Lieferungen - 250447-2023

Submission deadline has been amended by:  313582-2023
28/04/2023    S84

Rumänien-Mărișel: Kleinbusse

2023/S 084-250447

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMUNA MARISEL (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARISEL)
Nationale Identifikationsnummer: 4485448
Postanschrift: Strada: PRINCIPALA, nr. 610
Ort: Marisel
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 407390
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Viorel Ghic
E-Mail: mariselului@yahoo.com
Telefon: +40 741427464
Fax: +40 264334160
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.primariamarisel.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100165366
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„ACHIZIȚIE MICROBUZ NEPOLUANT IN COMUNA MARISEL, JUDETUL CLUJ”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4485448/1/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114400 Kleinbusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„ACHIZIȚIE MICROBUZ NEPOLUANT IN COMUNA MARISEL, JUDETUL CLUJ” conform documentatiei atasate.

Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art.160 alin. (2) din Legea 98/2016 actualizata, este de 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), in conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 actualizata cu 9 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 230 675.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31681500 Aufladegeräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

comuna Marisel, judetul Cluj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„ACHIZIȚIE MICROBUZ NEPOLUANT IN COMUNA MARISEL, JUDETUL CLUJ” conform documentatiei atasate. La nivelul comunei Marisel nu exista in prezent nici o statie de reincarcare vehicule electrice si nicun microbuz electric.

Costul stațiilor de reîncărcare pentru microbuzul electric va fi cuprins în costul vehiculului: 1 stație de reîncărcare lentă pentru microbuz, (la autobază).

Lucrările de construcţii pentru branşarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice.

Activități de proiectare și asistență tehnică (pentru stațiile de reîncărcare vehicule electrice) – daca va fi cazul.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Contractul de finantare nr. 135267 / 28.11.2022 in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Cerinta 1: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din

Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la

procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea

autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al

respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum

rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.

166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

• alte documente edificatoare, dupa caz.

Odata cu DUAE se va prezenta, de catre toti ofertantii, Acordul de asociere si Acordul de subcontractare (dupa caz), ca prima

dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate.

Nota:

1. In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/ subcontractantul nu se emit documente

de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 și 167 din Legea

98/2016, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi

legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative

sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

2. Cerinta 2: Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea

furnizorului de servicii auxiliare precum si a celor implicati in procedura din partea acestuia din urma sunt urmatoarele:

• din partea autoritatii contractante:

1 Ghic Viorel Primar

2 Ghic Nicolae Viceprimar

3 Hetea Liviu Secretar

4 Maris Andreea-Antonela Contabil Sef

5 Maris Catalin Responsabil Achizitii Publice

7 Matis Octavian Consilier local

8 Purcel Ioan Consilier local

9 Rosu Ioan Consilier local

10 Maris Ioan Consilier local

11 Matis Ovidiu-Alin Consilier local

12 Maris Traian Consilier local

13 Purcel Ioan Consilier local

14 Rosu Radu-Marian Consilier local

15 Badiu Nicolae Consilier local

16 Maris Traian Consilier local

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa

ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are

capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la

procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de

ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea

autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul trebuie să fi furnizat utilaje similare în ultimii 3 ani în valoare cumulata de cel putin 1.200 000 lei fara TVA, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor utilajelor furnizate la nivelul a unuia sau mai multor contracte. Numarul de ani aferenti experientei similare se calculeaza prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta anuntul de participare simplificat.Pentru contractele a caror valoare este exprimata în alta valuta decât în lei, data la care se va calcula echiivalenta leu/alta valuta: - conform cursului B.N.R. din data publicarii anuntului de participare simplificat. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante (inclusiv de ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractant, dupa caz), conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. ATENTIE: In acest sens se vor indica în DUAE sectiunea „Descriere” obiectul, numarul si tipul contractului/-lor invocat/-e drept experienta similara, nr. si data procesului verbal de receptie, iar valoarea, data si beneficiarul contractului completandu-se la sectiunile dedicate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție întocmit în condițiile actelor normative care reglementează recepția utilajelor, care să ateste faptul că utilajele sunt în conformitate cu normele legale în domeniu, copii după părți relevante ale contractului/contractelor sau alte documente relevante din care să reiasă: beneficiarul utilajelor, valoarea utilajelor similare (lei) si perioada in care au fost livrate utilaje similare. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parteTerti sustinatoriDaca operatorul economic invoca sustinerea unui/unor tert/terti se va completa angajamentul de sustinere privind experienta similara de catre fiecare tert sustinator. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertii sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.Tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si/sau profesionala nu trebuie se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.Ofertantul precizeaza in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/05/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/10/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/05/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii

fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in

mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la

acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare simplificat.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP

(www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand invedere termenele autoritatii contractante mentionate in anuntul de participare siplificat. Pentru comunicarile ulterioare depunerii

ofertelor:

comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP

(Sectiunea “Intrebari”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.

Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de

vedere al aspectelor financiare pe care le implica.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin

intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

Nota:

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc:

• In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere

punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora.

• In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va

fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/04/2023