Bauleistung - 252473-2022

Submission deadline has been amended by:  393535-2022
13/05/2022    S93

Rumänien-Brașov: Installation von elektrischen Leitungen

2022/S 093-252473

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL BRASOV
Nationale Identifikationsnummer: 4384206
Postanschrift: B-dul Eroilor, nr. 8, Sector: -, Judet: Brasov
Ort: Brasov
NUTS-Code: RO122 Braşov
Postleitzahl: 500007
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Serviciul Achizitii Publice
E-Mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Telefon: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.brasovcity.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143402
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Realizare iluminat partie de schi Lupului si Drumul Albastru-Poiana Brasov-faza proiect tehnic+executie

Referenznummer der Bekanntmachung: 4384206/2022/53
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Realizare iluminat pârtie schi Lupului și Drumul Albastru - Poiana Brașov, faza P.T. și execuție cu respectarea cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:20.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 228 252.82 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO122 Braşov
Hauptort der Ausführung:

MUNICIPIUL BRASOV

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Încheierea unui contract de lucrări avand ca obiect ,,Realizare iluminat pârtie de schi Lupului și Drumul Albastru, P.T. și execuție” cu respectarea cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini.

Valoarea totala estimata este 5.228.252,82 fara TVA, din care SERVICII DE PROIECTARE - 177.000 LEI FARA TVA si EXECUTIE LUCRARI - 5.051.252,82 LEI FARA TVA

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Evaluare energetică a soluţiei propuse pentru întreaga cantitate de aparate. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Experiența experților cheie. / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu completările și modificările ulterioare.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:

- -certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentării, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/ punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

1. - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

2. - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.- alte documente edificatoare, dupa caz.

NOTA 1: Pentru persoane juridice straine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.

-Documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata în limba româna.

NOTA 2: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

NOTA 3: Ofertantii straini si romani vor prezenta certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) ce vor fi depuse in urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar.

- in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva;

- in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

Pentru ofertantul clasat pe primul loc la evaluarea intermediara, la solicitarea autoritatii contractante, se vor accepta:

- certificate – echivalent - cazier juridic – echivalent - declaratii pe propria raspundere date în fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale

NOTA 4: cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 se adreseaza subcontractantilor si tertilor sustinatori conf. art.170 alin.1 si art.183 alin.1 din Legea 98/2016, urmand sa se prezinte DUAE conform art.170 alin.3 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu completările și modificările ulterioare.

NOTA 5: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situațiile potențial generatoare de conflict de interese, așa cum sunt acestea definite la art. 59 și 60 din Legea 98/2016.

Va fi prezentată de ofertanți, terți susținători și subcontractanți, odată cu DUAE. Ofertantul va depune o declarație pe proprie răspundere că nu are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doi-lea inclusiv sau care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.60 alin.(1) lit.e), cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

Persoanele care dețin funcții de decizie sunt:

1.ALLEN COLIBAN – Primarul Municipiului Brașov

2.FLAVIA BOGHIU – Viceprimar al Municipiului Brașov

3.SEBASTIAN-MIHAI RUSU– Viceprimar al Municipiului Brașov

4.ADRIANA TRANDAFIR - Secretar General al U.A.T. Brașov

5.ADRIANA-LAURA MIRON - Admistrator Public

6.DORU TELEMBECI - Director Executiv, Direcția Tehnică

7. MAVRODIN VALERIA - Șef Serviciu Contencios

8. NECȘULESCU ADRIANA - Consilier juridic, Serviciul Contencios

9.FLORIANA DANIELA LALA- Consilier juridic, Serviciul Contencios

10MARILENA TUDORACHE - Director, Direcția Economică

11. MARIA OPREA - Șef Serviciu Buget-CFP

12. ALINA MĂGDĂLINA – Inspector, Serviciul Buget - CFP

13.VIORICA CRISTOLOVEANU - Șef Serviciu Financiar - Contabilitate

14. LUCIAN GARCEA- Inspector, Serviciul Financiar - Contabilitate

15.ADRIAN BULARCA - Consilier, Serviciul Financiar - Contabilitate

16. RADU BARBU – Sef Serviciu Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației

17. LUCIAN BĂDILA - Inspector, Serviciul Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației

18. SORIN SALADE - Inspector, Serviciul Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației

19. ANNA-MARIA TOFAN - Șef Serviciu Achiziții Publice (SAP)

20. LAURENŢIU CĂZĂNESCU – Consilier Achiziții Publice, (SAP)

21. VIORICA SVETLANA MADAR - Consilier Achizitii Publice, (SAP)

22.CLAUDIA FEKETE - Consilier Achizitii Publice, (SAP)

23. IONELA TĂTARU - Consilier

Achizitii Publice, (SAP)

24.CRISTINA HANDRA - Consilier Achiziții Publice, (SAP)

25.GHEORGHE COMĂNELEA - Consilier Achiziții Publice, (SAP)

