Lieferungen - 250174-2020

Submission deadline has been amended by:  334783-2020
29/05/2020    S104

Rumänien-Bukarest: Computerplattformen

2020/S 104-250174

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: R.A. ROMATSA – Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian
Nationale Identifikationsnummer: RO1589932
Postanschrift: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 013813
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Adrian Cojoc
E-Mail: petronela.dionise@romatsa.ro
Telefon: +40 212083528
Fax: +40 212083564

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.romatsa.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096358
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Regie autonomă
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Activități aeroportuare

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Soluție integrată de protecție și securitate IT

Referenznummer der Bekanntmachung: P00000
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30211300 Computerplattformen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Conform cerintelor din caietul de sarcini, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) din fisa de date. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 786 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

CDZ Bucuresti – Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Conform cerintelor din caietul de sarcini, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) din fisa de date. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Evaluarea propunerii tehnice privind caracteristicile tehnice ale soluției ofertantului oferite suplimentar faţă de cerinţele minimale și obligatorii din caietul de sarcini şi care aduc avantaje economice şi tehnice autorităţii contractante. Sunt considerate caracteristici suplimentare toate cerințele și funcţionalităţile care sunt notate în caietul de sarcini cu textul „Cerință suplimentară” sau „Funcţionalitate suplimentară”. În cadrul evaluării tehnice vor fi luate în calcul doar caracteristicile suplimentare incluse în oferta tehnică şi care nu implică costuri ulterioare pentru autoritatea contractantă. / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertantii, tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, se va completa de catre toti operatorii economici DUAE, pana la data-limita a depunerii ofertelor. Ofertantii, tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, sub sanctiunea excluderii operatorului economic, conf. art. 169 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii/depunerii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens, pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Nota. Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti, in situatia in care acestia exista. Operatorul economic care participa la procedura in cauza va fi completat DUAE in mod direct in SEAP dupa autentificare si descarcat in format PDF si semnat cu semnatura electronica extinsa. DUAE va fi incarcat in sectiunea de documente de calificare in SEAP. Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.

Precizam ca numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Bogdan Costaș – director general;

— Adrian Cojoc – p. director economic;

— Marietta Baboș – contabil șef;

— Dragoș Virgil Titea – director juridic șI administrativ;

— Tatiana Bejan – expert Serviciul financiar;

— Presedinte – Cosmin Dumitrescu, director tehnic, comisie de evaluare si urmatorii membrii:

— Daniel Ester – șef Serviciu sisteme IT;

— Florin Stoian – Serviciul sisteme IT;

— Narcis-Cătălin Apostol – Serviciul sisteme IT;

— Cătălin Petrișan – Serviciul sisteme IT;

— Laura Rusescu – Serviciul juridic;

— Emilia Nita – Serviciul buget și centre de cost;

— Mariana Gheorghiu – Serviciul tarife si urmarire incasări;

— Sorin Popescu, Dan Ciornei – Serviciul logistica;

— Adriana Francu – Serviciul investitii;

— Adriana Stoica, Maria Magdalena Dinu – Serviciul proceduri si monitorizare achizitii.

Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului de la sediul ofertantului (copie semnată și ștampilată, purtând mențiunea „conform cu originalul”) din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN autorizat din certificatul constatator emis de ONRC. Prezentarea oricăror documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri autorizate.

Documente solicitate prin care operatorul economic să poată demonstra că obiectul contractului are un corespondent în codul CAEN autorizat din certificatul constatator emis de ONRC pentru ofertant.

Modalitatea de indeplinire: completare DUAE de ofertantii/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Furnizorul trebuie să facă dovada realizării unei cifre de afaceri anuală cu media globală pentru ultimele trei exerciţii financiare disponibile (2016, 2017, 2018) nu mai mică decât de 3 000 000 RON sau echivalentul în alte valute, operatorul economic prezentând documente în susţinerea îndeplinirii cerinţei. Pentru echivalenţă se va avea în vedere cursul mediu anual leu/valută comunicat de BNR. Se vor prezenta documente justificative bilanțuri/balanțe din care să rezulte valoarea cifrei de afaceri medii globale.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Iniţial, operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/terț susținător) vor completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016]. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va fi obligat să prezinte documentele justificative, doar la solicitarea autorității contractante.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. În conformitate cu dispozitiile art. 178 și ale art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic va prezenta o listă a principalelor livrări de produse în cursul unei perioade care acoperă ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi, din care sa reiasă că operatorul economic a livrat produse similare a căror valoare cumulată, la nivelul unuia, maximum patru contracte să fie cel puţin egală cu valoarea estimată, respectiv cel putin egală cu 1 700 000 RON.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Inițial, operatorii economici vor completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016]. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va fi obligat să prezinte documentele justificative, doar la solicitarea autorității contractante. Pentru conversia leu/altă valută se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2016, 2017, 2018).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/07/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/11/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/07/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP;

2. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana;

3. Documentatia de atribuire se posteaza integral in cadrul anuntului de participare publicat pe site-ul: www.e-licitatie.ro

4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace elctronice;

5. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro

6. Comisia de evaluare va transmite, solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor perin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa;

7. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute in fisa de date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar Documentul Unic de Achizitii European (DUAE). Atentie: conform notificarii ANAP privind utilizarea DUAE in procedurile electronice, va informam ca incepand cu data 8.4.2019 in SEAP va fi integrat DUAE. Va informam ca aplicatia comisiei europene ESPD este disponibila pana la data de 18.4.2019 la adresa http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

Operatorul economic care participa la procedura in cauza va fi completat DUAE in mod direct in SEAP dupa autentificare si descarcat in format PDF si semnat cu semnatura electronica extinsa. DUAE va fi incarcat iin sectiunea de documente de calificare in SEAP. Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare;

8. Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile intre operatorul economic si autoritatea contractanta vor fi in limba romana;

9. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibile pe SEAP trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, cu respectarea Legii nr. 455/2001;

10. Conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016, ofertantul va preciza, motivat, in cadrul ofertei, informatiile care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea e priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala);

11. Orice ofertant are dreptul de a-si retrage oferta numai inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertei.

Nota 1: inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Nota 2: in situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse i [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/05/2020