Bauleistung - 253043-2020

02/06/2020    S105

Polen-Zabrze: Bauarbeiten für Gasfernleitungen

2020/S 105-253043

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Postanschrift: ul. Szczęść Boże 11
Ort: Zabrze
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-800
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Kozak
E-Mail: tomasz.kozak@psgaz.pl
Telefon: +48 323985580

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.psgaz.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://www.psgaz.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

2019/W100/WUP-000041: Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN315, DN225, o długości około 8,6 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Opatów

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/W100/WUP-000041
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231220 Bauarbeiten für Gasfernleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111200 Baureifmachung und Abräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Teren działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Wykonanie robót budowlanych, niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN315, DN225, o długości około 8,6 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Opatów zgodnie z Dokumentacją, co stanowić będzie przedmiot Zamówienia.

Zamówienie jest częścią projektu pn. „Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów, Krzepice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020”, działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, umowa o dofinansowanie nr POIS.07.01.00-00-0015/16-00 z dnia 30.11.2017 r.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, obowiązki Wykonawcy, wymagania materiałowe i dla armatury oraz inne warunki i zasady realizacji zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązków wykonawcy (OPZ).

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 9
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Część projektu: „Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów, Krzepice” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020”, działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, umowa o dofinansowanie nr POIS.07.01.00-00-0015/16-00 z dnia 30.11.2017 r.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 031-073360

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

2019/W100/WUP-000041: Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN315, DN225, o długości około 8,6 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Opatów

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
31/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Konsorcjum: Hydroinstalmet Sp. z o.o. – lider i GPW Inżynieria Sp. z o.o. – uczestnik
Postanschrift: ul. Piastowska 9
Ort: Zabrze
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 41-800
Land: Polen
E-Mail: hydroinstalmet@wp.pl
Telefon: +48 323702080
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Konsorcjum: Hydroinstalmet Sp. z o.o. – lider i GPW Inżynieria Sp. z o.o. – uczestnik
Postanschrift: ul. Piastowska 9
Ort: Zabrze
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 41-800
Land: Polen
E-Mail: hydroinstalmet@wp.pl
Telefon: +48 323702080

Internet-Adresse: www.hydroinstalmet.pl

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 5 800 000.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

30.4.2020 zawarto aneks nr 1 do umowy, którego przedmiotem jest informacja o dokonaniu zmiany w Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania Wykonawca może składać środki ochrony prawnej, według zasad określonych w art. 179 i następne Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/05/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45231220 Bauarbeiten für Gasfernleitungen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111200 Baureifmachung und Abräumung
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Teren działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie robót budowlanych, niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów;budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 315, DN 225, o długości około 8,6 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Opatów zgodnie z dokumentacją, co stanowić będzie przedmiot zamówienia.

Zamówienie jest częścią projektu pn. „Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów,Krzepice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020”, działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, umowa o dofinansowanie nr POIS.07.01.00-00-0015/16-00 z 30.11.2017 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obowiązki Wykonawcy, wymagania materiałowe i dla armatury oraz inne warunki i zasady realizacji zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy (OPZ).

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 9
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 5 800 000.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Konsorcjum: Hydroinstalmet Sp. z o.o. – lider i GPW Inżynieria Sp. z o.o. – uczestnik
Postanschrift: ul. Piastowska 9
Ort: Zabrze
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 41-800
Land: Polen
E-Mail: hydroinstalmet@wp.pl
Telefon: +48 323702080

Internet-Adresse: www.hydroinstalmet.pl

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: GPW Inżynieria Sp. z o.o. – uczestnik
Postanschrift: ul. Rozalki 1
Ort: Piekary Śląskie
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-948
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zmiana dotyczy harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Art. 15r. ust. 4 ustawy z 31.3.2020 Okoliczności z wystąpieniem pandemii COVID-19.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 5 800 000.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 5 800 000.00 PLN