Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Bauleistung - 248769-2021

Submission deadline has been amended by:  349952-2021
18/05/2021    S95

Rumänien-Timișoara: Bauleistungen im Hochbau

2021/S 095-248769

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Universitatea Politehnică Timișoara
Nationale Identifikationsnummer: 4269282
Postanschrift: Str. Piața Victoriei nr. 2
Ort: Timișoara
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 300006
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Suba Dana
E-Mail: dana.suba@upt.ro
Telefon: +40 256403151
Fax: +40 256403153
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.upt.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100119910
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Instituție de învățământ
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Extindere și modernizare Baza Sportivă nr. 1 – Universitatea Politehnică Timișoara

Referenznummer der Bekanntmachung: 02/4269282/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45210000 Bauleistungen im Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Determinarea și justificarea valorii estimate.

Elemente care stau la baza estimării valorii contractului: devizul general intocmit de catre proiectant.

Modul de calcul: calculul valorii estimate pentru executia lucrarilor s-a făcut prin însumarea valorilor aferente liniilor bugetare cuprinse în devizul general al investiţiei „Extindere și modernizare Baza Sportiva nr. 1 – Universitatea Politehnica Timișoara”, astfel:

1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala ......... 260.370,67 RON;

4.1 Lucrari de constructii de instalatii ............ 32 798 113,33 RON;

4.2 Montaj utilaje tehnologice........... 413 614,07 RON;

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj............... 2 371 003,00 RON.

5.1.1 Lucrari de constructii .............. 1 362 876,47 RON;

Nota: estimarea valorii contractului s-a realizat în conformitate cu art.16 din Legea 98/2016.

Valoarea cheltuielilor aferente cap. 5.3. „Cheltuieli diverse și neprevăzute” nu este inclusa in valoarea estimata de atribuire a contractului lucrari, aceasta va fi inclusa in cadrul contractului de lucrari si vafi utilizata doar daca pe parcursul executiei apar lucrari neprevazute necesare pentru finalizarea obiectivului.

In temeiul art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, modificata si completata, termenul-limita pana la care operatorii economici interesati de participarea la procedura de achizitie publica au dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Conform obligatiei prevazute la art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Orice solicitare de clarificare transmisa in afara termenelor mentionate mai sus se va considera tardiva.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 37 205 977.54 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424 Timiş
Hauptort der Ausführung:

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA, BAZA SPORTIVA NR. 1, TIMISOARA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Constructia propusa este dezvoltata intre str. Traian Lalescu si terenul de fotbal existent, in curtea Bazai Sportive nr.1 a Universitatii politehnica Timisoara.

Spatii functionale:

— la parter exista o zona de parcaje auto.In zona dinspre terenul de sport exista o serie de functiuni ce deservesc terenul de sport: vestiare, grupuri sanitare, sala de conferinte, cabinet medical,

— la nivelul parterului mai exista o serie de spatii tehnice,

— la etajul 1 o zona de parcaje auto. in zona de sub gradene sunt spatii tehnice,

— La etajul 2 exista doar parcaje auto si casa de scara centrala,

— La etajul 3 exista doua terenuri de sport, doua vestiare care deservesc cele doua terenuri si o cafenea cu spatii anexa.

Spatiile functinale sunt urmatoarele:

Parter: Sc parter = 3778,1 mp, Sc „calda” = 1425,6 mp

Etaj 1: Sc etaj 1 = 3956,9 mp, Sc”calda” =665,25 mp

Etaj 2: Sc etaj 2 = 2864,1 mp, Sc „calda” = 222,55 mp

Etaj 3: Sc etaj 3 = 3057,8 mp, Sc „ calda” = 272,45 mp

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016;

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situatiile prevazute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, dacă în țara respectivă nu exista prevederi legale referitoare la declarația pe propria raspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

2. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.60 din Legea nr.98/2016;

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Nrcrt Numele şi prenumele Funcţia

