Dienstleistungen - 248966-2022

Submission deadline has been amended by:  272628-2022
10/05/2022    S90

Rumänien-Brăila: Buchprüfung

2022/S 090-248966

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
Nationale Identifikationsnummer: RO 7179966
Postanschrift: Strada: Piata Uzinei, nr. 1
Ort: Braila
NUTS-Code: RO221 Brăila
Postleitzahl: 810140
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Silviu Mangiurea
E-Mail: dunarea@apabraila.ro
Telefon: +40 239692900
Fax: +40 239693209
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.apabraila.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100142934
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract de servicii de auditul proiectului

Referenznummer der Bekanntmachung: POIM-BR-CS2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79212100 Buchprüfung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului il reprezinta prestarea serviciilor de Auditul proiectului pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Braila, in perioada 2014-2020 in vederea atingerii obiectivului general si a celor specifice ale POIM asumate de catre OR prin Contractul de Finantare.

NOTE:

In conformitate cu prevederile art.172, alin. (1) din Lg nr. 99/2016, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea contractantă.

EC stabileste 2 termene pana la care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări, astfel:

- primul termen: în a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor EC va răspunde solicitărilor care au fost transmise până în a 30-a zi inainte de data limită de depunere a ofertelor;

- al doilea termen/ultimul termen: în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor EC va răspunde solicitarilor care au fost transmise pana in a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 29, alin. (3) din HG nr. 394/2016, EC va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op ec pana la termenul-limita stabilit. Entitatea Contractantă nu are obligația de a răspunde la alte solicitări transmise după publicarea răspunsurilor de la doilea termen (ultimul termen), în cazul in care se prelungeste data limită de depunere a ofertelor.

In situatia in care una sau mai multe din datele stabilite sunt in zi nelucratoare, se va lua in considerare ziua lucratoare imediat urmatoare acelei/acelor date, cu conditia respectarii termenului minim de 10 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Daca nu se poate respecta termenul minim de 10 zile precizat, atunci raspunsul va fi publicat in ziua anterioara acelei/acelor date.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 726 600.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO221 Brăila
Hauptort der Ausführung:

Aria de acoperire a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Braila, in perioada 2014-2020

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului il reprezinta prestarea serviciilor de audit financiar pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Braila, in perioada 2014-2020.

Prestatorul va presta serviciile de audit financiar al Proiectului in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia de atribuire si normele din domeniul de audit. In Caietul de Sarcini sunt prezentate activitatile si rezultatele asteptate, respectiv cerintele minime necesare pentru indeplinirea contractului.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesională specifică a personalului desemnat pentru executarea contractului (Pt) / Gewichtung: 14
Preis - Gewichtung: 86
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 68
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL BRAILA, ÎN PERIOADA 2014-2020 POIM 2014-2020 Axa prioritara 3-Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creşterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Finantarea proiectului este asigurata din:

- Cheltuieli eligibile:

79,9% Contributia Uniunii Europene

12,22% Contributie publica nationala

6% Contributie Operator regional

1,88% Buget local

- Cheltuieli neeligibile: Buget operator regional

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-: -

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinţa 1: Ofertantii in nume propriu sau asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Lg nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei:

Se va completa si prezenta DUAE-Motive de excludere-Sectiunea A Motive referitoare la condamnarile penale, Sectiunea B Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale, Sectiunea C Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea EC urmatoarele doc edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177,178 și 180 din Lg 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta:

-Cazierul judiciar al op ec;

-Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; Notă: se vor prezența caziere judiciare pentru acționar sau asociat semnificativ respectiv orice persoană care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

-Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscală cu situaţia obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, şi certificat de atestare fiscală privind situaţia obligaţiilor de plată către bugetul local, din care sa reiasa lipsa datoriilor la data prezentarii. Certificatul se va prezenta de ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intermediar pentru sediul principal. Pentru sediile secundare/punctele de lucru pentru care exista obligatii fiscale se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

-Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, orice alte documente echivalente) eliberate de autorităţile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul de stat si local, in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a operatorului economic sau a tarii in care acesta este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor la data prezentarii.

-certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca op ec poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin. (2), art. 180 alin. (2) si art. 184 din Lg 99/2016

-alte documente edificatoare, dupa caz.

Op ec vor ține seama și de precizarile din Anexa la Instrucțiunile pentru Ofertanți, ca și continuare a informatiilor acestei secțiuni.

Cerinţa 2: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Lg nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE- Motive de excludere -Sectiunea C Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Alături de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va prezenta Formular nr. 2-Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 72 și 73 din Lg nr. 99/2016.

In situatia in care op ec (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 72 și 73 din Lg nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Lg 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din Lg 99/2016.

Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

Op ec vor ține seama și de precizarile din Anexa la Instrucțiunile pentru Ofertanți, ca și continuare a informatiilor acestei secțiuni.

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul EC în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1. Mangiurea Silviu-Director General

2. Avram Ionel-Director Economic

3. Patrascu Ionel–Inginer Sef Productie

4. Toma Constantin–Inginer Sef Dezvoltare

5. Oprisan Cristian–Sef Serviciu AAD

6. Dobrota Carmen Violeta–Sef Birou Juridic

7. Moisescu Nicolae Cristian–Manager Proiect

8. Ciuperca Catalina–Adjunct MP

9. Gurgu Valeria Roxana-Responsabil Achizitii Publice

Furnizorul de servicii auxiliare, respectiv Consultantul AT pt pregătirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire (Proiectant), este Asocierea SC Greenviro SRL Cluj Napoca (Lider)-FÖMTERV’TT FÖVÁROSI MÉRNÖKI TERVEZÖ ÉS TANÁCSADÓ ZRT Ungaria (asociat) –ISPE Proiectare si consultanta (fosta ISPE) (asociat) -SC HIDROCANAL SRL BISTRITA (asociat). Persoanele cu putere de reprezentare din partea Furnizorului de servicii auxiliare sunt menționate in Anexa 1 la Formular 2:

1 Abraham Zoltan Robert-Administrator SC Greenviro SRL Cluj Napoca (Lider),

2. Strachinescu Ecaterina Mia-Lider de echipa-SC Greenviro SRL Cluj Napoca,

3. Chitescu Ion Eduard-Director General Executiv ISPE Proiectare si Consultanta (fosta ISPE),

4. Faer Iuliana-Director Economic ISPE Proiectare si Consultanta (fosta ISPE).

5. Leahu Alexandra-Administrator judiciar SC HIDROCANAL SRL-DAMM Consult 2001 SRL

6. Keszthelyi Tibor-Presedinte FÖMTERV’TT FÖVÁROSI MÉRNÖKI TERVEZÖ ÉS TANÁCSADÓ ZRT Ungaria

7. Dr Fekete Andras -Director Adjunct/Consilier juridic FÖMTERV’TT FÖVÁROSI MÉRNÖKI TERVEZÖ ÉS TANÁCSADÓ ZRT Ungaria

Cerinţa 1: Op ec care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca op ec este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE- Criterii de selectie-Sectiunea A. Capacitatea de a corespunde cerintelor.

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea EC, urmatoarele documente de confirmare în vederea probarii celor asumate prin DUAE:

(a)Pers. jur. române-Certificat constatator emis de Oficiul Reg. Com. de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali, domeniul/domeniile de activitate inregistrate conform art.15 din Lg 359/2004 si codurile CAEN aferente acestora. In cazul unei oferte in asociere si/sau subcontractare, se va demonstra pentru fiecare asociat/subcontractant ca este inregistrat pentru activitățile pe care urmeaza a le realiza in cadrul contractului.

(b)Pers. jur. straine-Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, din care sa rezulte cel putin: denumirea completa, durata de functionare, sediul social, asociati/actionari, persoane imputernicite/administratori, domenii de activitate, activitati înregistrate;

-Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau orice alt document edificator sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic în curs.

Op ec vor ține seama și de precizarile din Anexa la Instrucțiunile pentru Ofertanți, ca și continuare a informatiilor acestei secțiuni.

