Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 250763-2022

Submission deadline has been amended by:  350748-2022
11/05/2022    S91

Polska-Rzeszów: Usługi usuwania chwastów

2022/S 091-250763

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 8132926589
Adres pocztowy: ul. Budziwojska 149
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-317
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Sowa
E-mail: przetargi@zdp.rzeszow.pl
Tel.: +48 178636134
Faks: +48 178636113
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdp.rzeszow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty remontowe i utrzymaniowe rowów, poboczy i dróg o nawierzchni nieulepszonej na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Numer referencyjny: ZDP-6-DZ-373/4/2022
II.1.2)Główny kod CPV
77312000 Usługi usuwania chwastów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. W zakresie remontów i utrzymania poboczy:

- ścinanie poboczy dróg z oczyszczeniem, plantowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem nadmiaru ziemi na odkład,

- umocnienie poboczy dróg mieszanką z kamienia łamanego,

2. W zakresie remontów i utrzymania rowów:

- oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru ziemi na odkład,

- oczyszczanie przepustów,

- wykonanie przepustów,

- oczyszczenie kanalizacji deszczowej,

- oczyszczanie studzienek ściekowych i przykanalików,

- oczyszczanie studni kanalizacyjnych,

- wykonanie ścieków,

- umocnienie skarp ażurowymi prefabrykatami betonowymi,

3. W zakresie remontów i utrzymania dróg o nawierzchni nieulepszonej:

- podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- roboty ziemne,

- mechaniczne oczyszczanie nawierzchni,

4. W zakresie koszenia:

- koszenie traw mechaniczne wraz z ręcznym koszeniem w miejscach niedostępnych na poboczach, skarpach i przeciwskarpach dróg

- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
90611000 Usługi sprzątania ulic
77314100 Usługi w zakresie trawników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót określony został w kosztorysie ofertowym stanowiącym Rozdział 3 SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienia musi wykazać, że:

1. dysponuje jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami,

2. zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie min.:

- 1500 ha koszenia traw w pasach drogowych dróg publicznych,

- 45 000 m2 ścinania poboczy dróg publicznych,

- 60 000 mb oczyszczenia rowów przydrożnych z namułu,

- 600 000 m2 oczyszczenia nawierzchni dróg publicznych,

o łącznej wartości brutto nie mniejszej, niż 2 000 000,00 PLN poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że usługi/roboty budowlane zostały wykonane należycie (np. referencje).

Okres 5 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

3. posiadają dostęp do n/w w pełni sprawnych narzędzi i urządzeń technicznych:

- koparka – ładowarka/ koparka – 3 szt.,

- płyta wibracyjna lub walec wibracyjny do 3 ton – 3 szt.,

- samochód samowyładowczy – 3 szt.,

- zestaw do koszenia (nośnik + kosiarka) – 9 szt.,

- zamiatarka uliczna –2 szt.,

- samochód asenizacyjny WUKO – 1 szt.,

- ścinarka do poboczy – 1 szt.,

- układarka do poboczy – 1 szt.,

- rębarka do gałęzi – 1 szt.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Warunki udziału w postępowaniu określone w ust 1 i ust. 3 mogą spełniać łącznie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleni zamówienia.

Warunek określony w ust. 2 musi spełniać jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia lub podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

lub do wyczerpania zakresu rzeczowego w zależności od potrzeb Zamawiającego.

2.Zakres prac zwanych dalej robotami określony w kosztorysie ofertowym będzie realizowany sukcesywnie na podstawie zleceń wykonania zadań określonych przez Zamawiającego w zależności od potrzeb.

3.Termin realizacji poszczególnych zleconych zadań będzie wyznaczany przy każdym zleceniu wykonania zadania.

4.Szczegółowa lokalizacja zleconych zadań zostanie określona w trakcie przekazania poszczególnych zadań.

5.Należności z tytułu faktur regulowane będą przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury z jego rachunku na konto Wykonawcy podane w Jednolitym wykazie podatników VAT (biała lista), pod warunkiem akceptacji faktury przez Zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 10:40
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez deszyfrowanie ofert na miniPortalu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2023 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać:

- konto na ePUAP.

- kwalifikowany podpis elektroniczny.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się drogą elektroniczną.

Oferty, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ), podmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo sporządza się

w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w §12 ust. 4 i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP .

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.

Identyfikator postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

Zamawiający zaleca korzystanie z systemu miniPortal i ePUAP jedynie w zakresie, w jakim jest to bezwzględnie wymagane, tzn. złożenie oferty.

W pozostałym zakresie komunikacji Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail : przetargi@zdp.rzeszow.pl

Zaleca się, aby dokumenty przesyłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną przed złożeniem podpisu elektronicznego zapisane były w formacie PDF.

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający

i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym lub numerem ogłoszenia w DUUE lub ID postępowania.

W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłanych danych: .ods, .odt, .html, .docx, .doc, .pdf, .jpg, .xls, xlsx,.zip,

Maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami wynosi 20 MB.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ustawy.

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium, w wysokości: 30 000,00 PLN,

słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów w/w ustawy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 10% udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu w/w zamówienia.

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi okoliczność określona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 110 i 111 ustawy.

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111

z 8.4.2022, str. 1)

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w ustawie w Dziale IX „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2022