1 Conf.univ.dr.ing. Florin DRAGAN Rector

2 Conf.univ.dr.ing.Gabriela-Alina Dumitrel Prorector

3 Prof.univ.dr.ing. Sorin Musuroi Prorector

4 Conf.univ.dr.ing. Liviu-Ioan Cadariu-Brăiloiu Prorector

5 Prof.univ.dr.ing. Daniel Dan Prorector

6 Prof.univ.dr. Liviu Marsavina Prorector

7 Dr.ing. Florentiu Staicu Director General Administrativ

8 Ec. Florian Miclea Director Directia Financiar Contabilitate

9 Ing. Dana Suba Director – Directia Achizitii Publice si Investitii

10 Ing. Maria Filipescu Sef Serviciu Achizitii Lucrari si Servicii

11 Alina Monica Atanasescu Sef Birou Juridic

12 Ec. Isabella Nicoleta Macarie Sef Birou Financiar

13 Ing. Alina Florica Pavlovici Adm.patrimoniu Birou achizitii lucrari si servicii

14 Cj. Constantin Alecsa Consilier juridic

15 ing. Maria Violeta Sumalan Adm.patrimoniu Birou Monitorizare investitii

16 Ec. Nada Daniela Karamucic Adm. financiar Birou achizitii lucrari si servicii

17 Ec. Ioana Ramona Magda Adm. financiar Birou Monitorizare investitii

Se solicita declaratie de neîncadrare în prevederile art. 60 din Legea 98/2016, aceasta se va prezenta odata cu DUAE, de către toti participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si terț susținător).

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza inclusiv pentru tertii sustinatori (daca este cazul)

Pentru persoanele juridice străine, documentele vor fi însotite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta nr. 1 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat lucrari de natura si complexitate similara (constructii cladiri noi, modernizari sau extinderi pentru cladiri) cu cele descrise in documentatia de atribuire. Ofertantii vor prezenta o lista cu lucrarile similare executate în ultimii 5 ani, raportat la termenul limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca au executat lucrari similare in valoare cumulata de cel putin 32.700.000 RON la nivelul unuia sau mai multor contracte, lucrari de executie pentru constructii având minim categoria de importanță C in conformitate cu prevederile Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 actualizata si HG 766/1997 actualizata, putand fi acceptate si lucrari executate pentru constructii avand categorie de importanta superioara. Ultimii 5 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertelor cu mentiunea ca in situatia in care AC decaleaza data limita de depunere a ofertelor cu un nou termen limita, publicand astfel un anunt de tip erata, limita inferioara a perioadei de 5 ani, se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii economici care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat.

Proportia de subcontractare Cerința nr. 2 - Informații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze; Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze, procentul de subcontractare și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. In cazul depunerii ofertei in comun, asociatul/ asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE, în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, lucrari executate, valoarea acestora, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și activitățile pentru care a fost responsabil în executia lucrarilor, data de inceput, data finalizarii, calitatea in care a participat la indeplinirea contractului (ofertant unic, asociat, subcontractant). Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, enumerarea/transmiterea acestora nefiind cumulativa: -parti relevante din contractele prezentate ca si experienta similara; - procese verbale de recepție finala/procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor/procese verbale pe obiect, intocmite in conditiile actelor normative care reglementeza receptia lucrarilor, care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiari, cantitatea (indicatorii tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii). - recomandari/documente constatatoare/ alte documente relevante (daca este cazul). -Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr.98/2016. -Cerințe specifice: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. -Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. -Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. -Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). -Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. -Odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator documente anexe la angajament, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora și in cazul participarii in comun cu oferta, acordul de asociere.

DUAE completat de ofertant va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivede excludere și solicita ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/06/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/10/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/06/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic.

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronică).

Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanți, operatorii economici au obligația să se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016. Vor fi acceptate numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro.

Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractante în secțiunea dedicată acestuia.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).

Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrări.

Notă:

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu prețuri egale:

In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere puncajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și vor fi soluționate potrivit Legii 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biroul juridic
Postanschrift: Piața Victoriei nr. 2
Ort: Timișoara
Postleitzahl: 300006
Land: Rumänien
E-Mail: constantin.alecsa@upt.ro
Telefon: +40 256403127
Fax: +40 256403153
Internet-Adresse: www.upt.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2021