Cerinta 2-Autorizare CAFR sau echivalent

Op ec ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca sunt autorizati de catre CAFR, autorizatia fiind valabila la data prezentarii ei, potrivit art. 3 si art. 5 din OUG nr. 75/1999 republicata, privind auditul financiar si potrivit art. 37 din ROF al CAFR aprobat prin HG nr. 2/2018 si potrivit HG nr. 38/2013 pentru aprobarea noilor modele de certificat de membru al CAFR, persoană fizică, și autorizație de membru al CAFR, persoană juridică.

Op ec nerezidenti ce depun oferta trebuie sa dovedeasca calitatea de membru al unei institutii de audit din tara de rezidenta, institutie care este membra IFAC.

Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei:

Se completeaza DUAE Partea IV Criterii de selectie sectiunea Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie de catre ofertant unic, ofertant asociat, subcontractant, dupa caz.

Op ec vor ține seama și de precizarile din Anexa la Instrucțiunile pentru Ofertanți, ca și continuare a informatiilor acestei secțiuni.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri anuala pe ultimii trei ani financiari (2019, 2020, 2021) a ofertantului trebuie sa fie de cel putin: 726.600 lei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa si prezenta DUAE- Criterii de selectie -Sectiunea B. Capacitatea economica si financiara, de catre fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/tert sustinator).La solicitarea EC, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare:- Bilanturile contabile aferente exercitiilor fin incheiate pe ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) sau extrase de bilant inregistrate la organele competente sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit), din care sa rezulte media cifrei de afaceri pe cele 3 exercitii fin. Documentele doveditoare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa si incarcate in SEAP si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna.In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. Pentru conversia în RON, dacă situaţiile fin sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Lg 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al entitatii respective, completat conform Formularui nr. 6 si Formular nr. 7, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele fin invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016. Odata cu depunerea DUAE op ec vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinator/i, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Odata cu depunerea DUAE op ec vor prezenta si acordul de asociere, dupa caz.Entitatea care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Lg nr. 99/2016.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatCerinta 1-Experienta similaraOp ec participanti la procedura trebuie sa faca dovada experientei similare. Ofertantii trebuie sa dovedeasca faptul ca în ultimii 3 ani împliniti la data limita de depunere a ofertelor au prestat si dus la bun sfarsit servicii de audit financiar in valoare cumulata de minim 726.600 lei fara TVA., la nivelul a maxim 3 contracte. Serviciile similare pot fi prestate fie intr-un contract, fie in maxim 3 contracte separate.Prin servicii duse la bun sfârsit se întelege:- Servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul activităților ce reprezintă experiența similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent sau, în cazul contractelor cu plata pe baza de fișe de pontaj, serviciile parțiale să fie recepționate în baza rapoartelor de activitate aprobate de beneficiar; SAU-Servicii receptionate la sfarsitul prestarii, sfarsitul prestarii nepresupunand expirarea perioadei de garantie.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiSTANDARDE DE ASIGURAREA CALITATIIDovada implementarii unui sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatile principale care fac obiectul prezentului contract, respectiv: Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa si prezenta DUAE- Criterii de selectie -Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala, de catre fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator).La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, obiectul contractului/descrierea serviciilor prestate din care sa reiasa caracteristicile solicitate de EC, pentru care a fost responsabil op ec; beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie.La solicitarea EC, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare:- Copii ale contractului/ si documente/ certificate (de exemplu procesul-verbal de receptie/ proces verbal de predare-primire, recomandari, certificari de buna executie, certificate constatatoare) care sa ateste faptul ca serviciile au fost prestate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si/sau alte documente din care sa reiasa minim: beneficiarul, valoarea, perioada (inclusiv data încheierii contractului) si activitatile care fac obiectul prestarii serviciilor. Documentele doveditoare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa si incarcate in SEAP si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna.In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Lg 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al entitatii respective, completat conform Formularui nr. 8, tinand cont de prevederile art.57 din HG 394/2016. Odata cu depunerea DUAE op ec vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii susinatori, din care sa rezulte clar modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) si acordul de asociere, dupa caz.Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 si art. 180 din Lg nr. 99/2016.In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare membru al asocierii si se va prezenta Acordul de asociere (model-Formular nr. 3).În cazul în care o parte din contract va fi subcontractata, ofertantul va furniza informatii privind partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinite de subcontractanti, denumirea si specializarea subcontractantilor. Subcontractantii vor completa DUAE si se vor prezenta acordurile de subcontractare (model-Formular nr. 5).Op ec vor ține seama și de precizarile din Anexa la Instrucțiunile pentru Ofertanți, ca și continuare a informatiilor acestei secțiuni.

