Lieferungen - 253309-2020

02/06/2020    S105    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Galați: Medizinische Geräte

2020/S 105-253309

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Județul Galați
Nationale Identifikationsnummer: 3127476
Postanschrift: Str. Eroilor nr. 7
Ort: Galați
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Postleitzahl: 800119
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Paula Elena Simion
E-Mail: licitatii@cjgalati.ro
Telefon: +40 236468060
Fax: +40 236468060

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cjgalati.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096609
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare dotări medicale aferente proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență «Sfântul Apostol Andrei»” Galați

Referenznummer der Bekanntmachung: 3127476/2020/5601
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare dotări medicale aferente proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență «Sfântul Apostol Andrei»” Galați.

Operatorii economici pot solicita clarificari intr-un termen ce nu va depasi 20 de zile pana la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde o singura data la toate solicitarile de clarificari cu 11 zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 788 804.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO22 Sud-Est
Hauptort der Ausführung:

Ambulatoriu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfântul Apostol Andrei”, Galati.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare dotari medicale aferente proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență «Sfântul Apostol Andrei»” Galați, dupa cum urmeaza:

— cantar cu taliometru – 1 buc.;

— electrocardiograf – 1 buc.;

— sistem complet videoendoscopie flexibila – 1 buc.;

— canapea consultatii – 2 buc.;

— tensiometre – 2 buc.;

— topograf cornean – 1 buc.;

— ecograf ocular biometru mod B – 1 buc.;

— holter monitorizare tensiune arteriala – 1 buc.;

— oscilometru dopler pentru pacienti cu arteriopatie – 1 buc.;

— sistem determinare INR + benzi test –1 buc.;

— electrocardiograf portabil – 1 buc.;

— ecograf portabil – 1 buc.;

— masa ginecologica – 1 buc.;

— electrocauter – 1 buc.;

— videocolposcop – 1 buc.;

— trusa NLP – 1 buc.;

— ecograf cu doua sonde – 1 buc.;

— negatoscop – 1 buc.;

— audiometru – 1 buc.;

— timpanometru impedantmetru – 1 buc.;

— aparat de screening auditiv – 1 buc.;

— electroencefalograf computerizat complet echipat – 1 buc.;

— ecograf – 1 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POR 2014-2020 – „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență «Sfântul Apostol Andrei»”, Axa prioritară 8 – Dezv. infrastruc. sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastruct. sanitare şi soc. care contribuie la dezv. la nivel naţional, regional şi local, reducând inegali […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Fotea Costel (presedinte);

— Cucu Doina (administrator public);

— Istudor Gigel (vicepresedinte);

— Gasparotti Florinel-Petru (vicepresedinte);

— Simion Paula Elena (șef Serviciul licitatii);

— Stoica George (director executiv Directia economie si finante);

— Sandulache Elena (director Directia tehnica);

— Cristea Constantin (director executiv Directia patrimoniu);

— Camelia Graur (consilier Serviciul licitatii);

— Andreea Noemi Ilie (consilier Serviciul licitatii);

— Carmen Daniela Botez (consilier Serviciul licitatii);

— Chiriac Florina Roxana (consilier Serviciul licitatii) si

— consilierii judeteni – membrii ai comisiei buget-finante din cadrul Consiliului Judetean Galati: Sandu Viorica, Zaharia Eugen, Iosif Iulian, Simbanu Ionica, Sandu Mitica, Ionel Vlad, Nistor Costel-Adrian.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016.

Participantii la procedura vor completa DUAE, iar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neincadrarii in situatiile de excludere prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoane juridice/fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatii competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa doveseasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara de rezidenta.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire

Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului — operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista produselor similare furnizate pentru fiecare lot, din care sa rezulte ca a furnizat, în ultimii trei ani, produse similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerinței privind experiența similară, prin prezentarea de procese-verbale de predare-primire și/sau alte documente din care sa reiasă: beneficiarul, cantitatea, perioada (inclusiv data încheierii contractului).

Proportia de subcontractare. Informatii privind asociatii (daca este cazul): oferta depusa de o asoc. de op. ec. trebuie sa indeplin. urmat. cerinte:

(a) Oferta trebuie semnata legal de catre toti asociatii;

(b) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere;

(c) Structura asocierii nu va fi modific. pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante.

În cazul în care este declarata câstigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia îsi vor legaliza asocierea înainte de semnarea contractului. In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la sectiunea III.2.1) si III.2.2.) – Inf. privind subcontractantii: acordul de asociere se prezintă la ofertare. Înainte de semnarea contractului, ofertantul câstigator va prezenta contractul/contractele încheiate între ofertant si subcontractanţi în original sau în copie legalizata. Subcontractantii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016. Documentele justificative solicitate vor fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

„Completarea DUAE” – la nivelul DUAE trebuie precizate de către candidaţi/ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul serviciilor), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul furnizarii produselor. Documentele justificative solicitate vor fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

„Completarea DUAE” – odata cu depunerea DUAE se vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de subcontractare si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/07/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/01/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/07/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, AC va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua prop. financiara, in plic inchis, caz in care ctr. va fi atribuit ofertantului a carui noua prop. financ. are pretul cel mai scazut;

2. Nu se accepta oferte alternative;

3. Ofertantii vor specifica în cuprinsul propunerii tehnice informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor, mentionând motivele pentru care aceste informatii trebuie sa fie confidentiale.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conf. Legii 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Județean Galați – Serviciul licitații
Postanschrift: Str. Eroilor nr. 7
Ort: Galați
Postleitzahl: 800119
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii@cjgalati.ro
Telefon: +40 236302506
Fax: +40 236468060

Internet-Adresse: www.cjgalati.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020