Bauleistung - 252996-2020

02/06/2020    S105    Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Kamieniec Ząbkowicki: Bauarbeiten

2020/S 105-252996

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 098-232417)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Nationale Identifikationsnummer: 8871635266
Postanschrift: ul. Ząbkowicka 26
Ort: Kamieniec Ząbkowicki
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Postleitzahl: 57-230
Land: Polen
E-Mail: urzad@kamienieczabkowicki.eu
Telefon: +48 729-057-841
Fax: +48 74-816-33-61

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kamienieczabkowicki.eu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rewitalizacja i adaptacja oficyny południowej kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim na działalność kulturowo turystyczną w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pt. „Szla...

Referenznummer der Bekanntmachung: 03/BGP-3/PN-R/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych dotyczących odtworzenia i przebudowy oficyny południowej (stajni) wraz z wewnętrznymi instalacjami na działce nr 936/4, oraz renowacja i konserwacja połowy przyległych murów, stanowiących zamknięcie Zespołu Pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim.

Budynek oficyny, podobnie jak całe założenie, podlega ochronie na podstawie ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieńcu Ząbkowickim.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

Uwaga: w stosunku do zamieszczonego projektu, zamawiający wybudował transformator na terenie zespołu pałacowo-parkowego, do którego będzie podłączony obiekt.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 098-232417

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 robotę budowlaną, polegających na remoncie i/lub przebudowie budynku objętego prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków, o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto.

2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym:

a) jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, i która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;

b) jedną osobą dysponującą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, i która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 robotę budowlaną, polegających na remoncie i/lub przebudowie budynku objętego prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków, o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto.

2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym:

a) jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, i która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada co najmniej 18-miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;

b) jedną osobą dysponującą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, i która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2020 r., o godz. 12.00 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. (adres: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań, POLSKA).

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

muss es heißen:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2020 r., o godz. 12.00 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. (adres: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań, POLSKA).

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych dotyczących odtworzenia i przebudowy oficyny południowej (stajni) wraz z wewnętrznymi instalacjami na działce nr 936/4, oraz renowacja i konserwacja połowy przyległych murów, stanowiących zamknięcie Zespołu Pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim.

Budynek oficyny, podobnie jak całe założenie, podlega ochronie na podstawie ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieńcu Ząbkowickim.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

Uwaga: w stosunku do zamieszczonego projektu, zamawiający wybudował transformator na terenie zespołu pałacowo-parkowego, do którego będzie podłączony obiekt.

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji

Zamówienie jest dofinansowane w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pt. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” zarejestrowany pod numerem CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zużycie mediów (prądu, wody): wykonawca na własny koszt zainstaluje podliczniki zużycia ww. mediów, w związku z powyższym wykonawca poniesie koszty rzeczywiście zużytych mediów w trakcie realizacji umowy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: prace murarskie, prace ciesielskie, prace blacharskie, prace elektryczne i prace hydrauliczne.

Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.

W miejscu gdzie zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

muss es heißen:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych dotyczących odtworzenia i przebudowy oficyny południowej (stajni) wraz z wewnętrznymi instalacjami na działce nr 936/4, oraz renowacja i konserwacja połowy przyległych murów, stanowiących zamknięcie Zespołu Pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim.

Budynek oficyny, podobnie jak całe założenie, podlega ochronie na podstawie ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieńcu Ząbkowickim.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

Uwaga: w stosunku do zamieszczonego projektu, zamawiający wybudował transformator na terenie zespołu pałacowo-parkowego, do którego będzie podłączony obiekt.

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji

Zamówienie jest dofinansowane w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pt. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” zarejestrowany pod numeremCZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zużycie mediów (prądu, wody): wykonawca na własny koszt zainstaluje podliczniki zużycia ww. mediów, w związku z powyższym wykonawca poniesie koszty rzeczywiście zużytych mediów w trakcie realizacji umowy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: prace murarskie, prace ciesielskie, prace tynkarskie, prace blacharskie, prace dekarskie.

Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.

W miejscu gdzie zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Abschnitt Nummer: III.2.2
Anstatt:

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

muss es heißen:

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 22/06/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 23/06/2020
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 22/06/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 23/06/2020
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: