Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 252455-2022

Submission deadline has been amended by:  314451-2022
13/05/2022    S93

Polska-Tychy: Roboty budowlane

2022/S 093-252455

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Tychy - Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Krajowy numer identyfikacyjny: 6462447307
Adres pocztowy: ul. Budowlanych 59
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Duda
E-mail: zamowienia@mzuim.tychy.pl
Tel.: +48 322277006
Faks: +48 322277008
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzuim.tychy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej w Tychach

Numer referencyjny: 14/DZP/22
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia pn. „Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 – ul. Mikołowskiej w Tychach” będzie realizowany w formule „Projektuj i Buduj”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 na odcinku od km 30+580 do km 31+180 nad torami kolejowymi wraz z przebudową przyległej infrastruktury drogowej, budowa oświetlenia drogowego, kanałów technologicznych, kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci uzbrojenia terenu oraz kolidującej infrastruktury kolejowej i ITS.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 40 277 401.65 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32570000 Urządzenia łączności
34922100 Oznakowanie drogowe
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45234000 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
77300000 Usługi ogrodnicze
45221121 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren miasta Tychy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia pn. „Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 – ul. Mikołowskiej w Tychach” będzie realizowany w formule „Projektuj i Buduj”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 na odcinku od km 30+580 do km 31+180 nad torami kolejowymi wraz z przebudową przyległej infrastruktury drogowej, budowa oświetlenia drogowego, kanałów technologicznych, kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci uzbrojenia terenu oraz kolidującej infrastruktury kolejowej i ITS.

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi krajowej nr 44 oraz zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego, w mieście Tychy.

Wykonawca zaprojektuje i wykona obiekty inżynierskie oraz drogę krajową, w tym elementy infrastruktury o parametrach podanych poniżej:

Droga krajowa oraz elementy infrastruktury:

klasa techniczna - G

prędkość projektowa Vp - 50 km/h

liczba jezdni - 2

liczba i szerokość pasów ruchu - 2 x 3,5 m

szerokość opaski zewnętrznej - 0,50 m

rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna

kategoria ruchu - min. KR 6 (lub wyższa zgodnie z prognozą ruchu)

dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnię - 115 kN/oś

skrajnia pionowa kolejowa - 6,9 m

szerokość infrastruktury dla pieszych - 2 m

szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów - 3,0 m

Łączna powierzchnia drogi krajowej min. 5741,95 m2.

Łączna powierzchnia zjazdów min. 167,40 m2.

Łączna powierzchnia zieleńców min. 1099,60 m2.

Łączna objętość wykopów min. 1054,63 m3.

Łączna objętość nasypów min. 13840,71 m3.

Łączna powierzchnia chodników min. 255,70 m2.

Łączna powierzchnia ciągów pieszo-rowerowych min. 1181,35 m2.

Obiekty inżynierskie:

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego WD-1

Rozpiętość teoretyczna przęsła: L_t = 40,0+40,0 m

Długość całkowita obiektu: L = 81,75 m

Szerokość całkowita obiektu: b = 14,6 m

Kąt skosu: ok. 60°

Wysokość konstrukcji: h = 1,835-2,535 m

Wysokość dźwigarów stalowych: hs = 1,4-2,1 m

Spadek podłużny: i = 0-2,0%

Spadek poprzeczny: i = 2,0 %

Klasa obciążeń: klasa I wg. Dz.U. nr 63 poz. 735

Ilość pasów ruchu na obiekcie: 2 pasy ruchu + ciąg pieszo rowerowy

Ustrój nośny dwuprzęsłowy, zespolony

Posadowienie głębokie – pale wielkośrednicowe

Dylatacje - dylatacja wielomodułowa

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego WD-2

Rozpiętość teoretyczna przęsła: L_t = 40,0+40,0 m

Długość całkowita obiektu: L = 81,77 m

Szerokość całkowita obiektu: b = 12,0 m

Kąt skosu: ok. 60°

Wysokość konstrukcji: h = 1,835-2,535 m

Wysokość dźwigarów stalowych: hs = 1,4-2,1 m

Spadek podłużny: i = 0-2,0%

Spadek poprzeczny: i = 2,0 %

Klasa obciążeń: klasa I wg. Dz.U. nr 63 poz. 735

Ilość pasów ruchu na obiekcie: 2 pasy ruchu

Ustrój nośny: dwuprzęsłowy, zespolony

Posadowienie: głębokie – pale wielkośrednicowe

Dylatacje: dylatacja wielomodułowa

Szczegółowy opis zamówienia oraz sposób jego wykonania określony jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym („PFU”) oraz w Projektowanych postanowieniach umowy, opracowanych dla potrzeb niniejszego zamówienia stanowiących odpowiednio załącznik nr 2 oraz 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 277 401.65 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 1180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/772/PolskiLad

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Podstawy wykluczenia:

a) określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

b) określone w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

- z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp,

c) określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576.

