Lieferungen - 247915-2020

Submission deadline has been amended by:  334768-2020
28/05/2020    S103

die Slowakei-Žilina: Lehrmittel und -geräte

2020/S 103-247915

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Žilinský samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 37808427
Postanschrift: Komenského 48
Ort: Žilina
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Postleitzahl: 011 09
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Štefan Buzek
E-Mail: obstaravanie@zilinskazupa.sk
Telefon: +421 415032252
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.regionzilina.sk
Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8276
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/419784
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.uvo.gov.sk
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Regionálna samospráva

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obstaranie materiálno-technického vybavenia odborných učební

Referenznummer der Bekanntmachung: 354
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39162200 Lehrmittel und -geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na päť častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 723 351.75 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vybavenie učebne elektrotechniky

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39162200 Lehrmittel und -geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Hauptort der Ausführung:

Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky pre časť 1 je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 376 194.27 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

ITMS 302021K318

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vybavenie učebne nábytkom

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39160000 Schulmöbel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Hauptort der Ausführung:

Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky pre časť 2 je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 37 Súťažných podkladov.a

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 29 121.33 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

ITMS 302021K318

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

IKT

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky pre časť 3 je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 38 Súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 9 018.49 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

ITMS 302021K318

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pneumatika a hydraulika

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43328100 Hydraulische Vorrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Hauptort der Ausführung:

Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky pre časť 4 je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 39 Súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 137 139.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

ITMS 302021K318

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Učebňa programovania CNC

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42632000 Numerisch gesteuerte Maschinen für die Metallbearbeitung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Hauptort der Ausführung:

Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky pre časť 5 je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 40 Súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 171 878.67 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

IROP - ITMS 302021K318

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Uchádzač a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 ZVO musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Podľa § 32 ods. 3 ZVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:

a) doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov (Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi číslo občianskeho preukazu alebo pasu všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti ako aj ich rodné priezviská. Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace je povinný predložiť.)

b) potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne

c) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu

e) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Upozornenie: Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny, subdodávateľ a iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZVO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nepoužije sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. ZVO: - vzorkami, opismi alebo fotografiami. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) zákona. Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED predloží aj za túto osobu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Podľa § 34 odst.1, písm. m) bod 1. ZVO: - vzorkami, opismi alebo fotografiami. Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia požadovaných technických parametrov predložením technických listov/opisov k ponúkaným tovarom ako súčasť cenovej ponuky na všetky položky predloženej cenovej ponuky. Všetky požadované materiály požaduje predložiť v slovenskom alebo českom jazyku a spôsobom, aby preukazovali splnenie požadovaných technických parametrov.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení na internete prostredníctvom systému EVO a jeho programového vybavenia pre evoAukciu. Základné informácie týkajúce sa realizácie evoAukcie prostredníctvom systému EVO sú uvedené v Príručke Záujemca/Uchádzač - elektronická aukcia.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/04/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/07/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode I.1)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk je neverejné z dôvodu použitia elektronickej aukcie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

11. Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom IS EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú sprístupnené záujemcom v IS EVO.

2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi v IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3. Zábezpeka: Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku. Zábezpeka pre časť 1 je stanovená vo výške 500 EUR, Zábezpeka pre časť 2 - nevyžaduje sa, Zábezpeka pre časť 3 - nevyžaduje sa, Zábezpeka pre časť 4 je stanovená vo výške 500 EUR, Zábezpeka pre časť 5 je stanovená vo výške 500 EUR.

4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.

5.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy,nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.

6.V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov.

7.Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému IS EVO ako naskenované doklady, alebo môže predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.

8. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie je zapísaný v RPVS, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS nie sú zapísaní v RPVS.

9. Z dôvodu, že zadávanie zákazky podlieha schváleniu poskytovateľom finančného príspevku, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu až po vykonaní administratívnej kontroly predmetného verejného obstarávania, a to len v prípade pozitívneho výsledku kontroly a schválenia pridelenia finančných prostriedkov.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/05/2020