Lieferungen - 253209-2020

02/06/2020    S105

România-Timișoara: Sisteme de înregistrare şi dispozitive de explorare

2020/S 105-253209

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara
Număr naţional de înregistrare: 4269215
Adresă: Str. Eftimie Murgu nr. 2
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300041
Țară: România
Persoană de contact: Sever Sbârna
E-mail: achizitii@umft.ro
Telefon: +40 256221554
Fax: +40 256221554
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.umft.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096617
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Universitate de Medicină
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Educație & sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente medicale I – două loturi

Număr de referinţă: 4269215_2020_ PAAP1024209/1
II.1.2)Cod CPV principal
33120000 Sisteme de înregistrare şi dispozitive de explorare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Echipamente medicale pentru disciplinele neurochirurgie – lot 1 si oftalmologie – lot 2.

— Lot 1– echipamente medicale pentru disciplina neurochirurgie:

—— sistem de inregistrare EEG multicanal cu capacitate de stimulare și înregistrare pe 128 de canale cu accesorii – 1 buc.;

—— sistem de inregistrare potentiale evocate mobil cu optiune de inregistrre EEG basica si potentiale evocate laser (nociceptive) + accesorii – 1 buc.;

— Lot 2 – echipamente medicale pentru disciplina oftalmologie:

—— oftalmoscop Heine Beta 200S – 3 buc.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 976 470.56 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente medicale pentru disciplina neurochirurgie

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33120000 Sisteme de înregistrare şi dispozitive de explorare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babeș” din Timisoara, Piata Eftimie Murgu nr. 2, cod postal 300041. Disciplina neurochirurgie.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1. Sistem de inregistrare EEG multicanal cu capacitate de stimulare si inregistrare pe 128 de canale cu accesorii – 1 buc.;

2. Sistem de inregistrare potentiale evocate mobil cu optiune de inregistrre EEG basica si potentiale evocate laser (nociceptive) + acesorii – 1 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: PG – punctaj garanție produs – 15 puncte. / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 966 386.56 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente medicale pentru disciplina oftalmologie

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33122000 Echipament oftalmologic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” – disciplina oftalmologie.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Oftalmoscop Heine Beta 200S – 3 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 084.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 45
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A. Neîncadrarea în situațiile de excludere prevăzute de art. 164, 165 si 167 din Legea 98/19.5.2016. Modalitatea de îndeplinire: se va completa cerința corespunzătoare in DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. În cazul în care ofertantul are un susținator și/sau un subcontractant si/sau asociați formularul DUAE se va prezenta și de către aceștia. Încadrarea într-una dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/19.5.2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/19.5.2016. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economics au al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreazaă faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

Se prezinta de ofertanți, membrii asocierii realizata în vederea depunerii de oferta comuna, terțul susținător si subcontractanții propuși, atunci când este cazul. Precizam persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante:

Funcția persoana:

— rector – prof. univ. dr. Octavian Marius Cretu;

— director general administrativ – prof. Filip Fiat;

— contabil-șef – ec. Mihaela Maria Stepan.

Persoanele juridice/fizice străine care doresc să participe la procedură vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din tara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor restante cu privire la plata impozitelor și a asigurărilor sociale, la momentul prezentarii acestora. Atenționări speciale:

1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți sustinători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire;

B. Declarație privind evitarea conflictului de interese conform art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016. Modalitatea de îndeplinire: se va completa declarația privind evitarea conflictului de interese conform art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016 care va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea ofertei.

Toate documentele prezentate vor fi în limba română sau, după caz, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul ca are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire. Documentele justificative care probează înregistrarea în condițiile legii din țara de rezidență (certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990 sau echivalent care să corespundă situației reale a ofertantului, pentru persoanele fizice sau juridice române respectiv, documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident care să corespundă situației reale a ofertantului) urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/19.5.2016. Documentele justificative solicitate trebuie să fie valabile în momentul prezentării. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, respectiv în forma de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident, pentru persoanele juridice/fizice străine se prezintă de către ofertanții și membrii asocierii realizate în vederea depunerii de ofertă comună. Toate documentele prezentate vor fi în limba română sau, după caz, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii ISO 13485. Ofertantul trebuie să facă dovada că echipamentele/ produsele ofertate au fost fabricate cu respectarea cerințelor de calitate conform ISO 13485.

