Lieferungen - 253325-2020

02/06/2020    S105    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Medizinische Geräte

2020/S 105-253325

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: al. Jana Pawła II 7
Ort: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44-330
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Kozak, Marta Bajor
E-Mail: zp@wss2.pl
Telefon: +48 324784561/548
Fax: +48 324784549

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.wss2.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.wss2.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/wss2
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup aparatu RTG z ramienia C dla potrzeb bloku operacyjnego

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.38.382-20.20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Zakup aparatu RTG z ramienia C dla potrzeb bloku operacyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2

Adres: al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatu RTG z ramienia C dla potrzeb bloku operacyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie publiczne na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: gwarancja / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 56
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji przedmiotu umowy określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2

al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, POLSKA

W siedzibie Zamawiającego w Biurze Zamówień Publicznych na XI piętrze w pokoju nr 19 i zostanie przeprowadzone poprzez transmisję on-line pod adresem: https://www.wss2.pl/strona.php?id=31.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1) Do oferty – należy dołączyć następujące oświadczenie: jednolity europejski dokument zamówienia (zwany dalej: JEDZ/ESPD) – wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. W szczególności JEDZ należy wypełnić w ten sposób, by potwierdzał on brak podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 oraz ust. 5 pkt 1–4 ustawy, przy czym oświadczenie złożone w części III sekcji D jest rozumiane jako dotyczące wszystkich spośród ww. podstaw wykluczenia, które nie zostały wymienione szczegółowo w sekcjach wcześniejszych dokumentu, a stosują się do niniejszego postępowania zgodnie ze specyfikacją. Powyższe oświadczenie należy złożyć zgodnie z instrukcją wskazaną w rozdziale 10 ust. 2. pkt 2 SIWZ.

2) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wzór oświadczenia zostanie zamieszczony razem z ww. informacją na stronie Zamawiającego). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3) Na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) należy złożyć aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 oraz 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności –zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Wymienione w niniejszym punkcie oświadczenia i dokumenty należy przedłożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni.

2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:

1) do oferty – dołączyć następujące oświadczenie: jednolity europejski dokument zamówienia (zwany dalej: JEDZ/ESPD) – wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ w szczególności JEDZ należy wypełnić w ten sposób, by potwierdzał on spełnianie warunków udziału w postępowaniu (o ile zostały ustalone), przy czym Zamawiający wymaga jedynie wypełnienia części IV sekcji czyli ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji. Wykonawca może zatem ograniczyć się do wypełnienia części IV sekcji i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV. Powyższe oświadczenie należy złożyć zgodnie z instrukcją wskazaną w rozdziale w rozdziale 10 ust. 2 pkt 2 SIWZ;

2) na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) – nie dotyczy niniejszego postępowania.

Załącznikami do oferty są: formularz asortymentowo-cenowy, formularz oferty, JEDZ, pełnomocnictwo.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy. RODO rozdział 19 SIWZ. Wadium rozdział 8 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia środków ochrony prawnej, określonych w przepisach działu VI ustawy.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną i ogłaszaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020