Lieferungen - 253199-2020

Submission deadline has been amended by:  279108-2020
02/06/2020    S105

Bulgarien-Sofia: Fahrzeuge mit Allradantrieb

2020/S 105-253199

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Glavna direktsiya „Borba s organiziranata prestapnost“ — MVR
Nationale Identifikationsnummer: 129010659
Postanschrift: bul. „Tsarigradsko shose“ No. 13ZA
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1784
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Evgeni Petrov — glaven ekspert
E-Mail: eipetrov.150@mvr.bg
Telefon: +359 29828382
Fax: +359 29885902
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.gdbop.bg/bg/
Adresse des Beschafferprofils: http://www.gdbop.bg/bg/profil-na-kupuvacha
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.gdbop.bg/bg/02april2020mps
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка чрез закупуване и гаранционно поддържане на нови високопроходими мобилни работни станции за нуждите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ — МВР по 2 (две) обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34113000 Fahrzeuge mit Allradantrieb
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка чрез закупуване на нови високопроходими мобилни работни станции 4х4 за нуждите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ — МВР, финансирани по проект „Подкрепа за ГДБОП за изпълнение на дейности по EMPACT“ в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014—2020 г., по 2 обособени позиции:

— обособена позиция 1 „Доставка чрез закупуване на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4, специално оборудвана за провеждането на съвместни високорискови операции по ключови ОПГ, ангажирани с трафика на наркотици по балканския маршрут“,

— обособена позиция 2 „Доставка чрез закупуване на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4, специално оборудвана за провеждането на съвместни високорискови операции по ключови ОПГ, ангажирани с трафика на наркотици по балканския маршрут“.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 372 793.33 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка чрез закупуване на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4, специално оборудвана за провеждането на съвместни високорискови операции по ключови ОПГ

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34113000 Fahrzeuge mit Allradantrieb
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133 А, п.к. 1784, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособената позиция включва доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4. Предлаганото МПС, на което е базирана работната станция, трябва да е фабрично ново, неупотребявано, произведено не по-рано от 1.01.2019 г. Участникът трябва да регистрира от името на възложителя работната станция (МПС) по реда на Наредба № I- 45 от 24.03.2000 год. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г., изм. и доп.). Обществената поръчка трябва да се изпълнява съгласно изискванията на възложителя, както и съобразно всички приложими към предмета на обществената поръчка нормативни изисквания, международните стандарти и изискванията на фонд „Вътрешна сигурност“. Определеният за изпълнител участник се задължава да осигури гаранционно обслужване при условията на фабрична гаранция, включително и гаранционен срок срещу пробив от корозия, както и пакет за пълна сервизна поддръжка на МПС, на което е базирана работната станция, който да включва всички разходи за плановата сервизна поддръжка през гаранционния период и пробег, като смени на масло за двигател, филтри (маслен, горивен, въздушен, прахов), спирачна течност, ангренажен комплект, подгревни свещи (дизел), трансмисионно масло (диференциално масло) и филтри, антифриз, чистачки предни, накладки спирачни (предни и задни) спирачни дискове (предни и задни), съединител комплект, ремъци, ролки и други, които биха настъпили при нормални условия на експлоатация, както и труда за сервизните инспекции, които автомобилът трябва да премине в указаната от производителя периодичност, през гаранционния период и пробег съгласно изискванията, дефинирани в техническата спецификация по обособена позиция 1. МПС, на което е базирана станцията, трябва да бъде окомплектовано съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език. Срокът за изпълнение по обособената позиция е съгласно техническото предложение на участника, но не повече от 90 календарни дни, считано от датата на заявка от страна на възложителя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: О1 — разход на гориво / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 130 833.33 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект „Подкрепа на ГДБОП за изпълнение на дейности по ЕМРАСТ“ в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014—2020 г.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Оферти, съдържащи предлагана цена, която е по-голяма от посочената по горе прогноза стойност по обособена позиция 1, ще бъдат отстранявани.

Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена. На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя. Класирането ще се извършва съгласно методика за оценка по об. позиц. 1.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка чрез закупуване на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4, специално оборудвана за провеждането на съвместни високорискови операции по ключови ОПГ

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34113000 Fahrzeuge mit Allradantrieb
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133 А, п.к. 1784, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обособената позиция включва доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на 1 брой нова високопроходима мобилна работна станция 4х4. Предлаганото МПС, на което е базирана работната станция, трябва да е фабрично ново, неупотребявано, произведено не по-рано от 1.01.2019 г. Участникът трябва да регистрира от името на възложителя работната станция (МПС) по реда на Наредба № I- 45 от 24.03.2000 год. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г., изм. и доп.). Обществената поръчка трябва да се изпълнява съгласно изискванията на възложителя, както и съобразно всички приложими към предмета на обществената поръчка нормативни изисквания, международните стандарти и изискванията на фонд „Вътрешна сигурност“. Определеният за изпълнител участник се задължава да осигури гаранционно обслужване при условията на фабрична гаранция, включително и гаранционен срок срещу пробив от корозия, както и пакет за пълна сервизна поддръжка на МПС, на което е базирана работната станция, който да включва всички разходи за плановата сервизна поддръжка през гаранционния период и пробег, като смени на масло за двигател, филтри (маслен, горивен, въздушен, прахов), спирачна течност, ангренажен комплект, запалителни свещи (бензин), трансмисионно масло (диференциално масло) и филтри, антифриз, чистачки предни, накладки спирачни (предни и задни) спирачни дискове (предни и задни), съединител комплект, ремъци, ролки и други, които биха настъпили при нормални условия на експлоатация, както и труда за сервизните инспекции, които автомобилът трябва да премине в указаната от производителя периодичност, през гаранционния период и пробег съгласно изискванията, дефинирани в техническата спецификация по обособена позиция 2. МПС, на което е базирана станцията, трябва да бъде окомплектовано съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език. Срокът за изпълнение по обособената позиция е съгласно техническото предложение на участника, но не повече от 90 календарни дни, считано от датата на заявка от страна на възложителя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: О1 — разход на гориво / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 241 960.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект „Подкрепа на ГДБОП за изпълнение на дейности по ЕМРАСТ“ в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014—2020 г.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Оферти, съдържащи предлагана цена, която е по-голяма от посочената по горе прогноза стойност по обособена позиция 2, ще бъдат отстранявани.

Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена. На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя. Класирането ще се извършва съгласно методика за оценка по об. позиц. 2.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не се поставят

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Не се поставят

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Да прилага система за управление на качеството. Декларира се в ЕЕДОП, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.

Доказва се със заверено копие на валиден сертификат БДС ЕN ISO 9001:2015 или „еквивалентно/и“ с обхват, сходен с предмета на поръчката(доставка и/или производство на МПС).

2. Да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда. Декларира се в ЕЕДОП, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.

Доказва се със заверено копие от валиден сертификат БДС EN ISO 14001:2015 или „еквивалентно/и“ с обхват, сходен с предмета на поръчката (доставка и/или производство на МПС).

Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят ще приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Преди подписването на договора избраният за изпълнител следва да представи копия на сертификатите по т. 1 и т. 2.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или „еквивалентна“ с обхват, сходен с предмета на поръчката (доставка и/или производство на моторно/и превозно/и средство/а), или да е въвел еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

2. Участникът следва да има внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или „еквивалентна“ с обхват, сходен с предмета на поръчката (доставка и/или производство на моторно/и превозно/и средство/а), или да е въвел еквивалентни мерки за осигуряване управлението на околната среда.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участниците могат да се позоват и на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, съгласно чл. 65 от ЗОП.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

При изпълнение на поръчката се спазват всички приложими към предмета на обществената поръчка нормативни изисквания, международните стандарти и изискванията на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014—2020 г.

За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 107, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Липсата на горепосочените обстоятелства се декларира в част III на ЕЕДОП. Избраният изпълнител представя документите по чл. 112 от ЗОП преди подписване на договора за ОП. Всеки участник може да подаде оферта за 1, или две обособени позиции.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/07/2020
Ortszeit: 17:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/07/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133 А, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на договора без включен ДДС, която може да бъде под формата на:

1.1. парична сума, преведена по банкова сметка на ГДБОП:

Банка: БНБ

Банков код (BIC): BNBGBGSD

Банкова сметка (IBAN): BG53BNBG 9661 3300 1456 03

Или

1.2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя, със срок на валидност, както следва:

1.2.1. банкова гаранция в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС със срок на валидност 30 дни по-дълъг от датата на приемане на доставката;

1.2.2. банкова гаранция в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС със срок на валидност 30 дни по-дълъг от датата на изтичане на гаранцията на доставените изделия; или

1.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3 % от стойността на договора без ДДС, разпределена както следва:

1.3.1. застраховка в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС за обезпечаване изпълнението на договора със срок на валидност 30 дни по-дълъг от датата на приемане на доставката;

1.3.2. застраховка в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС за обезпечаване гаранцията на доставените изделия със срок на валидност 30 дни по-дълъг от датата на изтичане на гаранцията на доставените изделия.

Застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на възложителя. Застрахователната премия трябва да е платима еднократно.

1.4. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.

1.5. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

1.6. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

1.7. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора за възлагане на обществената поръчка;

1.8. В случай на представена гаранция под формата на парична сума възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за времето през което средствата са престояли законно при него.

Забележка: Участникът/изпълнителят трябва да предвидят и заплатят таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.

1.9. Гаранцията за изпълнение се освобождава на 2 етапа:

1.9.1. 2 % от стойността на договора до 30 дни след приемане на доставката от страна на възложителя;

1.9.2. 1 % от стойността на договора до 30 дни след изтичане на гаранционния срок на доставените изделия.

2. Участникът трябва да притежава права за представителство и/или търговия на предлаганото ново моторно превозно средство или за всички продукти на производителя. За целта към офертата си трябва да представи заверено копие от оторизационно писмо/сертификат или друг документ (валиден към крайния срок за подаване на оферти), издаден от производителя или официален негов представител, на ново моторно превозно средство, удостоверяващ права за представителство и търговия на предлаганото ново моторно превозно средство или за всички продукти на производителя.

3. Участникът следва да разполага с оторизирани от производителя или официален негов представител на предлаганото/ите ново/и моторно/и превозно/и средство/ва, сервизни центрове за тяхното гаранционно обслужване. Сервизните центрове и данните за контакт с тях се посочват в предложението за изпълнение на поръчката на участника.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Жалба може да се подаде съгласно разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Сектор Правно нормативно обслужване жалби и обществени поръчки ГДБОП
Postanschrift: бул. Цариградско шосе № 133А
Ort: София
Postleitzahl: 1784
Land: Bulgarien
E-Mail: eipetrov.150@mvr.bg
Telefon: +359 29885902
Fax: +359 29885902
Internet-Adresse: http://www.gdbop.bg/bg/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020