Bauleistung - 253000-2020

02/06/2020    S105    Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Redzikowo: Bauarbeiten

2020/S 105-253000

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 068-160831)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o.
Postanschrift: Redzikowo 16B
Ort: Redzikowo
NUTS-Code: PL636 Słupski
Postleitzahl: 76-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Roman Wójcik
E-Mail: prezes@parkwodnyredzikowo.pl
Telefon: +48 598412555

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.osir.gminaslupsk.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Redzikowie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Redzikowie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wykonanie robót sanitarnych;

2) wykonanie robót elektrycznych;

3) dostawę, montaż oraz uruchomienie mikroturbiny (zespołu mikroturbin) gazowej wraz z oprzyrządowaniem;

4) wykonanie robót drogowych;

5) wykonanie dokumentacji układów pomiarowych, automatyki i sterowania uwzględniającej w zakresie ich sprzężenie z analogicznymi układami wykorzystywanymi w BMS Parku Wodnego w Redzikowie – szczegółowo opisane w załączniku do SIWZ;

6) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 068-160831

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki opis
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia jest budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Redzikowie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wykonanie robót sanitarnych;

2) wykonanie robót elektrycznych;

3) dostawa, montaż oraz uruchomienie mikroturbiny gazowej wraz z oprzyrządowaniem;

4) wykonanie robót drogowych;

5) wykonanie dokumentacji układów pomiarowych, automatyki i sterowania uwzględniającej w zakresie ich sprzężenie z analogicznymi układami wykorzystywanymi w BMS Parku Wodnego w Redzikowie – szczegółowo opisane w załączniku do SIWZ;

6) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

muss es heißen:

Przedmiotem zamówienia jest budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Redzikowie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wykonanie robót sanitarnych;

2) wykonanie robót elektrycznych;

3) dostawę, montaż oraz uruchomienie mikroturbiny (zespołu mikroturbin) gazowej wraz z oprzyrządowaniem;

4) wykonanie robót drogowych;

5) wykonanie dokumentacji układów pomiarowych, automatyki i sterowania uwzględniającej w zakresie ich sprzężenie z analogicznymi układami wykorzystywanymi w BMS Parku Wodnego w Redzikowie – szczegółowo opisane w załączniku do SIWZ;

6) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia jest budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Redzikowie.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wykonanie robót sanitarnych;

2) wykonanie robót elektrycznych;

3) dostawa, montaż oraz uruchomienie mikroturbiny gazowej wraz z oprzyrządowaniem;

4) wykonanie robót drogowych;

5) wykonanie dokumentacji układów pomiarowych, automatyki i sterowania uwzględniającej w zakresie ich sprzężenie z analogicznymi układami wykorzystywanymi w BMS Parku Wodnego w Redzikowie – szczegółowo opisane w załączniku nr 12 do SIWZ;

6) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących prace szczegółowo określone w SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących do SIWZ.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wymienione we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ..

5. Postanowienia Zamawiającego w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zawarte zostały w SIWZ oraz we wzorze umowy.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni (2 miesiące). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

muss es heißen:

Przedmiotem zamówienia jest budowa układu wysokosprawnej kogeneracji dla potrzeb kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Redzikowie.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wykonanie robót sanitarnych;

2) wykonanie robót elektrycznych;

3) dostawę, montaż oraz uruchomienie mikroturbiny (zespołu mikroturbin) gazowej wraz z oprzyrządowaniem;

4) wykonanie robót drogowych;

5) wykonanie dokumentacji układów pomiarowych, automatyki i sterowania uwzględniającej w zakresie ich sprzężenie z analogicznymi układami wykorzystywanymi w BMS Parku Wodnego w Redzikowie – szczegółowo opisane w załączniku nr 12 do SIWZ;

6) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących prace szczegółowo określone w SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących do SIWZ.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wymienione we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ..

5. Postanowienia Zamawiającego w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zawarte zostały w SIWZ oraz we wzorze umowy.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni (2 miesiące). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Abschnitt Nummer: II.2.5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Kryteria udzielenia zamówienia
Anstatt:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Dyspozycyjność mikroturbiny gazowej w skali roku / Waga: 40

Cena - Waga: 60

muss es heißen:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Dyspozycyjność mikroturbiny (zespołu mikroturbin) gazowej w skali roku / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność elektryczna mikroturbiny (zespołu mikroturbin) gazowej w skali roku / Waga: 20

Cena - Waga: 60

Abschnitt Nummer: II.2.14
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie zawrze umowy ramowej, nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

muss es heißen:
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 02/06/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 16/06/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 02/06/2020
Ortszeit: 10:05
muss es heißen:
Tag: 16/06/2020
Ortszeit: 10:05
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: