Bauleistung - 252984-2020

02/06/2020    S105

България-Хитрино: Строителни и монтажни работи

2020/S 105-252984

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Хитрино
Национален регистрационен номер: 000931422
Пощенски адрес: ул. „Възраждане“ № 45
Град: с. Хитрино
код NUTS: BG333 Шумен
Пощенски код: 9780
Държава: България
Лице за контакт: Ахмед Ахмед — заместник-кмет на община Хитрино
Електронна поща: kmet@hitrino.org
Телефон: +359 53412250
Факс: +359 53412120

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.hitrino.org/

Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/hitrino-809/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Ремонтни работи на сгради — общ. собственост за 2020 г.: 1. подобряване на прилежащите части на кметство с. Д. Войников; 2. ремонт на кметство и здр. служба с. Тервел; 3. ремонт на здр. служба с. Звегор и др.

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е сключване на рамково споразумение с предмет „Рамково споразумение за извършване на СМР на територията на община Хитрино“. Възложителят предвижда възлагането на строителни дейности в рамките на 4 години, считано от сключването на рамковото споразумение. В рамките на рамковото споразумение ще бъдат възлагани дейности по изграждане и ремонт на сгради, собственост на Община Хитрино, така и извършване на дейности по събаряне.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 140 287.48 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333 Шумен
Основно място на изпълнение:

с. Хитрино, община Хитрино, обл. Шумен

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ремонтни работи на сгради — общинска собственост, за 2020 г.:

1. Подобряване на прилежащите части на кметство с. Добри Войников.

2. Ремонт на кметство и здравна служба с. Тервел.

3. Ремонт на здравна служба с. Звегор.

4. Ремонт на сградата на НЧ „Иглика-1971“, с. Иглика.

5. Ремонт на МФЗ с. Байково.

6. Ремонт на МФЗ с. Тимарево.

7. Ремонт на ограда на парк в с. Каменяк.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнението на конкретен договор / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 027-043076
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: OП-1
Наименование:

Ремонтни работи на сгради — общинска собственост, за 2020 г.: 1. подобряване на прилежащите части на кметство с. Добри Войников; 2. ремонт на кметство и здравна служба с. Тервел; и др.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/05/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Сими“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 127635434
Пощенски адрес: ул. „Христо Ботев“ № 22
Град: Веики Преслав
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9850
Държава: България
Електронна поща: zhelez@mail.bg
Телефон: +359 0878468058
Факс: +359 0878468058
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 140 287.48 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/05/2020