Bauleistung - 248769-2021

Submission deadline has been amended by:  349952-2021
18/05/2021    S95

România-Timișoara: Lucrări de construcţii de clădiri

2021/S 095-248769

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea Politehnică Timișoara
Număr naţional de înregistrare: 4269282
Adresă: Str. Piața Victoriei nr. 2
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300006
Țară: România
Persoană de contact: Suba Dana
E-mail: dana.suba@upt.ro
Telefon: +40 256403151
Fax: +40 256403153
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.upt.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100119910
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Instituție de învățământ
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Extindere și modernizare Baza Sportivă nr. 1 – Universitatea Politehnică Timișoara

Număr de referinţă: 02/4269282/2021
II.1.2)Cod CPV principal
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Determinarea și justificarea valorii estimate.

Elemente care stau la baza estimării valorii contractului: devizul general intocmit de catre proiectant.

Modul de calcul: calculul valorii estimate pentru executia lucrarilor s-a făcut prin însumarea valorilor aferente liniilor bugetare cuprinse în devizul general al investiţiei „Extindere și modernizare Baza Sportiva nr. 1 – Universitatea Politehnica Timișoara”, astfel:

1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala ......... 260.370,67 RON;

4.1 Lucrari de constructii de instalatii ............ 32 798 113,33 RON;

4.2 Montaj utilaje tehnologice........... 413 614,07 RON;

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj............... 2 371 003,00 RON.

5.1.1 Lucrari de constructii .............. 1 362 876,47 RON;

Nota: estimarea valorii contractului s-a realizat în conformitate cu art.16 din Legea 98/2016.

Valoarea cheltuielilor aferente cap. 5.3. „Cheltuieli diverse și neprevăzute” nu este inclusa in valoarea estimata de atribuire a contractului lucrari, aceasta va fi inclusa in cadrul contractului de lucrari si vafi utilizata doar daca pe parcursul executiei apar lucrari neprevazute necesare pentru finalizarea obiectivului.

In temeiul art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, modificata si completata, termenul-limita pana la care operatorii economici interesati de participarea la procedura de achizitie publica au dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Conform obligatiei prevazute la art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Orice solicitare de clarificare transmisa in afara termenelor mentionate mai sus se va considera tardiva.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 37 205 977.54 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA, BAZA SPORTIVA NR. 1, TIMISOARA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Constructia propusa este dezvoltata intre str. Traian Lalescu si terenul de fotbal existent, in curtea Bazai Sportive nr.1 a Universitatii politehnica Timisoara.

Spatii functionale:

— la parter exista o zona de parcaje auto.In zona dinspre terenul de sport exista o serie de functiuni ce deservesc terenul de sport: vestiare, grupuri sanitare, sala de conferinte, cabinet medical,

— la nivelul parterului mai exista o serie de spatii tehnice,

— la etajul 1 o zona de parcaje auto. in zona de sub gradene sunt spatii tehnice,

— La etajul 2 exista doar parcaje auto si casa de scara centrala,

— La etajul 3 exista doua terenuri de sport, doua vestiare care deservesc cele doua terenuri si o cafenea cu spatii anexa.

Spatiile functinale sunt urmatoarele:

Parter: Sc parter = 3778,1 mp, Sc „calda” = 1425,6 mp

Etaj 1: Sc etaj 1 = 3956,9 mp, Sc”calda” =665,25 mp

Etaj 2: Sc etaj 2 = 2864,1 mp, Sc „calda” = 222,55 mp

Etaj 3: Sc etaj 3 = 3057,8 mp, Sc „ calda” = 272,45 mp

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016;

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situatiile prevazute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, dacă în țara respectivă nu exista prevederi legale referitoare la declarația pe propria raspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

2. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.60 din Legea nr.98/2016;

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Nrcrt Numele şi prenumele Funcţia

