Lieferungen - 249789-2022

11/05/2022    S91

Polen-Stettin: Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör

2022/S 091-249789

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: jw4340
Nationale Identifikationsnummer: 8522588284
Postanschrift: ul. Narutowicza 10A
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 70-231
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Grabowska-Krysztofiak
E-Mail: 15wog.przetargi@ron.mil.pl
Telefon: +48 261454925
Fax: +48 261452398
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://15wog.wp.mil.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://15wog.wp.mil.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/15wog
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Wojskowa jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa materiałów administracyjno biurowych oraz sprzętu biurowego dla potrzeb 15 WOG w Szczecinie oraz jednostek iinstytucji będących na jego zaopatrzeniu.

Referenznummer der Bekanntmachung: 37-ZP-05-22-80
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30190000 Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów oraz sprzętu biurowego, dla potrzeb 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jej zaopatrzeniu wymienionych w „Formularzach cenowych – stanowiących załączniki – nr 1, 2, ( oddzielne dla części ). Oraz w opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa materiałów administracyjno biurowych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30190000 Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów administracyjno biurowych oraz sprzętu biurowego na potrzeby 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu. Przedmiot zamówienia określony został w załącznikach od nr 3 do 3a ( formularze cenowe) , stanowiące integralną część oferty.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 7
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa kalendarzy, terminarzy oraz biuwarów.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30190000 Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów administracyjno biurowych oraz sprzętu biurowego na potrzeby 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu. Przedmiot zamówienia określony został w załącznikach od nr 3 do 3a ( formularze cenowe) , stanowiące integralną część oferty.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 7
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie formułuje wymogu w zakresie wpisu do w/w rejestrów

III.1.2)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dla części I postępowania :

posiada lub dysponuje środkami finansowymi w wysokości minimum 400 000, 00 zł lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 400 000,00 zł.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej - jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał , a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie:

Dla części 1 postępowania zrealizował jedna umowa na dostawę materiałów administracyjno -biurowych o wartości co najmniej 500 000 zł brutto. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dowody (poświadczenia), że powyższa dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie;

Dla części 2, Zamawiający rezygnuje z opisu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowy opis warunków realizacji umowy zawiera dokumentacja zamówienia, oraz wzór umowy

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 08:30
Ort:

Ofertę wraz z z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://

platformazakupowa.pl/pn/15wog do upływu terminu składania ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. Otwarcie ofert nie jest publiczne

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Pierwszy kwartał 2023 roku.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
VI.3)Zusätzliche Angaben:

WADIUM:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.

2. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

- 23 911,00 zł – dla części 1

- 1 641,00 zł – dla części 2

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: (zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp,).

a) w pieniądzu,

b) gwarancjach bankowych,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jedn. tekst Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275 z późn. zm.).

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego prowadzony przez: NBP O/Szczecin o numerze rachunku: 94 1010 1599 0024 2413 9120 2000 - z dopiskiem „wadium w postępowaniu nr : 10-ZP-01-22-13 z dopiskiem dla części................................ „

6.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin zaksięgowania środków na rachunku zamawiającego.

7.Wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt. 4 ppkt. b-c powinno mieć bezwarunkowy charakter i być płatne na pierwsze wezwanie zamawiającego, w sytuacji, gdy wykonawca:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji warunków zamówienia,

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 4 wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą i obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Jako beneficjenta Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać: Skarb Państwa – 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie, adres: ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin.

8. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy zgodnie z art. 98 ust. 1 – 5 ustawy Pzp.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust 6 ustawy Pzp.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały wskazane w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom oraz innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu w terminie określonym w art.182 ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na mocy ustawy. Odwołanie w przypadku zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp, przysługuje jedynie wobec następujących czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) określenia warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego;

e) opisu przedmiotu zamówienia;

f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której był on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

Przed terminem wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu na jego wniesienie.

Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert, powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

W terminie 2 dni od otrzymania odwołania zamawiający przesyła jego kopię pozostałym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, a w przypadku, gdy odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji, zamieszcza je również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, przystąpić do postępowania odwoławczego wskazując jednocześnie stronę, do której przystępuje oraz wskazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art.183 ust.2 ustawy.

Od orzeczenia wydanego przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/05/2022