Bauleistung - 252739-2022

13/05/2022    S93

Polen-Krakau: Bauarbeiten

2022/S 093-252739

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Jagielloński
Nationale Identifikationsnummer: 6750002236
Postanschrift: ul. Gołębia 24
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-007
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Artur Wyrwa
E-Mail: bzp@uj.edu.pl
Telefon: +48 126633942
Fax: +48 126633914
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uj.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.przetargi.uj.edu.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową i rozbudową budynku Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, ul. Czerwone Maki 98 w Krakowie

Referenznummer der Bekanntmachung: 80.272.191.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową i rozbudową budynku NCPS SOLARIS wraz z budową wewnętrznej stacji transformatorowej, budową instalacji kanalizacji technologicznej, kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, azotu, odzysku helu, elektrycznej, systemu oddymiania oraz przebudową i rozbudową wewnętrznej instalacji: chłodniczej, kanalizacji deszczowej, wody p.poż., sprężonego powietrza, teletechnicznej, elektrycznej a także zagospodarowaniem terenu, budową zewnętrznej instalacji zgodnie z załącznikiem A do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 33 262 830.27 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42416100 Aufzüge
45262210 Fundamentierungsarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45312100 Installation von Brandmeldeanlagen
45314320 Installation von Computerkabelnetzen
45315600 Niederspannungsarbeiten
45332400 Installation von Sanitäreinrichtungen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Polska. Kraków. Budynek Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, ul. Czerwone Maki 98.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową i rozbudową budynku NCPS SOLARIS wraz z budową wewnętrznej stacji transformatorowej, budową instalacji kanalizacji technologicznej, kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, azotu, odzysku helu, elektrycznej, systemu oddymiania oraz przebudową i rozbudową wewnętrznej instalacji: chłodniczej, kanalizacji deszczowej, wody p.poż., sprężonego powietrza, teletechnicznej, elektrycznej a także zagospodarowaniem terenu, budową zewnętrznej instalacji zgodnie z załącznikiem A do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A, B i załącznik C (prawo opcji - nieobjęte zamówieniem podstawowym) do SWZ, zawierające dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (zwaną dalej w skrócie STWiOR), decyzję pozwolenia na budowę, jak również tabelę wyceny (załącznik B oraz załącznik C – prawo opcji zob. dalej rozdz. XIV). Zamawiający zaznacza, iż załączona tabela wyceny stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWiOR oraz postanowienia SWZ. Tabela wyceny musi zostać wypełniona przez Wykonawcę co najmniej w zakresie w niej wskazanym. Wykonawca ma prawo do rozszerzenia zakresu tabeli wyceny o elementy uznane przez Wykonawcę za niezbędne do przedstawienia. Tabela wyceny stanowi jedynie podstawę do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. Roboty będą obejmować m.in.: prace: konstrukcyjne, ślusarskie, stolarskie, malarskie, dachowe, żelbetowe, murarskie, instalacyjne, np. elektryczne, w zakresie urządzeń sanitarnych, w zakresie okablowania komputerowego, p-poż, instalacji wind, wykończeniowe.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet realizacji przedmiotu umowy w wysokości 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych i 00/100) zabezpieczonej odpowiednią gwarancją bankową lub ubezpieczeniową. Szczegółowe warunki udzielenia zaliczki zawierają istotne postanowienia umowy.

Zamawiający w oparciu o art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Zamawiający planuje finansować zamówienie ze środków przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pierwsza transza przyznanych środków musi zostać wydatkowana do 31 grudnia 2021 roku. W sytuacji gdy powstanie realne ryzyko, iż do końca roku 2021 nie dojdzie do skutecznego zawarcia umowy z Wykonawcą oraz spełnienia warunków dla wydatkowania pierwszej transzy środków, Zamawiający zmuszony będzie zwrócić transzę Ministrowi oraz wnioskować o jej przyznanie do wydania w roku 2022. Istnieje zatem ryzyko, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyzna Zamawiającemu na rok 2022, środków niewydatkowanych w roku 2021, co doprowadzi do braku finansowania inwestycji a w konsekwencji do konieczności unieważnienia postępowania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia / Gewichtung: 80
Kostenkriterium - Name: Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi wykonanych robót budowlanych i wykończeniowych / Gewichtung: 20
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje opcje. Szczegółowy opis opcji zawarto w załączniku C do SWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie realizowane jest w ramach projektów: 1./Rozbudowa hali eksperymentalnej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris” i 2./Budowa i eksploatacja Laboratorium Badań Strukturalnych Makromolekuł i Nowych Materiałów w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 zł.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 166-432332
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową i rozbudową budynku Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, ul. Czerwone Maki 98 w Krakowie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 9
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 9
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: HOCHTIEF Polska S.A, ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 33 262 830.27 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 108 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2.2. Stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:2.1 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1);2.2 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4);2.3 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 5);2.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7);2.5 który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8);2.6 który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 9);2.7 który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10).3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2.1 – 2.4, Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy, z ust. 2.2 powyżej, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa:1) JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty;2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ złożonym do oferty;3) informację z KRK w zakresach podanych przez Zamawiającego;4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresach podanych przez Zamawiającego:5) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego Oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS;6) odpis lub informację z KRS lub z CEiDG;7) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.Przewiduje się zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny całkowitej oferty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2.Odwołanie przysługuje na: 2.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022