbiorców;

7) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy;

8) zamówienie objęte prawem opcji jest uprawnieniem Zamawiającego i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia w tym roszczenie z tytułu utraconych korzyści.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego, Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe określone w rozdziale V SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do wykonania zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie:

1) trwające co najmniej 12 kolejnych miesięcy,

2) polegające na udostępnieniu pakietów oprogramowania do pracy biurowej,

3) o wartości zamówienia nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN brutto.

W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie zamówienia wykonywanego (będącego w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert, wykonawca wykaże, że zamówienie trwało co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujące oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe:

1) JEDZ w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. JEDZ stanowiący załącznik nr 2 do SWZ jest plikiem o rozszerzeniu xml. Instrukcja wypełnienia JEDZ udostępniona przez Urząd Zamówień Publicznych stanowi załącznik nr 2a do SWZ.

2) wykaz dostaw wraz z dowodami, że dostawy te zostały wykonane należycie - wg treści określonej w załączniku nr 3 do SWZ

3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

5) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

6) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) oraz pkt 4) ustawy Pzp (dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego),

7) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021, poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg treści określonej w załączniku nr 8 do SWZ.

8) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wg treści określonej w załączniku nr 9 do SWZ, a w przypadku podmiotów udostępniających zasoby – załącznik nr 9a do SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 5 do SWZ.

2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie opisanym w § 6 IPU stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

3. Pozostałe zmiany umowy Zamawiający może wprowadzić, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności określona w art. 455 ust. 1 pkt 2) do ust. 2 ustawy Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/05/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/08/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/05/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcia ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego https://ilot.eb2b.com.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający w toku prowadzenia przetargu nieograniczonego zastosuje odwróconą kolejność oceny ofert określoną w art. 139 ustawy Pzp tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca składa wraz z ofertą Oświadczenie potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki zakazu udzielania zamówień, o których mowa w art. 5k rozporządzenia RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, oraz przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 1 pkt 3) w związku z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wg treści określonej w załączniku nr 7 do SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/04/2023