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a executa lucrările care fac obiectul contractului. Ofertantii vor completa DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent, emise în tara de rezidenta, certificatul de Rezidenta Fiscala, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul clasat pe locul I, conf. art.193-195 din Legea nr.98/2016 si art.65 coroborat cu art.66 din HG nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Nota 1:Operatorii economici nerezidenti (straini) ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile sau executa lucrările care fac obiectul prezentului contract. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Informatiile cuprinse in acestea trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii. Documentele se vor posta in SEAP, cu semnatura electronica extinsa, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatExecuția de lucrăriExperiență similară - lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani, în valoare cumulată de minimum 5.000.000 lei, la nivelul a minimum un contract-maximum 3 contracte care să conțină valori, perioade de execuție a lucrărilor, beneficiari - indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, însoțite în mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor menționate.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatServicii de proiectareExperiență similară - lista principalelor prestări de servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, în valoare cumulată de minimum 170.000 lei, la nivelul a minimum un contract-maximum 3 contracte care să conțină valori, perioade de prestare a serviciilor, beneficiari - indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, însoțite în mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor menționate.

Proportia de subcontractarePrecizarea asocierii. Se va completa DUAE Acordul de asociere se prezintă odată cu DUAE. În cazul unei asocieri se completează și se prezintă formularul model „Acord de asociere” din „Secțiunea formulare”. Oferta trebuie sa cuprindă acordul de asociere în care sa se menționeze ca toți asociații își asuma răspunderea solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul asocierii este împuternicit să se oblige și să primească instrucțiuni de la și în numele tuturor asociaților, individual și colectiv, și ca liderul asocierii este responsabil pentru îndeplinirea contractului, inclusiv pentru plățile efectuate. Structura sau constituirea asociației nu va fi modificată pe toată durata contractului,decât cu aprobarea autorității contractante și numai în situații excepționale.Informatii privind subcontractarea, daca este cazul. Se va completa DUAE. Acordul de subcontractare se prezintă odată cu DUAE iar documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin acordul de subcontractare urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.Se va specifica în mod obligatoriu în DUAE Proporția de subcontractare și care sunt activitățile ce fac obiectul subcontractării din cadrul contractului ce urmează a fi atribuit.Informatii privind tertii sustinatori, daca este cazul. Se va completa DUAE. Angajamentul terțului/terților susținător/susținători din care rezulta modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia se prezintă odată cu DUAE iar documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin angajamentele ferme urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

SE VA COMPLETA DUAEPrin lucrări similare autoritatea contractantă înțelege execuția de lucrări în vederea realizării/reabilitării/modernizare/extindere a iluminatului public.Ofertanții vor prezenta o lista a principalelor lucrări efectuate în ultimii 5 ani, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați (se va preciza dacă au fost finalizate) prin completarea și prezentarea DUAE cu informațiile aferente situației lorLa nivelul DUAE trebuie precizate de către candidaţi/ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative (certificate/documente/etc pentru cele mai importante livrări) vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.În cazul în care autoritatea contractantă este nevoită din diverse motive să procedeze la decalarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerința pentru toți operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experiență similară în intervalul de timp rezultat.

Se va completa DUAE. Autoritatea contractantă consideră necesară aceasta cerință pentru demonstrarea faptului că operatorul economic are experiență în prestarea serviciilor similare similare privind prestarea serviciilor de proiectare a sistemelor de energie electrica. Prin servicii similare autoritatea contractanta întelege servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica.Ofertantii vor prezenta o lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati (se va preciza daca au fost finalizate) prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante.La nivelul DUAE trebuie precizate de către candidaţi/ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative (certificate/documente/etc pentru cele mai importante livrări) vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.În cazul în care autoritatea contractantă este nevoită din diverse motive să procedeze la decalarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerința pentru toți operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experiență similară în intervalul de timp rezultat.

Acordul de asociere și/sau a acordul de subcontractare sau după caz angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, se vor depune o data cu DUAE.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

NOTA 1: Beneficiarul recomandă ca ofertanţii să viziteze amplasamentul.

NOTA 2:Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016. Ofertantul va specifica in oferta sa care sunt informatiile pe care le considera confidentiale.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Va fi desemnată câştigătoare oferta admisibilă care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea sistemului de factori de evaluare precizaţi.

În cazul unor oferte care vor prezenta acelaşi punctaj, departajarea se va face în funcţie de preţ - câştigător va fi ofertantul cu preţul cel mai mic.

Punctajul maxim care poate fi obținut astfel este de 100 puncte.

Aplicarea criteriului de atribuire se va face doar ofertelor care respectă toate cerințele din caietul de sarcini

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In conformitate cu dispozitiile Legii 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Primaria Municipiului Brasov-Biroul Contencios
Postanschrift: Bdul Eroilor nr. 8, Localitatea: Brasov
Ort: Brasov
Postleitzahl: 500007
Land: Rumänien
E-Mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Telefon: +40 268416550
Fax: +40 268473001
Internet-Adresse: www.brasovcity.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022