TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 253266-2018

13/06/2018    S111    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung 

Polen-Suchy Las: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2018/S 111-253266

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Suchy Las
54933500000
ul. Szkolna 13
Suchy Las
62-002
Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Gminy Suchy Las- Referat zamówień publicznych i środków zewnętrznych
Telefon: +48 618926292
E-Mail: zp@suchylas.pl
Fax: +48 618926292
NUTS-Code: PL418

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.suchylas.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Suchy Las

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.13.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

1/ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Suchy Las – dla sektora nr 1, odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ich transport i zagospodarowanie w instalacjach wskazanych dla Regionu 2 w uchwale nr XXXI/811/17 z dnia 29.5.2017 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022, oraz innymi przepisami prawa właściwymi dla przedmiotu umowy;

2/ dostawa kontenerów, pojemników i worków dla nieruchomości zamieszkałych zgodnie z zapisami dokumentacji postępowania;

3/ prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 349 234.54 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sektor nr 1 Część nr: 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL4
NUTS-Code: PL418
Hauptort der Ausführung:

Biedrusko, gmina Suchy Las.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Suchy Las, w tym wyposażenia właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), zgodnie z zawartą umową.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać z miejsc gromadzenia odpadów (w zabudowie wielorodzinnej - altany śmietnikowe, komory zasypowe, wyznaczone miejsca na pojemniki; w zabudowie jednorodzinnej - miejsca wskazane przez właścicieli nieruchomości) następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach i kontenerach;

2) odpady zebrane selektywnie zgromadzone w pojemnikach i workach z podziałem na następujące frakcje:

a) szkło białe,

b) szkło kolorowe

c) papier i tektura,

d) opakowania z tworzyw sztucznych, metale

e) odpady ulegające biodegradacji,

f) przeterminowane leki z pojemników ustawionych na terenie aptek,

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zorganizować na terenie gminy Suchy Las na swój koszt i ryzyko Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przyjmować tam nieodpłatnie i zagospodarować następujące odpady komunalne pochodzące od mieszkańców Gminy Suchy Las:

a) opakowania ze szkła,

b) papier i tektura,

c) opakowania z tworzyw sztucznych,

d) odpady biodegradowalne,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady wielkogabarytowe,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) zużyte opony od samochodów osobowych (limit 8 opon rocznie/nieruchomość)

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.) i opakowania po chemikaliach, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i opakowaniach po tych odpadach,

l) odpady remontowo-rozbiórkowe (do 1 tony rocznie/nieruchomość)

m) przeterminowane leki i opakowania po lekach,

n) metale,

o) świetlówki i żarówki.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów komunalnych i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji do instalacji wskazanych w Wielkopolskim Planie Gospodarowania Odpadami (WPGO) oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt i ryzyko nieruchomości zamieszkałe w kontenery i pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz zapewni ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przez cały okres trwania umowy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt i ryzyko nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do selektywnej zbiórki oraz zapewni ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przez cały okres trwania umowy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt i ryzyko nieruchomości zamieszkałe w pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów biodegradowalnych.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt i ryzyko nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej w worki o pojemności przeznaczone do selektywnej zbiórki.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sektor nr 2 Część nr: 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL4
NUTS-Code: PL418
Hauptort der Ausführung:

Pozostałe miejscowości w gminie Suchy Las.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Suchy Las, w tym wyposażenia właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), zgodnie z zawartą umową.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać z miejsc gromadzenia odpadów (w zabudowie wielorodzinnej - altany śmietnikowe, komory zasypowe, wyznaczone miejsca na pojemniki; w zabudowie jednorodzinnej - miejsca wskazane przez właścicieli nieruchomości) następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach i kontenerach;

2) odpady zebrane selektywnie zgromadzone w pojemnikach i workach z podziałem na następujące frakcje:

a) szkło białe,

b) szkło kolorowe

c) papier i tektura,

d) opakowania z tworzyw sztucznych, metale

e) odpady ulegające biodegradacji,

f) przeterminowane leki z pojemników ustawionych na terenie aptek,

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zorganizować na terenie gminy Suchy Las na swój koszt i ryzyko Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przyjmować tam nieodpłatnie i zagospodarować następujące odpady komunalne pochodzące od mieszkańców Gminy Suchy Las:

a) opakowania ze szkła,

b) papier i tektura,

c) opakowania z tworzyw sztucznych,

d) odpady biodegradowalne,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady wielkogabarytowe,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) zużyte opony od samochodów osobowych (limit 8 opon rocznie/nieruchomość)

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.) i opakowania po chemikaliach, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i opakowaniach po tych odpadach,

l) odpady remontowo-rozbiórkowe (do 1 tony rocznie/nieruchomość)

m) przeterminowane leki i opakowania po lekach,

n) metale,

o) świetlówki i żarówki.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów komunalnych i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji do instalacji wskazanych w Wielkopolskim Planie Gospodarowania Odpadami (WPGO) oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt i ryzyko nieruchomości zamieszkałe w kontenery i pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz zapewni ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przez cały okres trwania umowy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt i ryzyko nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do selektywnej zbiórki oraz zapewni ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przez cały okres trwania umowy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt i ryzyko nieruchomości zamieszkałe w pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów biodegradowalnych.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży na swój koszt i ryzyko nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej w worki o pojemności przeznaczone do selektywnej zbiórki.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Podstawa prawna: art. 66 oraz art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

Na mocy ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22.6.2016 r (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) artykułem 67 ust. 1 pkt 12 wdrożono do prawa polskiego regulacje z art. 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26.2.2014, które umożliwiają bezprzetargowe powierzenie wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych na rzecz podmiotu wewnętrznego, tj. udzielanie zamówień wewnętrznych (in house) pomiędzy podmiotami sektora publicznego przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Pzp zmieniono treść ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) w zakresie art. 6d ust. 1, na mocy którego dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w innym trybie – w tym, w trybie z wolnej ręki.

Mając na uwadze powyższe regulacje powierzono wykonywania zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Zakładowi Gospodarki Komunalnej Suchy Las sp. z o.o ponieważ spełnione są wszystkie wymagane art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp warunki:

— Gmina Suchy Las sprawuje nad Zakładem Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. kontrolę,odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej Spółki,

— ponad 90 % działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Suchy Las,

— w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. posiada wymagany prawem wpis do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie gminy Suchy Las (zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las sp. z o.o spełnia wymagania o których mowa w art. 9d ust.1 ucipg a także wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 095-217048
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Suchy Las – Sektor nr 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/06/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.
ul. Obornicka 149
Suchy Las
62-002
Polen
E-Mail: biuro@zgk.suchylas.pl
NUTS-Code: PL418

Internet-Adresse: http://www.zgksuchylas.eu

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 502 384.54 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Suchy Las – Sektor nr 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/06/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.
ul. Obornicka 149
Suchy Las
62-002
Polen
E-Mail: biuro@zgksuchylas.pl
NUTS-Code: PL418

Internet-Adresse: http://www.zgksuchylas.eu

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 846 850.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób –w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.2. Odwołanie dot.treści ogł. o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej -jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1)w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/06/2018