Se va completa si prezenta DUAE- Criterii de selectie -Sectiunea D. Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu.Op ec care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului. Cerința trebuie îndeplinită de fiecare operator economic (ofertant unic/ ofertant asociat) pentru partea din contract pe care o va îndeplini.La solicitarea EC, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare, după caz:-certificat, valabil la data prezentarii, emis de un organism independent de certificare, care atesta ca op ec are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii in domeniul în care se încadreaza activitatile principale care fac obiectul procedurii.-în cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat de entitatea contractantă sau nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, entitatea contractantă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de op ec respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat de entitatea contractantă, respectiv certificare SR EN ISO 9001.Îndeplinirea acestei cerințe nu se poate realiza prin intermediul terților susținători.Documentele doveditoare vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc. Documentele doveditoare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa si incarcate in SEAP si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Garantia de participare se va constitui in cuantum de 7.266 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/2016, prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis în condițiile legii (Form. 1A). In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, suma aferenta garantiei trebuie virata in contul SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICA DUNAREA BRAILA SA, RO10 BRDE 090S V020 8602 0900, deschis la BRD Sucursala Braila.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 6 luni de la termenul limita de primire a ofertelor, cu posibilitatea de prelungire, in cazul in care durata procedurii depaseste numarul de zile mentionat.

In cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

In completarea informațiilor acestei sectiuni a se vedea Anexa la Instrucțiuni pentru Ofertanți.

Garantia de buna executie solicitata este de 10% din preţul contractului, fără TVA, şi se constituie conform art. 45 şi 46 din HG 394/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii (Formular 1B).

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, dacă părțile nu convin altfel. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi pana la indeplinirea conditiilor de eliberare conform prevederilor art.48 alin.(4) din HG 394/2016.

In cazul unei asocieri, garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici, conform Formularului nr. 1B din sectiunea Formulare.

In completarea informațiiloracestei sectiuni a se vedea Anexa la Instrucțiunile pentru Ofertanți.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Lg privind achizitiile sectoriale nr 99/2016. Se va completa Formular 3-Acord de asociere, dacă este cazul.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici și/sau are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire, în vederea completării DUAE în calitatea în care participă la respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau op ec care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, EC va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE -Ghid de completare DUAE. și de notificarea ANAP la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/.

2. Ofertantul si expertii/personalul implicat in realizarea activitatilor nu pot fi in conflict de interese, respectiv nu pot fi implicati in alte contracte/activitati ale proiectului.

3. Clasamentul Ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total obtinut in urma aplicarii criteriului de atribuire prev. la sect. II.2.5. Oferta cu punctajul total cel mai mare va fi declarata câstigatoare. În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri fin şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. EC va solicita respectivilor ofertanti prezentarea unei noi propuneri fin prin intermediul platformei SEAP la sectiunea intrebari. Noua propunere financiara va fi depusa doar si in urma solicitarii EC.

4. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea sau echivalent.

5. Corespondenta si toate documentele depuse de op ec vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Lg nr.101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA-Biroul Juridic
Postanschrift: Strada: Piata Uzinei nr. 1
Ort: Braila
Postleitzahl: 810140
Land: Rumänien
E-Mail: dunarea@apabraila.ro
Telefon: +40 239692900
Fax: +40 239693209
Internet-Adresse: www.apabraila.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/05/2022