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Experiența similara. Ofertantul trebuie să facă dovada că, în ultimii trei ani (raportați la data-limita de depunere a ofertelor) a livrat produse similare a căror valoare cumulată a fost de minimum valoarea lotului la care participa, in lei fără TVA. Pentru alte valute se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Prin „produse similare”, pentru aceasta procedura, se înțeleg „echipamente medicale sau/si de laborator”.

Loturile: 1, 2. Proportia de subcontractare. Operatorii economici vor preciza dacă pentru îndeplinirea contractului vor subcontracta o parte sau părți din contract. În caz afirmativ, operatorii economici vor preciza partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa cerința corespunzătoare în DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire. Documentele justificative care probează că echipamentele/produsele au fost fabricate cu respectarea cerințelor de calitate conform ISO 13485 (certificate emise de institute sau servicii oficiale de control al calității cu competențe recunoscute care sa ateste conformitatea produselor clar identificate prin trimiteri la specificații sau la standarde tehnice) urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/19.5.2016.

Se va completa cerința corespunzătoare în DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire. Pentru contractele prezentate ca experiență similară ofertanții trebuie să prezinte prin completarea DUAE cel puțin următoarele informații:

— numărul și data contractului;

— denumirea și/sau obiectul contractului;

— valoarea contractului (în lei fără TVA);

— calitatea avută de ofertant în îndeplinirea contractului (contractant unic, asociat, subcontractant);

— ponderea din valoarea contractului și/sau activitățile pentru care ofertantul a fost responsabil;

— ponderea/valoarea produselor similare din totalul activităților pentru care ofertantul a fost responsabil;

— denumirea și adresa completă a Beneficiarului;

— data și numărul documentului de recepție (coroborat cu termenul-limită de livrare stipulat în contract); Documentul de recepție poate fi înlocuit, după caz, de: document constatator, recomandare din partea beneficiarului, alte procese-verbale sau documente care pot face dovada îndeplinirii clauzelor contractuale asumate prin contractul prezentat ca experiență similară. Nota: informațiile care nu se regăsesc în formularul DUAE (nu au rubrică specială pentru completare) vor fi completate la rubrica descriere. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/19.5.2016. Acestea pot fi: părți relevante din contracte sau recomandări sau certificate constatatoare sau procese verbale sau alte documente. Ofertantul va asigura trasabilitatea documentelor de la clauzele și obligațiile asumate prin contract, până la documentul care face dovada îndeplinirii acestora.

Se va completa cerința corespunzătoare în DUAE, de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire. În cazul în care operatorul economic intenționează să subcontracteze o parte sau părți din contract, operatorul economic clasat pe locul I, în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/19.5.2016 urmează să prezinte la solicitarea autorității contractante acordurile/contractele de subcontractare încheiate.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/06/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 30/09/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 30/06/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Declarația privind evitarea conflictului de interese se va încărca de către ofertanți în SEAP, odată cu documentele ofertei și va fi de asemenea semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii;

2. Precizări privind modalitatea de departajare a ofertelor care ar putea avea același preț: în cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita operatorilor economici în cauză, clarificări prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de către aceștia, de documente care conțin noi prețuri (oferte financiare noi) pe baza cărora se va reface clasamentul. Prețurile pentru a doua reofertare vor avea patru zecimale. Dacă și după a doua reofertare prețurile vor fi egale, procedura se va anula, autoritatea contractantă fiind în imposibilitatea de departajare a ofertelor;

3. Precizări privind regulile de comunicare: toate întrebările și solicitările de clarificări se vor transmite autorității contractante numai prin intermediul SEAP. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitărilor primite prin alte cai de comunicare;

4. Precizări privind documentele justificative DUAE: autoritatea contractantă poate cere oricărui ofertant, în orice moment în cursul procedurii, să depună toate sau o parte dintre certificatele şi documentele justificative solicitate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii;

5. Specificarea, în cadrul documentației de atribuire, a unor denumiri de mărci, furnizori, producători etc. este ori obligatorie (prin prisma utilizării produsului respectiv), ori neintenționată și acestea se vor citi obligatoriu, însoțite de sintagma „sau echivalent”;

6. Toate documentele vor fi redactate in limba română sau, daca este cazul, vor fi însoțite de traducerea autorizata în limba română.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/05/2020