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz oświadczenia Wykonawcy na potwierdzenie, że w stosunku do niego nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

c) odpis lub informację z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zmawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) oświadczenie o braku postaw do wykluczenia, o których mowa w artykule 5k ust. 1 rozporządzenia i/lub art. 7 ust. 1 ustawy.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z KRK składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp;

2) odpisu albo informacji z KRS lub z CEiIDG składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych.

Szczegółowe uregulowania w powyższym zakresie określa pkt VII, IX - XII SWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 25.000.000,00 PLN

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek może być spełniony łącznie.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe dokumenty składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku.

Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa dokumenty o których mowa powyżej w zakresie w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej robotę budowlaną polegającą na:

(i) budowie, przebudowie drogi klasy „G” lub wyższej [w rozumieniu prawa budowlanego - aktów wykonawczych – definicja klasy drogi] o długości nie mniejszej niż 400,00 mb i wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN netto – co najmniej jedna robota budowlana;

(ii) budowie, przebudowie obiektu mostowego [w rozumieniu prawa budowlanego - aktów wykonawczych – definicja obiektu mostowego] o wartości robót nie mniejszej niż 10.000.000,00 PLN netto (do wartości robót mostowych dopuszcza się przyjęcie prac z zakresu przyległej konstrukcji oporowej wraz z umocnieniem posadowienia obiektu) – co najmniej jedna robota budowlana;

(iii) budowie, przebudowie linii kolejowej/drogi szynowej [w rozumieniu prawa budowlanego - aktów wykonawczych – definicja linii kolejowej/drogi szynowej] o długości nie mniejszej niż 100,00 mb i wartości robót nie mniejszej niż 250.000,00 PLN netto – co najmniej jedna robota budowlana;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek może być spełniony łącznie. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

2.Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj.:

Kluczowy Specjalista 1: Przedstawiciel Wykonawcy/Dyrektor Kontraktu musi posiadać następujące kwalifikacje:

- co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierowniczym;

- doświadczenie w zarządzaniu min. jedną inwestycją o wartości robót budowlanych powyżej 25 mln PLN netto na stanowisku kierowniczym (np. pełnienie funkcji Kierownika Zespołu, Inżyniera Rezydenta, Dyrektora Kontraktu, itp.)

Kluczowy Specjalista 2: Kierownik budowy musi posiadać następujące kwalifikacje:

- co najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu robót budowlanych w zakresie robót mostowych;

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji Kierownika budowy podczas realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu.

Kluczowy Specjalista 3: Kierownik robót ds. drogowych musi posiadać następujące kwalifikacje:

- co najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu robót budowlanych w zakresie robót drogowych;

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji Kierownika robót ds. drogowych podczas realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek może być s

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (załącznik nr 5 do SWZ).

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w/w wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (załącznik nr 6 do SWZ).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe dokumenty składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku.

Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa dokumenty o których mowa powyżej w zakresie w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce "Deszyfrowanie" na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości i na zasadach określonych w pkt XXI SWZ.

2. Zamawiający w myśl art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich usług objętych przedmiotem zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. wykonywanie czynności opisanych w dokumentach zamówienia na stanowiskach: pracownicy fizyczni/budowalni (robotnik budowalny, pomocnik budowlany, brygadzista, majster itp.), operatorzy maszyn i urządzeń budowlanych, kierowcy.

3. Ofertę stanowią następujące dokumenty:

1) Formularz Oferta Wykonawcy (załącznik nr 1 do SWZ)

2) Wykaz cen (załącznik nr 3 do SWZ)

3) Oświadczenie Wykonawcy na potwierdzenie, że w stosunku do niego nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z nich

4) Oświadczenie podmiotu, na którego zdolności wykonawca polega na potwierdzenie, że w stosunku do niego nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 – (jeżeli dotyczy) w przypadku, gdy na podmiot, na którego zdolności wykonawca polega przypada ponad 10% wartości zamówienia

5) Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta nie jest podpisywana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6) Wadium – oryginał gwarancji lub poręczenia, zgodnie z zapisami pkt XXI, jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz lub potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniądza.

7) Zobowiązanie podmiotów trzecich, o którym mowa w pkt X.3. (jeżeli dotyczy); (załącznik nr 8 do SWZ)

8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – oświadczenie, o którym mowa w pkt XII.7., z którego będzie wynikać, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 9 do SWZ)

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

6. Informacje RODO określono w pkt XXVII ppkt 13 SWZ.

7. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można również uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.mzuim.tychy.pl/zamowienia-publiczne

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp - „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2022