Lieferungen - 249877-2022

Submission deadline has been amended by:  321408-2022
11/05/2022    S91

Rumänien-Sfântu Gheorghe: Elektrobusse

2022/S 091-249877

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Sfantu Gheorghe
Nationale Identifikationsnummer: 4404605
Postanschrift: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 2
Ort: Sfantu Gheorghe
NUTS-Code: RO123 Covasna
Postleitzahl: 520008
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Balint Reka, Borsos Monika
E-Mail: reka.balint@sepsi.ro
Telefon: +40 267316902
Fax: +40 267316902
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.sfantugheorgheinfo.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143126
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziționare autobuze electrice și stații de încărcare cu montare și punere în funcțiune

Referenznummer der Bekanntmachung: 4404605_2021_PAAPD1330941
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144910 Elektrobusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului: Prezenta achiziție vizează furnizarea a 12 autobuze noi cu sistem de propulsie electric (6 autobuze de capacitate medie si 6 autobuze de capacitate normală), respectiv furnizarea, montarea și punere în funcțiune a 12 stații de încărcare lentă și a 5 stații de încărcare rapidă, și este finanțată prin Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.1. din POR 2014-2020 în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa 4.1. REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, în cadrul proiectului” Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiţii bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” – cod SMIS 129474.

Pentru promovarea obiectivului de investitie a fost elaborat Planul de actiune stabilit in cadrul Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Sfântu Gheorghe. PMUD actioneaza astfel ca un document programativ la nivelul administratiei locale in ceea ce priveste strategia de dezvoltare secventiala a infrastructurii pentru toate tipurile de mobilitate urbana.

Termenul pana la care se pot solicita clarificari de la autoritatea contractanta este de 18 zile inainte de data de depunere a ofertelor.

Termenul pana la care autoritatea contractanta raspunde la solicitarile de clarificari este de 11 zile inainte de data de depunere oferte.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 34 207 800.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42418910 Beladevorrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO123 Covasna
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Sfantu Gheorghe

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Natura si cantitatea produselor solicitate sunt in conformitate cu Caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programului Operational Regional 2014-2020, Axa 4.1. REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, în cadrul proiectului” Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiţii bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” – cod SMIS 129474.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1. – Neincadrarea in situatiile art. 164 din L 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare

in formularul DUAE.

Se vor solicita documente suport ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in functie de informatiile introduse in DUAE in conformitate cu art.196 alin. (1):

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum razulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Cerinta 2. – Neincadrarea in situatiile art. 165 din L98/2016.

Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Se vor solicita documente suport ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in functie de informatiile introduse in DUAE in conformitate cu art.196 alin. (1):

- la solicitarea autoritatii contractante, operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta pentru sediul principal documente in termen de valabilitate din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) din Legea 98/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate, tinand cont si de derogari de la obligatia inexistentei datoriilor restante, in conformitate cu prevederile art.166 alin.2 din L98/2016.

Cerinta 3. – Neincadrarea in situatiile art. 167 din L98/2016.

Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

In conformitate cu art. 63 din L 98/2016, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele: Antal Arpad Andras - primar, Vargha Fruzsina - viceprimar, Toth -Birtan Csaba -viceprimar, Veress Ildiko - director general, Kulcsar Tunde Ildiko - secretar, Balint Reka - pesedinte cu drept de vot, Borsos Monika - membru de rezerva comisie de evaluare, Buja Bela-Gergely - membru comisie de evaluare, Molnar Katalin - membru comisie de evaluare, , Feer Eva - membru de rezerva comisie de evaluare.

Documentele-suport actualizate vor fi prezentate și, dacă este cazul, pentru terții susținători/subcontractorii ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire

NOTE:

- Pentru persoanele juridice straine se aplica prevederile art. 168 din L 98/2016;

- Conform art. 193 alin. (1) – Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii solicitarilor de participare sau ofertelor DUAE, constand intr-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti.

- Conform art. 196 alin. (2) – Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica/acordului - cadru, cu exceptia situatiei contractelor subsecvente atribuite in executarea unui acord - cadru, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, cu exceptia procedurilor desfasurate in mai multe etape cand documentele justificative sunt solicitate inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua catre candidatii selectati.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016.

Aceasta declaratie va fi prezentata odata cu DUAE.

Cerinta 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a

constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinirea a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

- certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta (traducere autorizata), urmand

sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

Documentul care demonstreaza forma de inregistrare din care sa reiasa neincadrarea in prevederile art. 167 (1) b) din Legea 98/2016, trebuie prezentat si de catre tertul sustinator, precum si de subcontractantul ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, daca este cazul.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Cerința 2.

Ofertantul va face dovada ca este atestat ANRE minim de tip 2A, 2B. în vederea indeplinirii in bune conditii a obligatiilor contractuale, conform Regulamentului ANRE aprobat prin Ordinul nr. 45 din 7 septembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care monteaza echipamente electrice,

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

MODALITATI DE INDEPLINIRE

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv: - atestat ANRE minim de tip 2A,2B - sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta (traducere autorizata), urmand sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota: Documentele vor fi depuse in copie, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie să facă dovada printr-un numar de maxim doua contracte/recomandări/orice alte documente justificative privind furnizarea și recepția în total a cel puțin 12 autobuze de propulsive electrica și a cel puțin 17 stații de încărcare pe teritoriul Uniunii Europene.

Proportia de subcontractareSe va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la o perioada care acoperă cel mult ultimii 3 ani, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiența similară, valoarea, beneficiarul, data si numărul documentului de recepție. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;- certificate de predare-primire;- recomandări;- procese-verbale de recepţie;- certificări de bună execuţie;- certificate constatatoare.Acestea vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul final întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: contracte/recomandări/orice alte documente justificative care să ateste furnizarea și recepția autobuzelor/stațiilor de încărcare solicitate.

Conf. art. 150 alin. 2 din HG 395/2016 ofertantul va prezenta denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective completand aceste informatii in DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare.Subcontactantii nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Lege. - Informatiile despre acestia trebuie sa se regaseasca in DUAE. In conformitate cu art. 196 alin (2) autoritatea contractanta va solicita, inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, asa cum sunt ele metionate mai sus.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In conformitate cu prevederile Legii 101/2016, cu completarile si modificarile ulterioare.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/05/2022