1 Conf.univ.dr.ing. Florin DRAGAN Rector

2 Conf.univ.dr.ing.Gabriela-Alina Dumitrel Prorector

3 Prof.univ.dr.ing. Sorin Musuroi Prorector

4 Conf.univ.dr.ing. Liviu-Ioan Cadariu-Brăiloiu Prorector

5 Prof.univ.dr.ing. Daniel Dan Prorector

6 Prof.univ.dr. Liviu Marsavina Prorector

7 Dr.ing. Florentiu Staicu Director General Administrativ

8 Ec. Florian Miclea Director Directia Financiar Contabilitate

9 Ing. Dana Suba Director – Directia Achizitii Publice si Investitii

10 Ing. Maria Filipescu Sef Serviciu Achizitii Lucrari si Servicii

11 Alina Monica Atanasescu Sef Birou Juridic

12 Ec. Isabella Nicoleta Macarie Sef Birou Financiar

13 Ing. Alina Florica Pavlovici Adm.patrimoniu Birou achizitii lucrari si servicii

14 Cj. Constantin Alecsa Consilier juridic

15 ing. Maria Violeta Sumalan Adm.patrimoniu Birou Monitorizare investitii

16 Ec. Nada Daniela Karamucic Adm. financiar Birou achizitii lucrari si servicii

17 Ec. Ioana Ramona Magda Adm. financiar Birou Monitorizare investitii

Se solicita declaratie de neîncadrare în prevederile art. 60 din Legea 98/2016, aceasta se va prezenta odata cu DUAE, de către toti participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si terț susținător).

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza inclusiv pentru tertii sustinatori (daca este cazul)

Pentru persoanele juridice străine, documentele vor fi însotite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta nr. 1 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat lucrari de natura si complexitate similara (constructii cladiri noi, modernizari sau extinderi pentru cladiri) cu cele descrise in documentatia de atribuire. Ofertantii vor prezenta o lista cu lucrarile similare executate în ultimii 5 ani, raportat la termenul limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca au executat lucrari similare in valoare cumulata de cel putin 32.700.000 RON la nivelul unuia sau mai multor contracte, lucrari de executie pentru constructii având minim categoria de importanță C in conformitate cu prevederile Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 actualizata si HG 766/1997 actualizata, putand fi acceptate si lucrari executate pentru constructii avand categorie de importanta superioara. Ultimii 5 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertelor cu mentiunea ca in situatia in care AC decaleaza data limita de depunere a ofertelor cu un nou termen limita, publicand astfel un anunt de tip erata, limita inferioara a perioadei de 5 ani, se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii economici care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat.

Proportia de subcontractare Cerința nr. 2 - Informații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze; Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze, procentul de subcontractare și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. In cazul depunerii ofertei in comun, asociatul/ asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE, în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, lucrari executate, valoarea acestora, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și activitățile pentru care a fost responsabil în executia lucrarilor, data de inceput, data finalizarii, calitatea in care a participat la indeplinirea contractului (ofertant unic, asociat, subcontractant). Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, enumerarea/transmiterea acestora nefiind cumulativa: -parti relevante din contractele prezentate ca si experienta similara; - procese verbale de recepție finala/procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor/procese verbale pe obiect, intocmite in conditiile actelor normative care reglementeza receptia lucrarilor, care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiari, cantitatea (indicatorii tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii). - recomandari/documente constatatoare/ alte documente relevante (daca este cazul). -Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr.98/2016. -Cerințe specifice: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. -Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. -Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. -Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). -Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. -Odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator documente anexe la angajament, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora și in cazul participarii in comun cu oferta, acordul de asociere.

DUAE completat de ofertant va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivede excludere și solicita ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/06/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 28/10/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/06/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic.

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronică).

Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanți, operatorii economici au obligația să se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016. Vor fi acceptate numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro.

Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractante în secțiunea dedicată acestuia.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).

Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrări.

Notă:

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu prețuri egale:

In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere puncajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și vor fi soluționate potrivit Legii 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Biroul juridic
Adresă: Piața Victoriei nr. 2
Localitate: Timișoara
Cod poștal: 300006
Țară: România
E-mail: constantin.alecsa@upt.ro
Telefon: +40 256403127
Fax: +40 256403153
Adresă internet: www.upt.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/05/2021